Какво става с проекта за етична банка в Австрия?

Инициаторите за създаването на етична банка по името „Банка за общо благо“(Bank für Gemeinwohl) в Австрия първоначално планираха, че банката щезапочне работа през 2013 г. Поради възникнали трудности от бюрократичноестество беше решено това да стане в края на 2015 г. Но това е малко вероятно.

Причините са две. Първо, освен трима платени сътрудници, които координиратработата по проекта за създаването на банка, всички други ангажирани внеговата реализация работят на доброволни начала. По същество става дума запроект, който не се реализира „отгоре надолу”, а обратното, „отдолу нагоре”,което прави възможно привличането на значителен брой хора с богатпрофесионален и житейски опит.

Втората причина е, че за набирането на капитала на бъдещата банка бешесъздадена кооперация в съответствие с Австрийския кооперативен закон. За дабъде вписана във Фирмения регистър, тя трябва да членува в кооперативенсъюз, който да упражнява по отношение на нея редица контролни функции(кооперативните съюзи са едновременно и ревизионни съюзи), както епредвидено в кооперативния закон.

Преговорите, които инициаторите напроекта водиха в продължение на месеци с представителите на Австрийскиякооперативен съюз (Шулце–Делич), представителния орган на популярнитебанки, на кооперациите за общи доставки и производителните кооперации, зачленство, не се увенчаха с успех. Едно евентуално приемане в Австрийскиякооперативен съюз щеше автоматично да реши и въпроса с участието набъдещата банка в системата на гарантиране на депозитите на популярнитебанки. Това забави процеса по учредяването на банката.Кооперацията беше вписвана във Фирмения регистър едва в края на 2014 г. Внейния устав е написано, че тя е „обединение на многобройни граждани, коитожелаят да учредят банка, която да има обслужваща роля и да бъде подчинена напостигането на цели от интерес за цялото общество”.

Прави впечатление, че проектът за създаване на етична банка в Австрия сеподдържа от многобройни предприемачи, предимно от сферата напроизводството на електроенергия от възобновяеми източници, от дигиталнатаикономика, биологичното селско стопанство и производството на екологичночисти храни, интелектуалци, преподаватели и студенти, но също такаработници, служители, държавни чиновници и пенсионери, представляващимного широк политически спектър, от крайно лявото пространство, към коетобез съмнение принадлежи политическата платформа Аттак, до дясното, къмкоето се причислява движението на наемните работници – католици.

Изпълнителният директор на кооперацията, набираща капитала на бъдещатабанка, Роберт Мозер вижда един в нея своего рода ренесанс на идеите научредителите на първите кредитни кооперации и спестовни каси. За набирането на капитала във всяка от деветте федерални провинции настраната има координатор, чиято основна задача е да свиква събрания, на коитода се представя проекта за банката и на които да се канят потенциалниучастници в проекта, готови за закупят дялове в кооперацията, която щефункционира като единствен акционер на бъдещата етична банка.

Вече се проведоха събрания във федералните провинции Долна Австрия и Тиролза представяне на проекта. Залите бяха препълнени и интересът към етичнатабанка е голям.Създадената кооперация за набиране на капитал за бъдещата банка използваактивно социалните мрежи за привличане на нови членове. Наред сположителния отглас на голяма част от запознатите с проекта е налице голямадоза скептицизъм. Не следва да се забравя, че етаблираните банки не гледат сдобро око на проекта, макар че официална реакция от тяхна страна досегалипсва.

До края на септември 2015 г. броят на членовете на кооперацията е над 1 500души, а закупените дялове възлизат на 1,5 млн. евро. Инициаторите се надяват,че ще успеят на наберат необходимите 6 млн. евро до средата на 2016 г., коетое обаче твърде оптимистично.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *