Декларации, отчети и доклади на КТИ „Съединение“ АД за ІV-то тримесечие на 2010 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОД.на «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ» АД-София
А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.
Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период.

Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.
Няма промени в икономическата група на емитента за периода .

В. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента (преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност).

декларации, отчети: New KTI archive.rar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *