Излишък от 1 961,2 млн. лв. очаква МФ към юли 2017 г.

Излишък на база на предварителни данни и оценки ще има и се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2017 г. да бъде положително в размер на 1 961,2млн. лв. (2,0 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 г.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към юли 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 20 470,7 млн. лв. (57,8 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 59,8 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1 237,4 млн. лв. (6,7 %). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 32,9 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 18 509,5 млн. лв., което е 50,3 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 17 269,8 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец юли 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.07.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 559,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец август 2017 година.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *