Как да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Какви са процедурите, в които мога да взема участие:

Обществените поръчки могат да се възлагат чрез провеждане на следните процедури:

– Открита – при нея всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

– Ограничена – мога да участвам в нея, само ако съм получил покана след предварителен подбор от страна на възложителя.

– Състезателен диалог – всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие, а възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, които отговарят на неговите изисквания. След това възложителят кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.

– Процедура на договаряне:

= с обявление – възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, които са избрани от него след предварителен подбор;

= без обявление – възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Видът на процедурата се определя от възложителя и зависи от вида на обществената поръчка. Състезателен диалог, например, може да бъде избран като процедура, когато обществената поръчка е твърде сложна, за да може възложителят правилно да определи ценовата рамка или техническата спецификация. Такава би могла да бъде една поръчка свързана с предоставяне на специализиранаправна помощ.

Как да кандидатствам?

Независимо от вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в която искам да взема участие,винагие необходимо да подамоферта. Критериите за оценка на офертите са два –1. най-ниска ценаи2. икономически най-изгодната оферта. Избраният критерий трябва да бъде посочен от възложителя в обявлението за процедура за възлагане на обществена поръчка.

В обявлението е посочен и срок за подаване на офертите, до изтичането на който мога да променя, допълня или оттегля своята оферта.

Важно!Мога да подамсамо една оферта.

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, мога да предложа няколко варианта на офертата си, стига възложителят да е допуснал това.

Какво трябва да съдържа моята оферта?

Разбира се, за да бъде допусната, офертата трябва да отговаря точно на определените от възложителя условия.Тя трябва да съдържа:

– Идентифицираща ме информация

– Декларация, с която удостоверявам, че отговарям на всички, посочени в Закона за обществените поръчки изисквания, които вече научих отпървата част на Правото.

– Доказателства за упражняване на професионална дейност, ако такива сеизискватот възложителя.

– Ако участвам като обединение (на физически лица (гражданско дружество) или юридичеки лица (консорциум, холдинг)), трябва да приложа копие на договора за обединение.

– Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

– Доказателства заикономическото и финансовото ми състояние, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

– Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, на които трябва да отговарям съгласно изискванията на възложителя.

– Декларация, с която удостоверявам, че не съм свързан с друг участник или кандидат в процедурата, както и че не съм участвал като външен експерт при подготовката на процедурата (изработването техническите спецификации, методиката на оценка на офертите и др.)

– Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение.

– Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и делът на тяхното участие, ако желая да има такива.

– Цената, която предлагам.

– Декларация, че съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, когато обществената поръчка е за строителство.

– Декларация, че приемам условията в проекта на договор за обществена поръчка.

– Всякаква друга информация, която възложителят изисква в обявлението или в документацията за участие.

– Подписан от мен списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

– Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, трябва да посоча конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки от тях.

Важно!В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителят включваобразци на документи, които са част от офертата. За да отговаря офертата ми на изискванията, е много важно да използвам точно посочените образци и да следвам дадените от възложителя указания!

Важно!Офертата представям взапечатен непрозрачен плик, върху който посочвам адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Когато офертата е за самостоятелно обособени позиции, посочвам и за кои позиции се отнася.

В този плик поставямтриотделни запечатани плика с надписи “Документи за подбор” (където поставям тези документи), “Предложение за изпълнение на поръчката” (съдържа техническото предложение) и “Предлагана цена” (тук е предложената от мен цена).

След като съм изпълнил всички изисквания остава само да стискам палци и да се надявам да бъда избран за изпълнител на обществената поръчка.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Един коментар към “Как да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка?

  • 27.07.2017 на 15:38
    Permalink

    Един глупав въпрос, къде(на кой адрес) да изпращаме офертите 🙂

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *