Инспекцията по труда отбеляза „рожден ден“

Инспекцията по труда е днес, а тогава Инспекторат по труда, е създадена у нас на 3 ноември 1907 г. с Указ на княз Фердинанд. От 1998 г. този ден се чества като Ден на Инспекцията по труда. Нейните инициатори са си поставили целта тя да следи за „прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците“, Инспекцията и до днес е органът, който защитава правата на работещите българи.

Днес институцията, която има правомощия да упражнява контрол по спазване на трудовото законодателство в България, е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика.  Контролните органи на ИА ГИТ извършват по около 50 000 проверки на година, при които установяват над 200 000 нарушения. С всяко отстранено след намесата на Инспекцията нарушение на практика се предотвратява потенциален трудов инцидент. В резултат на контролната дейност в последните години се отчита тенденция към подобряване условията на труд в българските предприятия, към трайно намаляване на случаите на работа без сключен писмен договор, на сумите на забавените възнаграждения. Отчита се и намаление през годините на трудовите злополуки на работното място, както и на коефициента им на честота, според регистъра на НОИ.

Приоритет на контролната дейност е подпомагането на работодателите в прилагането на законодателството. За едва 4.4% от нарушенията инспекторите издават актове, от които следва налагането на глоби, показват данните от дейността през 2016 г. Административнонаказателна отговорност се търси за нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите или отнемат социални и осигурителни права. В огромната част от случаите се издават задължителни за изпълнение предписания с определен срок, с които се дава възможност на работодателите да отстранят нарушенията, без да търпят финансови санкции.

За да отговорят адекватно на новите предизвикателства на пазара на труда, служителите на ИА ГИТ постоянно се обучават. За уеднаквяване на практиките при инспектирането се разработват методологии, указания, процедури и др. Главна инспекция по труда работи активно и за оптимизиране на дейността си и повишаване на ефективността на контрола. През 2016 г. стартира проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, който се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат на проекта ще бъде изграден регистър на обектите на контрол според рисковия им потенциал, на базата на който ще се планира контролната дейност. Ще бъдат въведени нови форми на инспектиране, чрез въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да установят до каква степен изпълняват законодателството. След попълване на въпросниците те ще получат и информация за добри практики за прилагането му, както и време да отстранят несъответствията. Чрез проекта ще се надгради софтуерният продукт за регистриране на еднодневните договори, за да се улесни администрирането им. Ще бъде изградена и система за онлайн обучение на служителите.

На разположение на работодателите през сайта на ИА ГИТ са и създадените продукти по приключили проекти, финансирани чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013. Те могат да използват интерактивни инструменти за оценка на риска, Кодекси за добри практики, разширените електронни услуги, предлагани от Агенцията благодарение на нововъведената информационна система, и др. Не малка част от назначените по проект асистенти, вече са назначени като инспектори в ИА ГИТ.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *