Дигитализацията – катализатор за модернизацията на финансовия сектор

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ Нина Стоянова при откриването на 20-тия финансов технологичен форум „Дигитализацията – катализатор за модернизацията на финансовия сектор“, София, 12 април 2018 г.

Уважаеми колеги и гости,

Бих искала да ви приветствам с добре дошли на 20-тото юбилейно издание на финансовия технологичен форум.

Развитието на информационните технологии допринася за по-ефективни, конкурентоспособни и иновативни финансови услуги, които бързо намират широко разпространение сред клиентите. В България също се наблюдава постоянно нарастване на безналичните плащания. По-конкретно, за период от три години от 2014 до 2016 г.:

• Броят на плащанията, извършени с карти е нараснал с 44%, а стойността на плащанията с карти е нараснала с 38%;

• Броят и стойността на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, са нараснали с над 20%;

• През 2016 г. над 50% от нарежданията за кредитен превод са били направени от потребителите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи.

По предварителни данни на БНБ за 2017 г. тенденцията на нарастване на споменатите показатели се запазва.

Новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който въвежда в българското законодателство изискванията на Втората директива за платежните услуги (PSD2), влезе в сила на 6 март 2018 г. Той съдържа съществени промени по отношение на платежните услуги, извършвани по електронен път. Както е известно, законът въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка.

Основен акцент в закона е поставен върху сигурността на безналичните плащания, особено тези, осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ, и съответните мерки, които доставчиците на платежни услуги трябва да предприемат в това направление. Във връзка с това Европейската комисия прие делегиран регламент, съдържащ регулаторни технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация. Доставчиците на платежни услуги следва да приведат дейността си в съответствие с регламента най-късно до 14 септември 2019 г.

За първи път през 2018 г. доставчиците на платежни услуги ще трябва да извършват оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, както и да наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със сигурността инциденти. На БНБ ще се предоставят и данни за измами, свързани с плащанията по ред, определен с проект на насоки на Европейския банков орган, които предстои да влязат в сила в началото на 2019 г.

Друга важна промяна, която ще окаже влияние върху пазара на платежните услуги е публикуваното в края на март 2018 г. от Европейската комисия предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 относно презграничните плащания в рамките на Общността. Предвижда се доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания във валутата на съответната страна. Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презгранични плащания в евро. Предвижда се това изменение да се прилага от 1 януари 2019 г. и да доведе до съответните промени в тарифите на доставчиците на платежни услуги в България. С предложеното изменение се цели постигане на по-нататъшното задълбочаване на единния пазар на Европейския съюз и равнопоставеност между ползвателите на платежни услуги в достъпа им до по-евтини презгранични плащания.

Промените в правната рамка имат за цел да осигурят сигурна среда, съответстваща на динамичното развитие на технологиите. Въвеждането на новите регулации очакваме на свой ред да окаже благоприятно влияние на пазара, като доведе до по-голям избор на платежни услуги, по-сигурни плащания и повече пазарни участници при конкурентни за потребителите цени.

Пожелавам ползотворна работа на участниците във форума.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *