Европейската комисия (ЕК) започва няколко наказателни процедури срещу България

Европейската комисия (ЕК) обяви днес няколко наказателни процедури срещу България в различни области – разходите за високоскоростни мрежи, географските указания, достъпа до адвокат, обмена на данни, енергийното законодателство, финансови пазари.

Те са описани в ежемесечния пакет от решения на Европейската комисия във връзка с нарушения от страна на държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията, уточняват от пресслужлбата на ЕК.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени и групирани по области на политиката. Комисията прекратява също така производствата по 86 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

Ето и решенията за България в следните области:

– Цифров единен пазар.Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС за забавяне транспонирането в националното законодателство на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС). Държавите членки трябваше го направят до 1 януари 2016 г. Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на България – 22 226,40 евро на ден.

– Земеделие и развитие на селските райони. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България относно нейния Закон за марките и географските означения от 1 септември 1999 г. Комисията е на мнение, че националната защита на географските указания не е съвместима с правилата на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012).

– Енергетика. Комисията е поискала от България да транспонира правилно Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари.

– Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари. Европейската комисия поиска от България да транспонира изцяло преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II,  Директива 2014/65/ЕС) както и Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС (ДПФИ II) по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги, информира infostock.bg.

– Правосъдие, потребители и равенство между половете. Европейската комисия изготви мотивирано становище за България за неизпълнение на задължението за транспониране на разпоредбите относно европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (Директива 2014/41/ЕС) в националното си законодателство. Комисията също така изготви мотивирано становище, с което призовава България да предостави информация за начина, по който Директивата за правото на достъп до адвокат в наказателното производство (Директива 2013/48/ЕС) е транспонирана в националното ѝ законодателство.

 

 

 

financebg.com

One thought on “Европейската комисия (ЕК) започва няколко наказателни процедури срещу България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *