Европроекти за 27 млн. лв в Лудогорието

Европроекти за повече от 27 милиона лева са предвидени за развитие на селските райони в област Разград. Програмата е предвидена изцяло  за финансиране на конкретни европроекти, решаващи актуални въпроси на съответното населено място, съобщиха от Областния информационен център. Към края на месец август в Лудогорието се изпълняват общо 75 проекта по шест подмерки от програмата. От тях 69 се реализират от частни земеделски стопани.
По подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ са сключени договори с 20 бенефициенти на стойност 6 596 484 лева. Средствата се използват за закупуване на специализирана земеделска техника; отглеждане на трайни насаждения, зърнени култури и биологично производство; изграждане на птицеферма, складово стопанство – силозен тип за съхранение на фураж, обслужващи пътища, селскостопански сгради; модернизация, технологично оборудване и др. Изплатените средства по тази подмярка досега са 4 012 129 лева.
За подмярка „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ договорените средства са 2 650 207 лева. С тях четирима земеделски стопани модернизират предприятията си за съхранение и преработка на селскостопанската продукция, включително извършват и основен ремонт на предприятията. Изплатените средства дотук възлизат на 2 336 823 лева.
С 29 млади земеделски стопани на възраст до 40 години са сключени договори на обща стойност 1 417 955 лева. Подпомагането е насочено към създаване на стопанство – започване на отглеждане на животни и стопанисване на земя по подмярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Изплатените средства към настоящия момент са 701 807 лева.
За развитие и модернизация на малки по размер стопанства са сключени договори за 4 693 92 лева с 16 бенефициенти по подмярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Общо разплатените средства достигат 10 307 лева.
По публичната подмярка „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, две общини – Исперих и Завет, изпълняват по два проекта на обща стойност 6 863 596,14 лева. Бенефициентите ремонтират по два религиозни храма на своите територии.
Местните инициативни групи СНЦ „МИГ – Исперих“ и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ изпълняват договори на обща стойност 9 143 600 лева, финансирани по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“. През есента се очаква да започне първия прием на проекти с важно местно значение.
До края на септември предстои подписването на договори за финансиране на одобрени проекти по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. В рамките на проектите ще бъдат осъществени публични инфраструктурни инвестиции в общините от областта, допълват от Областния информационен център в Разград.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *