Инвестбанк ще трябва да се провизира допълнително

104,429 млн. лв. е размерът на необходимите провизии, които Инвестбанк АД трябва да направи за покритие на загуби от обезценка. Това показват индивидуалните банкови данни от резултатите от прегледа на качеството на активите (Asset Quality Review, или AQR) и стрес теста на българската банкова система, оповестени от международната консултантска компания Deloitte и Българска народна банка (БНБ).

82,245 млн. лв. са провизии от извършения индивидуален преглед на експозиции и колективно провизиране, включително прекласификация на експозиции от категория „обслужвани“ в категория „необслужвани“.

22,184 млн. лв. пък е обезценката на придобити от банката активи от реализирани обезпечения, имоти, собственост на банката, и финансови инвестиции, за които не може да бъде надеждно определена справедлива пазарна стойност на база борсови индекси/пазарни котировки.

Банката обаче успява да редуцира съществена част от корекциите в резултат на AQR, продължавайки с действията си в посока оздравяване на кредитния портфейл.

Към 31 юли 2016 г. банката е редуцирала над 50 млн. лв. от изчислените в резултат на AQR допълнителни провизии, 39 млн. лв. от които са от погасени експозиции, а 13,7 млн. лв. – от доначислени провизии.

Отчетената към 31 декември 2015 г. капиталова адекватност на базов собствен капитал преди AQR е 14,6%, а след AQR – 6,5%. На база продължаващите действия от страна на банката за редуциране на кредитния риск към 30 юни 2016 г. капиталовото съотношение възлиза на 10,1%.

Прогнозното съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (СЕТ 1) към края на 2018г . се очаква да достигне 10,7%. Прогнозата се базира на подробно разработен план за периода 1 юли 2016 г. – 31 декември 2018 г. В него са разчетени резултатите от AQR и посочените мерки за укрепване на капиталовата позиция на банката информира investor.bg.

БНБ констатира, че след мерките Инвестбанк ще трябва да генерира допълнителен капиталов буфер от 33,275 млн. лв.

Предвижда се покачване на капитала с 20 млн. лв. В капиталовия план, съгласуван с БНБ, е заложено през второто тримесечие на 2017 г. и по-конкретно – през април, с приемането на годишния финансов отчет за 2016 г. да бъде увеличен и акционерният капитал с цел подкрепа на заложените параметри в плана.

Инвестбанк не предвижда разпределянето на дивиденти. Цялата реализирана печалба ще се използва за покритие на риска от загуби и укрепване на капиталовата позиция.

Планираното намаление на рисково претеглените експозиции е със 134 млн.лв, което освобождава капитал в размер на 18 млн.лв., посочва Инвестбанк в документ с мерките.

Банката предвижда ежемесечен контрол и докладване за изпълнение на разработените детайлни планове за оздравяване на кредитния портфейл (корпоративни клиенти, физически лица и съдебни вземания).

Инвестбанк планира редуциране на административни разходи до 49% в края на 2018 г. спрямо съотношение административни разходи/общо приходи към 30 щни 2016 г. от 55% при 70% към 31 декември 2015 г.

Освен това трезорът предвижда продажба на придобити активи от обезпечения. Банката ще създаде звено в Централно управление, което ще е пряко и единствено ангажирано с управлението и продажбите на придобитите от банката активи от реализирани обезпечения по влошени кредити. Предвижда се в следващия двугодишен период да бъдат продадени активи в размер на 70 млн. лв.

 

 

inancebg.com

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *