Как технологията блокчейн променя финансите и бизнеса

Подобно на мобилните устройства и облачните услуги технологията блокчейн, реализирана за първи път в изходния код на Bitcoin през 2009 г., обещава да внесе доста промени в бизнеса, при това не само в сферата на финансовите услуги.Как технологията блокчейн променя финансите и бизнеса.

Свързано изображение

Блокчейн позволява да извършваме преводи на пари по интернет, но това не е всичко – тази технология дава възможност да установяваме доверителни отношения в цифровия свят”, казва Ангус Чампион де Креспини, ръководител по стратегията в областта на блокчейн в отдела за финансови услуги на Ernst & Young.

“Как да получим гаранция за това, че нещо е оригинално копие на някаква информация в интернет? Преди появата на блокчейн това беше невъзможно. А сега, ако искате да докажете, че нещо се е случило в цифровия свят, по-надежден метод няма. Щом информацията бъде записана в разпределена база данни, тя вече не може да бъде подменена със задна дата. Когато се появява такава революционна технология, не е достатъчно просто да анализирате как тя може да повиши ефективността на вашия бизнес. По-добре е да помислите отговаря ли изобщо сегашната структура на вашия бизнес на изискванията на новия свят”, обяснява Де Креспини.

Дали историята се повтаря?

В епохата на Ренесанса от Изтока в Италия идват арабските цифри и много търговци започват да водят сметките си по метода на двустранното счетоводство, което променя основите на тогавашния бизнес. Благодарение на новата система собствениците на магазини можели да водят отчетност, сверявайки записите за приходи и разходи. Системата за двустранно счетоводство се прилага и до днес.

В известен смисъл блокчейн е съвременна, радикално усъвършенствана форма на двустранно счетоводство в цифров вид. Дон Тапскот и синът му Алекс Тапскот, автори на книгата “Революцията на блокчейн: как технологията, поставена в основата на Bitcoin, променя парите, бизнеса и света” (Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, And the World), казват, че блокчейн е “част от интернет от второ поколение, способна да преобразува финансите, бизнеса, властта и обществото”.

В статия в Time те пишат: “Блокчейн е първото естествено цифрово средство за обмен на ценности по еднорангов принцип (peer-to-peer). Протоколът на блокчейн работи по определени правила, с използване на глобално разпределени изчисления и силно шифриране, благодарение на което се осигурява интегритет на данните, предавани между милиарди устройства без участие на доверена трета страна. Доверието е „твърдо кодирано“ (hard-coded) в самата платформа. Затова наричаме блокчейн „доверителен протокол“. Тази технология изпълнява едновременно ролята на счетоводна книга, база данни, нотариус, охрана и клирингова къща – и всички изброени са в консенсус.”

Какво представлява блокчейн

Най-общо блокчейн е разпределена база данни, или „сървър, удостоверяващ времето” (timestamp server), както го нарича създателят на виртуалната валута Bitcoin – мистериозният програмист Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Всеки блок във веригата съдържа набор от трансакции с отбелязано време за тяхното извършване и хеш на предишния блок, изпълняващ ролята на свързващо звено. Благодарение на това, че всеки „печат” за време е свързан с предишния с помощта на хеша, се образува верига. Всяка нова трансакция трябва да бъде автентифицирана в разпределената мрежа от компютри, формиращи блокчейна (веригата от блокове), преди тя да формира следващ блок във веригата.

„Консенсусът в разпределената система се постига, като обекти в нея взаимно се проверяват един друг и поставят „печати за одобрение“ за разрешаване на трансакции и дейности”, пояснява Чампион де Креспини.

В допълнение в блокчейн се прилага технологията за т.нар. умни договори (smart contracts), при която фрагменти от изпълним код се включват за изпълнение при извършване на определени условия в блокчейна. Този механизъм позволява бързо да се автоматизират различни дейности – например превеждане на някаква сума, когато някаква задача е изпълнена, или дори частично плащане при изпълнение на някакъв междинен етап от работата.

Осигурявайки начин за записване на трансакциите като доверена дейност между равноправни участници в дигитална мрежа, блокчейн технологията има значителен потенциал да рационализира и ускори редица бизнес процеси, да повиши нивото на сигурност и да редуцира или елиминира ролите на доверени посредници в различни индустрии, считат представителите на Ernst & Young.

Със сигурност, преди да се използва потенциалът на технологията блокчейн, трябва да бъдат преодолени редица предизвикателства: технологични въпроси, негативни нагласи в обществото по отношение на възприемането на Bitcoin, въпроси във връзка с данъци и регулации, да не говорим за отпора, който ще окажат бизнес структури, изпълняващи дейности, които биха били ненужни при масово разпространение на блокчейн. И все пак според Чампион де Креспини компаниите, които възприемат подхода „да поживеем и да видим” по отношение на блокчейн технологиите, се поставят в същата неблагоприятна позиция, както и компаниите от звукозаписната индустрия преди години, които насочиха вниманието си върху това да мислят как да използват интернет, за да продават повече CD-та.

„Технологичните иновации през следващите години ще бъдат изключително мощни и ще променят начина, по които бизнесът осъществява своите операции”, казва де Креспини.

Експертите от Ernst & Young посочват няколко примера за успешни експерименти в приложението на блокчейн технологиите. Квартал в Ню Йорк използва частна блокчейн система, която дава възможност на собствениците на жилища да споделят електроенергия, генерирана от соларни панели на покривите на техните къщи, без в този процес да участва местната ютилити компания. В друг пилотен проект блокчейн технологиите дават възможност перални машини, свързани в IoT мрежа, да си поръчват сами перилен препарат, когато запасите им от такъв са на привършване.

Според Чампион де Креспини, ако някои основни предизвикателства бъдат успешно преодолени, блокчейн технологиите ще бъдат възприети изключително бързо, а това ще доведе до огромни промени в съществуващите бизнес модели. Например, ако практиката докаже, че блокчейн технологиите намаляват разходите и повишават сигурността на финансовите трансакции, можем да очакваме, че финансовите институции ще се откажат от съществуващите технологии за обработка на трансакции и ще ги заменят с блокчейн технологии. Много организации, които предоставят софтуер и услуги по традиционните модели, ще се окажат ненужни.

Но това не е всичко – промените биха могли да бъдат много по-съществени. Така например, блокчейн технологиите се очертават като изключително добър механизъм за разпределяне на натоварването в изчислителни системи, което предполага, че доставчиците на IaaS и други облачни услуги са заинтересовани от използването им. Не на последно място, блокчейн технологиите биха могли да променят тотално съдържанието на книгите по киберсигурност, особено в разделите, в които се говори за автентификация, а също така те могат да се ползват като основа за безопасното осъществяване на всякакви взаимодействия между устройства в IoT системи.

„Блокчейн не е област от технологиите, която можете да игнорирате. Трябва да разберете концепцията, както и влиянието й върху вашия бизнес. Трябва да преразгледате настоящите бизнес процеси и модели във вашата компания. Трябва да си отговорите на въпроса дали правите нещата по този начин, защото винаги сте ги правили така, или има по-добър начин да правите същото”, обобщава Де Креспини.

Цени на базата на консумация

С популяризирането на облачния изчислителен модел много компании преминават от модели за ценообразуване, базирани на единица оборудване, към модели, базирани на консумация. За системите от типа „интернет на нещата” (IoT) тази тенденция е ясно изразена, а добавянето на блокчейн технологията към този микс ще ускори още повече темповете на прехода към ценообразуване на базата на консумация, счита Грег Кудахи (Greg Cudahy), който ръководи глобалната дейност на Ernst & Young в направление „Телекомуникации, медии и технологии”.

„Ценообразуването на базата на потребление определено ще промени тотално бизнес процесите. В края на краищата може би дори на компаниите, произвеждащи полупроводници, няма да се плаща на базата на цената на чип, а на базата на това колко често и колко много потребителят е ползвал предоставен от тях капацитет”, казва Кудахи.

В същото време блокчейн технологията има потенциала да промени напълно начина, по който компаниите се справят с осигуряването на счетоводна отчетност и съвместимост с изискванията на регулациите, редуцирайки разходите за данъчна отчетност, редуцирайки или елиминирайки укриването на данъци и осигурявайки повече публичност на корпоративна информация.

„Днес процесът на валидиране на приходите и на платените за тях данъци се извършва ретроактивно. С блокчейн технологията този процес може да протича в реално време, отворено и прозрачно”, казва Чанинг Флин (Channing Flynn), ръководител на сектора за данъчни услуги на Ernst & Young.

Други приложения на блокчейн

Експертите от Ernst & Young считат, че блокчейн технологиите могат да бъдат прилагани с успех в редица ситуации, включително:

>> Здравеопазване. Блокчейн система, свързваща пациенти, доставчици на здравни услуги и здравноосигурителни дружества, би могла да изпълнява ролята на цялостна информационна екосистема за целите на здравеопазването.

>> Елиминиране на кражбата на интелектуални права. Използването на файл с музика например може да бъде записвано в публичен блокчейн. Композиторите биха могли да пускат своите произведения в блокчейн базирана екосистема и да контролират условията за използване на техните произведения, предоставяйки права за това в реално време чрез „умни договори”.

>> Плащане за резултат. Използвайки технологията за „умни договори”, блокчейн системите могат да реализират автоматично плащане според качеството и бързината на предоставянето на услугите. Например, ако сте си поръчали пица и я получите за по-малко от 30 минути, плащате определена цена, ако пицата ви пристигне до час, цената е по-малка, а ако поръчката ви се забави повече от час – не плащате нищо.

>> Ефективно противодействие на укриването на данъци. В света на дигиталните трансакции, записвани в реално време, би било извънредно трудно да се скрие провеждането на незаконни трансакции.

>> Индустриални алианси. Блокчейн технологиите създават предпоставки за нов тип партньорства между компаниите. Експертите от Ernst & Young въвеждат термина industrial mash-up, с който описват алианси, в които две или повече страни използват активи или способности на своите партньори, за да създават стойност за своя бизнес, без да пречат на притежателя на активите да ги ползва за целите, за които те са предназначени първоначално, информира cio.bg.

>> Индустриални IoT решения. Комбинирайки индустриални mash-up и IoT, според експертите от Ernst & Young блокчейн технологиите могат да помогнат на компаниите да оползотворят по-добре своите най-ценни активи, свързвайки всичко – от контейнери за транспортиране до апарати за магнитно-резонансна томография и инженерно оборудване, в дигитални пазари в реално време, които дават възможност на фирмите да купуват и да продават мощности в престой.

„Време е да помислим логично и стратегически за това как можем да осъществим ефективен пробив, преди нашите конкуренти да постигнат това. Компаниите трябва да идентифицират новите възможности, които им предоставят блокчейн технологиите, да оценят рисковете и времето, което им е необходимо, за да заемат стратегически позиции в тази сфера”, казва в заключение Чампион де Креспини.

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *