Какви са промените при нашите данъци?

Какви  са по-важните промени в Закона  за  данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ , които започнаха да действат от началото на годината?  Важното е да се знае, че те са въведени не като самостоятелни нормативни документи, а като преходни и заключителни разпоредби на ЗИЗДДС, които са обнародвани в ДВ, бр. 97 от 05-12-2017 година, съответно от 45 до 49 параграф.

Промените са сврзани с разпоредби относно деклариране на доходите и следва да се вземат предвид при попълване на ГДД по т. 50 от закона за 2017 г.. При попълване на тази точка има и други промени, които ще се прилагат за първи път, но те вече са рагламентирани със  съществуващи промени, направени от началото на миналата година.

За какво става въпрос? Това са:

 • Въвеждане на изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения за ползване на данъчни облекчения;
 • Въвеждане на ново данъчно облечение за извършени безкасови плащания;
 • Новата процедура на годишно облагане на доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, с източник чужбина.

В рамките на миналата година  в ЗДДФЛ бяха въведени още две промени, регламентирани с предходни разпоредби на други два закона.

Първата е повече от редакционно естество и е породена от промени в Закона за Националната агенция по безопасност на храните, съгласно която навсякъде думите „министър на земеделието и храните“  се заменят с думите „министър на земеделието,  храните  и горите“. Тази промяна е в сила от 18.07.2017  год.

Втората е породена от  отмяната та Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. И там отпадат:

 • Разпоредбите на чл. 78 и 79 от ЗДДФЛ за приспадане и възстановяване на  данък, платен в друга държава членка, както и
 • Тълкуванията по т. 49 и т.50 от параграф 1 от ДР на ЗДДФЛ, съответно за доходи от спестявания и „агент-платец“.

Отмяната на горепосочените разпоредби от 01.01.2022 година, като се отчита давностният срок, в рамките на който би могло да има подадено  искане за приспадане или възстановяване на платен данък в други държави- членки.

Всички промени, въведени с параграф 45-29 от ПЗР по ЗИДЗДДС са в сила от  1 януяри  тази година. Те не са много и засягат само разпоредби, свързани с  деклариране на доходите на физическите лица.

Конкретните прмени са свързани със:

 • Документно доказване на размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигуровки при доходи от източник в чужбина;
 • Възможност за деклариране на доходи и имущество, които не подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ;
 • Условия за ползване на отстъпки върху данък за довнасяне при подаване на ГДД по чл. 50 по електронен път;
 • Електронно подаване на декларация по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ от предприятия- платци на доходи.

По-долу ще разгледам възможностите за информативно деклариране на доходи и имущество, които не са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. С новата разпоредба на чл. 50 „а“ се дава възможност за деклариране в ГДД по чл. 50 с чисто информативна цел:

 • Необлагаеми доходи по чл. 13;
 • Полученото имущество по наследство, завет и дарение, така както и
 • Полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Тези доходи и имущество досега не подлежаха на деклариране по реда на ЗДДФЛ от местните физически лица и съответно липсваха в образеца на ГДД по чл. 50., утвърден от министъра на финансите.

Новата възможност се въвежда за местните физически лица с цел да се облекчи процедурата при доказване на налични финансови ресурси при притежанието  на значително имущество и декларираните облагани доходи, когато  значително се разминават. Както е посочено в мотивите към проектозакона, често пъти такива несъответствия се  дължат именно при наличие на изброените по-горе  необлагаеми доходи и имущество и е очевидно доказателство за причините за несъответствията , което пък е загуба на времеви ресурси както на приходната администрацияа, така и на данъкоплатците.

Ясно е, че става въпрос за чисто информативно деклариране, което е само възможност, а не задължение,т.е. ако лицето не желае, то може да не декларира изброените по-горе доходи и имущества, които не са обект на облагане.

Новата разпоредба на чл. 50 „а“ от ЗДДФЛ не се отнася за необлагаемите доходи по чл. 13, ал. 1, т. 29 от закона като доходи от таксиметров превоз на пътници, извършвани от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач., но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен  данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ. Те подлежат на задължително деклариране в ГДД по чл. 50 на ЗДДФЛ на оснавание на приетите разпоредби по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. Посночените доходи  следва  да се  дикларират  в Приложения №7на образеца на ГДД по чл. 80 от ЗДДФЛ. Вече при актуалния образец на приложението в неговия обхват са включени доходи от дейности, подлежащи на облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

 

Бранимир НИКОЛАЕВ, финансов консултант

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *