БНБ: Движение на паричните, депозитни и кредитни показатели за м. юли

През юли 2018 г. показатели са, че широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база с 10.4% при годишно нарастване от 10% през юни 2018 година, съобщават от пресцентъра на БНБ. В края на юли 2018 г. широките пари са 90.443 млрд. лв. (87.6% от БВП3) при 88.885 млрд. лв. към юни 2018 г. (86.1% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14, се увеличава през юли 2018 г. с 15.7% на годишна база (15.8% годишен ръст през юни 2018 година).

Графика 1

 

В края на юли 2018 г. депозитите5 на неправителствения сектор6 са 75.244 млрд. лв. (72.9% от БВП), като годишното им увеличение е 8.8% (8.5% годишно повишение през юни 2018 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 23.269 млрд. лв. (22.5% от БВП) в края на юли 2018 година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 16.4% (15.6% годишно повишение през юни 2018 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 18% на годишна база през юли 2018 година (13.7% годишно понижение през юни 2018 г.) и в края на месеца достигат 2.591 млрд. лв. (2.5% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 49.384 млрд. лв. (47.8% от БВП) в края на юли 2018 година. Според новите показатели те се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2017 г. (7% годишно нарастване през юни 2018 година).

Графика 2

 

Нетните вътрешни активи са 55.564 млрд. лв. в края на юли 2018 година. Те се увеличават с 8.7% спрямо същия месец на 2017 г. (10.9% годишно повишение през юни 2018 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 56.495 млрд. лв. и нараства спрямо юли 2017 г. с 8.1% (9.4% годишно увеличение през юни 2018 година). През юли 2018 г. вземанията от неправителствения сектор7 се увеличават със 7.5%, достигайки 57.715 млрд. лв. (7.1% годишно увеличение през юни 2018 година).

В края на юли 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 56.162 млрд. лв. (54.4% от БВП) при 55.586 млрд. лв. към юни 2018 г. (53.8% от БВП). През юли 2018 г. те се увеличават на годишна база със 7.1% (6.7% годишно повишение през юни 2018 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 83.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити8 от Други ПФИ са 119.4 млн. лв. (в т. ч. 19.5 млн. лв. през юли 2018 година), а обратно изкупените кредити – 36 млн. лв. (през юли 2018 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 3.4% на годишна база през юли 2018 г. (3.8% годишно повишение през юни 2018 г.) и в края на месеца достигат 32.357 млрд. лв. (31.3% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 21.153 млрд. лв. (20.5% от БВП) в края на юли 2018 година. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 10% (9.2% годишно повишение през юни 2018 година). В края на юли 2018 г. жилищните кредити са 10.038 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.2% (9% годишно увеличение през юни 2018 година). Потребителските кредити възлизат на 8.794 млрд. лв. и се увеличават с 15% спрямо юли 2017 г. (15.1% годишно повишение през юни 2018 година). На годишна база другите кредити9 намаляват с 6.4% (15.4% годишно понижение през юни 2018 г.), като достигат 991.2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.651 млрд. лв. (2.6% от БВП) в края на юли 2018 година. В сравнение с юли 2017 г. те се увеличават с 35.9% (30.1% годишно повишение през юни 2018 година).

Графика 3

 

В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ10 БНБ събира информация за всички балансови показатели на ПФИ, включително информация за кредитите, които са преструктурирани11 или са необслужвани12. Предоставяната от банките информация за тези кредити е агрегирана поради това, че за целите на паричната и на лихвената статистика не се събират детайлни данни за кредитите по срокове на просрочие.

В съответствие с международната практика отчитането за паричната статистика се различава от това за надзорни цели, включително при отчитането на кредитите, които са преструктурирани или са необслужвани. Подробна информация относно отчетните правила за целите на паричната статистика се съдържа в показатели от методологическите бележки към данните.

Нетните чуждестранни активи са 53.838 млрд. лв. в края на отчетния месец при 52.152 млрд. лв. в края на юни 2018 година, като нарастват със 7.5% в сравнение с юли 2017 г. (4.8% годишно повишение през юни 2018 година). През юли 2018 г. чуждестранните активи се увеличават с 6.6% (3.7% годишен ръст през юни 2018 г.), като достигат 63.376 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.538 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 2% (2.2% годишно понижение през юни 2018 година).

****************

1  Предварителни данни. Пълният комплект от таблици за паричната статистика, както и методологическите бележки, се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика/ Парична и лихвена статистика/ Парична статистика.

2  Паричният агрегат М3 включва паричен агрегат М1, депозити с договорен матуритет до 2 г., депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, и търгуеми инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар ирепо-сделки).

3  При БВП за 2018 г. в размер на 103.252 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).

4  Паричният агрегат М1 включва най-бързоликвидните инструменти, използвани за разплащане (пари извън Парично-финансови институции и овърнайт-депозити в левове и чуждестранна валута).

5  В Други парично-финансови институции (кредитните институции и фондовете на паричния пазар). В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в тях се включват и кредити основно под формата на подчинен срочен дълг.

6  Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Други финансови посредници, с изключение на застрахователни дружества и пенсионни фондовеФинансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности, и Застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

7  Вземанията от неправителствения сектор по инструменти включват кредити, репо-сделки, ценни книжа, различни от акции, и акции и други капиталови инструменти.

8 Включват се всички кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. Задбалансово отчитаните позиции не попадат в обхвата на показатели от паричната статистика.

9 В показател други кредити се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

10 Регламент (ЕО) №1017/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции” (ЕЦБ/2013/33) и Регламент (ЕО) №1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистика за лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2013/34).

11 Преструктурирани кредити са тези, които са определени като преструктурирани експозиции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

12 Необслужвани са кредитите, които отговарят на поне едно от условията по член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

 

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *