Как ми служи имотният регистър?

Решавам, че ще си купувам къща или ще си наемам апартамент, но няма как да съм сигурен, че продавачът или наемателят, с кого договарям, са коректни. Чувал съм принципа, че незнанието на правото никого не оневинява. Именно поради тази причина реших да се поинтересувам как мога да разбера дали насрещната страна, с която договарям, всъщност е истинският собственик на имота. Това мога да направя чрез една справка в имотния регистър, за която ще науча повече по-надолу.

Каква информация мога да открия в имотния регистър?

Съществува огромно разнообразие от факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в имотния регистър.Тях законът е изброил изчерпателно. Могат да се обособят в три групи:

Актове, с които се прехвърлят собственост или се установяват, учредяват или признават вещни права(напримерправо на строеж) – нотариални актове, договори за прехвърляне на наследство, заделба, договоритеза наем, когато са за повече от една година, откази от вещни права.
Искови молби по дела, свързани с недвижим имот, и постановени по тях съдебни решения– например съдебно решение, с коетопредварителният договор, с който се прехвърля или учредява вещно право, се обявява за окончателен; искови молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, касаещи собствеността върху недвижими имоти.
Ипотеки,възбрани и други обезпечения.

Кой може да иска вписване? Кой извършва вписването?

Вписването извършва съдията по вписваниятаот съответната служба по вписванията. Това се случва въз основа на подадено заявление от мен като заинтересувано лице или мойпредставител, но най-често от нотариуса или друг държавен орган (публичен изпълнител,съдебен изпълнител).

Например, нотариусът, който изповядва правната сделка, свързана с недвижим имот, има задължение да подаде молба за вписване. Това означава, че, когато с продавача на апартамента отидем при нотариуса и сключим сделката, последният трябва да подаде молбата за вписване на нотариалния акт.

Заличаване и обявяване

Освен вписване в имотния регистър могат да се извършват и други действия, които имат правно значение.Заличаванетопредполага вече извършено вписване. Със заличаването се прекратява действието на вписването. На заличаване подлежат всичкитежести, свързани с даден имот –ипотеки, възбрани и т.н.

Отбелязванесъщо става въз основа на извършено предходно вписване на даден акт. Могат да се отбелязват и съдебни решения по вписани вече искови молби, споразумения към вписанидоговори за наем, с които се увеличава срокът или се прекратява.

Какво значение има вписването?

С вписването актовете се считат за известни на лицата, дори и на практика те да не знаят за тях. Информацията е публична и всеки може да поиска справка. В това се изразяваоповестителното действиена вписването.

Вписването има още изащитно действие. От момента на вписването актът става противопоставим на всички лица. Например, когатозакупяедин апартамент, ще се считам за негов собственик за всички останали лица от момента на вписване на нотариалния акт.

По изключение с вписването възниква и самото право. Това се отнася за случаите, в които се вписваипотека, възбрана и когато правя отказ от вещни права.

Как мога да направя проверка в имотния регистър?

Регистрите на вписаните актове сапубличнии всеки може да отиде доСлужбата по вписванията към районния съди да получи информация. Например, ако имам желание да закупя недвижим имот, следва да проверя главно три неща:

Дали продавачът е собственик на имота;
Ако е собственик на имота, дали е единствениятсобственик;
Дали върху имота иматежести.

За да съм сигурен в справката, трябва да направя проверка и по партидата на новия собственик, и по партидата на имота. Важно е вписването по партидата на името на собственика, а не вписването по партидата на имота. Например, когато реша да продам апартамента си, трябва да отида в Службата по вписванията, където ще се открие партида на моя име и на името на купувача. Заедно с това ще се създаде и партида на целия имот, където се вписват всички негови собственици, тежести и т.н.

Проверката може да е под различна форма:

Устна справка
Писмена справка

Устна справкаможе да се даде по устно или писмено заявление от всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае. Когато поискам устна справка, следва да предоставя информация за трите имена и ЕГН на собственика на имота.

Писмените справкимогат да се издават под различни форми.Мога да поискам издаване наудостоверениеза лице, недвижим имот, както и удостоверение за даден период от време, в което ще се включват вписванията, отбелязванията и заличаванията на това лице или имот за посоченото време. Например, мога да поискам такъв вид справка, когато реша да продавам имот и искам да докажа на купувача, че този имот не е ипотекиран.

Освен удостоверения мога да поискам издаване на преписи (копия) и извлечения.Важно да знам е, че заверени преписи (копия) или извлечениямогат да се издават само наопределени лица, а не на всички граждани. За да е действителен този препис или извлечение, трябва да е заверен от служителя и подписан от съдията по вписванията.

Когато не отговарям на изискванията, за да получа заверен препис или извлечение, мога да поискам издаването нанезаверени такива.

За да получа такива справки, трябва да подамписмена молба до съдията по вписванията,като приложа документ за платена държавна такса.

Отделно мога да направя справка в имотния регистър и чрез интернет системата, като сайта мога да намерятук. За да използвам системата, трябва да се регистрирам, както и да предплатя за услугите, които ще използвам.

(*)Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Автор: Йоана Мирчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *