Изменят се правилата за кредитните посредници

Изменят се правилата според  „Указание за прилагане на Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници“ (Указание) влиза в сила от днес, 20 октомври. Промените в Указанието се наложиха поради преминаване към автоматизирана система (Системата) за подаване на документи от лицата – заявители за регистрация като кредитни посредници, и от вече регистрираните кредитни посредници. Основната цел на Системата е да улесни процеса по регистрация и по промяна на обстоятелства в наличната информация за регистрираните кредитни посредници, като същевременно предостави бърз и лесен способ за подаване на информация, свързана с регистрацията и промените по нея.

Лицата, желаещи да се регистрират като кредитни посредници по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), ще могат да подадат документи по електронен път след получаване на потребителско име и парола.

Подробна информация по отношение на процеса по регистрация и промените в обстоятелствата за кредитните посредници може да бъде открита в рамките на Указанието, публикувано на официалната интернет страница на Българската народна банка (раздел „Банков надзор“, подраздел „Кредитни посредници“, секция „Документи по регистрация“).

Лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитен посредник, подават следните формуляри до БНБ:

 Бланки/Формуляри при първоначална регистрация

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице – Приложение № 1а
 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 1б
 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници – Приложение № 2
 • Инструкция за попълване на Регистрационен формуляр Приложение № 2а
 • Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за електронни пари в регистъра на кредитните посредници – Приложение № 3
 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници – Приложение № 4
 • Инструкция за попълване на Въпросник – декларация Приложение № 4а
 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
 • Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно – Приложение № 6
 • Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система – Приложение № 7

Бланки/Формуляри за промени след вписване в регистъра

 • Уведомление за промяна в обстоятелствата по регистрация – Приложение № 8
 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници – Приложение № 2
 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници – Приложение № 4

Бланки/Формуляри при намерение за извършване на дейност в друга държава членка

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б

Бланки/Формуляри при заличаване от регистъра по искане на посредника

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник физическо лице – Приложение № 9а
 • Заявление за заличаване на кредитен посредник едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 9б

 

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *