Комисията по досиетата обяви нови имена

Р Е Ш Е Н И Е № 65/ 27.05.2009 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 7 – прокурори и военни следователи. Проверени са 1947 лица. Четиристотин и четиринадесет не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. За 6 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (ВСС и Главен прокурор) не изпрати всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

Три имена

Ангел Делчев Дончев

Дата на раждане

12.08.1953 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ГСУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-1116/ 1982 г. е назначен за следовател; със заповед № 204/ 12.06.1987 г. е преназначен за старши следовател.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в СГП от 17.06.1998 г. до 01.02.2000 г.
Прокурор във ВКП от 01.02.2000 г. до 27.12.2007 г.

Три имена

Антон Димитров Ефтимов

Дата на раждане

29.05.1966 г.

Място на раждане

с. Лехчево, обл. Монтана

Вербувал го служител

О. р. Йордан Василев на 28.10.1983 г., регистриран на 04.11.1983 г.

Ръководил го служител

О. р. Йордан Василев; кап. Ленко Тодоров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление III;
управление III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Емил

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29994 и работно дело IР-15728; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-538 (Мх).

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор от РП-София от 17.04.2006 г.

Три имена

Асен Тодоров Арсов

Дата на раждане

26.06.1951 г.

Място на раждане

Югославия

Вербувал го служител

О. р. Павел Харизанов Павлов на 09.10.1979 г., регистриран на 19.10.1979 г.

Ръководил го служител

О. р. Павел Харизанов Павлов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВГУ-ХI-I-р.

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Тасев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25639 и работно дело IР-10830.

Снемане от действащия оперативен отчет

1981 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. районен прокурор в РП – София до м. 06.1994 г.
Прокурор в ГП – София от 05.06.1997 г.
Прокурор във ВКП от 01.01.1999 г.
Прокурор, зав.отдел във ВКП от 04.03.2004 г.

Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. – членове на Висшия съдебен съвет

Три имена

Атанас Георгиев Димитров

Дата на раждане

17.12.1946 г.

Място на раждане

с. Чайка, обл. Варна

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Кюстендил

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4310/ 1984 г. е изпратен на двумесечно обучение в СССР; със заповед № К-690/ 21.02.1986 г. е назначен за старши следовател по ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Кюстендил от 23.01.2006 г. до 30.06.2007 г.

Три имена

Атанас Иванов Попов

Дата на раждане

19.10.1950 г.

Място на раждане

Гр. Сливен

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Сливен-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 40/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 43/ 03.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 48/ 03.09.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение.

Публична длъжност или публична дейност

Военен следовател във ВОП-Сливен от 03.05.1993 г. до 11.03.2001 г.
Военен прокурор във ВОП-Сливен от 12.03.2001 г. до 07.11.2004 г.

Три имена

Бисер Йорданов Михайлов

Дата на раждане

21.05.1969 г.

Място на раждане

Гр. Перник

Вербувал го служител

О. р. Николай Атанасов Николов на 11.11.1987 г., регистриран на 25.11.1987 г.

Ръководил го служител

О. р. Николай Атанасов Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1154 (Пк).

Снемане от действащия оперативен отчет

1989 г.

Публична длъжност или публична дейност

Мл. прокурор в РП-Перник от 21.03.1995 г. до 01.04.1997 г.
Прокурор в РП-Перник от 01.04.1997 г. до 12.05.1999 г.
Зам. районен прокурор в РП-Перник от 12.05.1999 г. до 12.04.2000 г.
Прокурор в ОП-Перник от 12.04.2000 г.

Три имена

Благой Димитров Блажев

Дата на раждане

08.04.1952 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

СГУ на МВР

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-716/ 09.02.1981 г. е назначен за разузнавач по ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в СГП до 01.07.1992 г.
Зам. градски прокурор в СГП от 01.07.1992 г. до 14.10.1996 г.

Три имена

Борислав Цветанов Цолов

Дата на раждане

18.11.1946 г.

Място на раждане

с. Сливовик, обл. Монтана

Вербувал го служител

О. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.02.1966 г., регистриран на 03.03.1966 г.

Ръководил го служител

О. р. Димо Атанасов Бакърджиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ВКР-1, армия 1

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Ваклинов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-72; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-561а.

Снемане от действащия оперативен отчет

1967 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Лом от 01.05.2006 г.

Три имена

Валентин Цанев Цанев

Дата на раждане

16.04.1958 г.

Място на раждане

с. Добротица, обл. Силистра

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

РУ на МВР-Исперих

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач-ДС; със заповед № 514/ 23.10.1989 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 146/ 10.04.1990 г. е преназначен за инспектор.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Исперих от 01.05.2006 г.

Три имена

Валери Гинев Василев

Дата на раждане

13.02.1956 г.

Място на раждане

Гр.- София

Качество

Нещатен служител – ОРОН „В. Зогравски“

Структури, в които е работил

ДС, ПГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 15/ 08.07.1982 г. е привлечен за ОРОН и му е определено месечно възнаграждение. Документи за получени възнаграждения.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от 18.06.2001 г.

Три имена

Валери Константинов Илиев

Дата на раждане

08.10.1958 г.

Място на раждане

Гр. Лом

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 90/ 17.08.1978 г. е привлечен и се води на отчет от полк. Събев.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Лом от 15.12.1993 г. до 07.02.1996 г. и от 20.07.2005 г.

Три имена

Васил Желязков Мръчков

Дата на раждане

24.06.1934 г.

Място на раждане

с. Бръшлян, обл. Бургас

Вербувал го служител

Майор Димчо Петров Вавов на 29.04.1973 г.

Ръководил го служител

Майор Димчо Петров Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Владимиров; о. р. Продан Калъчев; о. р. Митко Атанасов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Юриста

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; лично и работно дело Ф1, а.е. 4044; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1980 г.

Публична длъжност или публична дейност

Главен прокурор от 01.09.1987 г. до 14.12.1989 г.

Три имена

Велин Саркис Елмаян

Дата на раждане

09.08.1959 г.

Място на раждане

Гр. Левски

Вербувал го служител

О. р. Цветан Вутов на 13.05.1982 г., регистриран на 14.05.1982 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Вутов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Александров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28162 и работно дело IР-13688.

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в АП – София от 03.04.2000 г. до 15.01.2007 г.
Зам. апелативен прокурор от 15.01.2007 г.

Три имена

Вергил Йонов Дуцов

Дата на раждане

26.01.1959 г.

Място на раждане

с. Гомотарци, обл. Видин

Вербувал го служител

Кап. Ангел Миланов Николов на 23.10.1979 г., регистриран на 09.11.1979 г.

Ръководил го служител

Кап. Ангел Миланов Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 03-03-01

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Попов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1103 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-383 (Вд).

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Видин от 27.07.1992 г. до 02.11.2005 г.
Прокурор в ОП-Видин от 02.11.2005 г.

Три имена

Веселин Николов Бонев

Дата на раждане

09.06.1946 г.

Място на раждане

Гр. Русе

Вербувал го служител

О. р. Драган Костадинов Иванов на 17.07.1964 г., регистриран на 28.07.1964 г.

Ръководил го служител

О. р. Драган Костадинов Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Росен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4.

Снемане от действащия оперативен отчет

1967 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от 01.07.1991 г. до м. 06.1993 г.

За Веселин Николов Бонев липсват други данни по чл. 25, т. 3

Три имена

Веселин Николов Бонев

Дата на раждане

09.06.1946 г.

Място на раждане

Гр. Русе

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ВГУ-II отдел-II отделение; СГУ на МВР-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-4478/ 04.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 148/ 21.06.1971 г. е преназначен за разузнавач VI степен във ВГУ; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № I-2220/ 24.07.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен в СГУ; със заповед № 1415/ 07.09.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от 01.07.1991 г. до м. юни 1993 г.

Три имена

Вихър Руменов Родопски

Дата на раждане

12.06.1953 г.

Място на раждане

с. Загражден, обл. Смолян

Вербувал го служител

О. р. Васил Василев Панайотов на 16.12.1971 г., регистриран на 25.12.1971 г.

Ръководил го служител

О. р. Васил Василев Панайотов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Сливен-2-ДС, отдел ВКР-4; ДС, управление VI-VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

осведомител

Псевдоними

Марков

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № IV 670/ 30.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-25044 и работно дело IР-10057.

Снемане от действащия оперативен отчет

1980 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. окръжен прокурор в ОП-Смолян от 01.06.1988 г. до 19.07.1990 г.

Три имена

Владимир Петков Кацаров

Дата на раждане

12.06.1950 г.

Място на раждане

Гр. Стара Загора

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 59/ 27.08.1975 г. е привлечен и се води на отчет на полк. Цеков.

Публична длъжност или публична дейност

V-ти военен следовател при СВОП от 15.07.1996 г. до 01.07.1998 г

Три имена

Владимир Тодоров Маринов

Дата на раждане

21.11.1957 г.

Място на раждане

Гр. Левски

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Търговище; ОУ на МВР-Ловеч

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. районен прокурор в РП-Ловеч от 11.06.1990 г.- до 02.12.1991 г.
Районен прокурор в РП-Ловеч от 02.12.1991 г. до 01.11.1993 г.

Три имена

Гаврил Стефанов Благоев

Дата на раждане

29.09.1947 г.

Място на раждане

с. Главановци, обл. Монтана

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ВГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 3296/ 11.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 614/ 08.11.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 71/ 19.04.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 332/ 29.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3940/ 16.10.1986 г. е преназначен за н-к отделение.

Публична длъжност или публична дейност

V-ти военен следовател при СОВП със седалище гр. Благоевград от 12.02.1991 г. до 01.06.1994 г.

Три имена

Галин Илиев Гавраилов

Дата на раждане

23.11.1967 г.

Място на раждане

Гр. Добрич

Вербувал го служител

О. р. Коста Младенов Македонски на 13.12.1986 г., регистриран на 27.01.1987 г.

Ръководил го служител

О. р. Коста Младенов Македонски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 03-02-02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Мариус

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1198 (Тх); протокол рег. № КА-9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-550 (Тх).

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. районен прокурор в РП-Каварна от 25.10.1999г.

Три имена

Георги Илиев Камбуров

Дата на раждане

05.04.1961 г.

Място на раждане

с. Пирин, обл. Благоевград

Вербувал го служител

О. р. Григор Спасов Манчев на 29.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г.

Ръководил го служител

О. р. Григор Спасов Манчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Дозоров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1789 (Бл); протокол № 4/ 1990 г.- за унищожаване на работно дело IР-1399 (Бл).

Снемане от действащия оперативен отчет

1981 г.

Публична длъжност или публична дейност

Военен прокурор във ВОП – гр.София от 19.05.1994 г. до 28.03.2005 г.
Прокурор във Военно-апелативна прокуратура от 28.03.2005 г.

Три имена

Георги Крумов Николов

Дата на раждане

16.04.1939 г.

Място на раждане

Гр. Нова Загора

Вербувал го служител

Полк. Щильон Иванов Невенов на 29.03.1984 г., регистриран на 02.04.1984 г.

Ръководил го служител

Полк. Щильон Иванов Невенов; майор Дичо Георгиев. Станчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 06

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Шейнин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1920 (См).

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Зам. окръжен прокурор в ОП-Смолян от 02.11.1994 г. до 21.01.1999 г.
Окръжен прокурор в ОП-Смолян от 22.01.1999 г. до 01.09.2000 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Крумов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Три имена

Георги Любенов Мирчев

Дата на раждане

02.09.1968 г.

Място на раждане

Гр. Самоков

Вербувал го служител

О. р. Серафим Иванов на 05.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г.

Ръководил го служител

О. р. Серафим Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Искърски

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29996 и работно дело IР-15730.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от 01.09.1999 г.

Три имена

Георги Стоилов Кювлиев

Дата на раждане

17.06.1949 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Станко Въчков на 15.01.1975 г., регистриран на 23.01.1975 г.

Ръководил го служител

О. р. Станко Въчков; о. р. Петър Желязков; о. р. Гаврил Гаврилов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-VII-IV; управление III-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25241 и работно дело IР-10312.

Снемане от действащия оперативен отчет

1980 г.

Публична длъжност или публична дейност

Военен прокурор във ВОП – София от 12.06.1987 г. до 28.08.1991 г.
Военен прокурор във ВАП – София от 04.03.1998 г.
Прокурор във ВКП от 15.07.2002 г.
Прокурор, зав. отдел във ВКП от 15.01.2004 г.

Три имена

Данчо Марчев Славов

Дата на раждане

29.10.1963 г.

Място на раждане

Гр. Маджарово

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

РУ на МВР-Раднево по линия на ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 521/ 02.07.1985 г. е привлечен и се води на отчет от лейт. Лъчезар Колев

Публична длъжност или публична дейност

Зам. районен прокурор в РП-Раднево от 1995 г. до 1996 г.

Три имена

Димитър Атанасов Ников

Дата на раждане

07.10.1953 г.

Място на раждане

Гр. Елхово

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 98/ 05.11.1982 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 83/ 05.09.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 65/ 01.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 86/ 30.08.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение.

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП-Дряново

Три имена

Димо Николов Николов

Дата на раждане

29.01.1962 г.

Място на раждане

Гр. Бургас

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Бургас

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач в отделение „Териториално“ ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Бургас от 15.06.2001 г.

Три имена

Евтим Иванов Евтимов

Дата на раждане

09.02.1963 г.

Място на раждане

Гр. Роман

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Враца-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Мездра от 02.05.2006 г. до 30.06.2007 г.

Три имена

Емилиян Атанасов Козловски

Дата на раждане

28.11.1950 г.

Място на раждане

Гр. Силистра

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 78/ 25.06.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 88/ 26.12.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 60/ 14.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Публична длъжност или публична дейност

Военен следовател във ВОП-Сливен.

Три имена

Ивайло Благоев Симов

Дата на раждане

08.09.1961 г.

Място на раждане

Гр. Кюстендил

Вербувал го служител

О. р. Красимир Христов на 06.08.1981 г., регистриран на 20.08.1981 г.; възстановен от о. р. П. Терзиев на 18.01.1983 г.

Ръководил го служител

О. р. Красимир Христов; о. р. П. Терзиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-VII-I; управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Еди

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № IV 468/ 18.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29012 и работно дело IР-11606.

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор, РП – Ихтиман от 20.03.1989 г.
Зам. р. прокурор в СРП от 11.03.1991 г.
Прокурор в СГП от 21.10.1992 г.
Прокурор в АП – София от 01.03.2000 г.
Прокурор във ВКП от 01.03.2007 г.

Три имена

Ивайло Василев Иванов

Дата на раждане

24.08.1961 г.

Място на раждане

Гр. Дупница

Вербувал го служител

О. р. Делчо Иванов Владимиров на 25.03.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г.

Ръководил го служител

О. р. Делчо Иванов Владимиров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-VII-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Костадин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-852 (Кн) МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-589 (Кн).

Снемане от действащия оперативен отчет

1982 г.

Публична длъжност или публична дейност

Младши прокурор в РП-Дупница от 01.04.1995 г. до 01.04.1997 г.
Прокурор в РП-Дупница от 01.04.1997 г. до 17.05.2006 г.

Три имена

Иван Ангелов Калоянов

Дата на раждане

26.06.1961 г.

Място на раждане

Гр. Сандански

Вербувал го служител

О. р. Димитър Димитров на 28.04.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г.

Ръководил го служител

О. р. Димитър Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление 06-02-01

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Калоян

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Сандански от 10.04.2006г.

За Иван Ангелов Калоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3

Три имена

Иван Блажев Караджов

Дата на раждане

09.11.1936 г.

Място на раждане

с. Българене, обл. Плевен

Вербувал го служител

О. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 18.01.1957 г., регистриран на 30.01.1957 г.

Ръководил го служител

О. р. Димо Атанасов Бакърджиев; о. р. Георги Ефремов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление V-VI-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Информатор

Псевдоними

Сашо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-106.

Снемане от действащия оперативен отчет

1958 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП–Ловеч от 23.11.1994 г. до 04.01.2004 г.

Три имена

Иван Димитров Иванов

Дата на раждане

09.10.1955 г.

Място на раждане

с. Зорница, обл. Бургас

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Ямбол

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-102/ 17.01.1991 г. е назначен за н-к отдел.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП-Ямбол от 09.11.1992 г. до 01.03.1997 г.

Обявен с решение № 41/ 25.06.2008 г. – съдии.

Три имена

Илко Николов Сивкин

Дата на раждане

26.01.1963 г.

Място на раждане

Гр. Лъки

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОбУ на МВР-Асеновград

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач в отделение ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-Асеновград от 2006 г.

Три имена

Искренна Димитрова Величкова

Дата на раждане

12.12.1953 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал я служител

О. р. Иван Иванов на 05.03.1986 г., регистриран на 19.03.1986 г.

Ръководил я служител

О. р. Иван Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Ирена

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 841 за унищожаване с протокол № 182/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. „Ирена“.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ГП от 01.06.1993 г.
Прокурор във ВАП от 01.07.1998 г.

Три имена

Кольо Илиев Колев

Дата на раждане

14.11.1947 г.

Място на раждане

Гр. Габрово

Вербувал го служител

О. р. Гунчо Гунчев на 07.04.1983 г., регистриран на 17.06.1983 г.

Ръководил го служител

О. р. Гунчо Гунчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Вихър

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 48/ 20.03.1990 г. материалите на Я/К „Вихър“.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП-Габрово от 10.11.1989 г. до 01.1.1990 г.
Зам. окръжен прокурор в ОП-Габрово от 01.1.1990 г. до 07.6.2004 г.
Окръжен прокурор в ОП-Габрово от 07.6.2004 г. до 30.6.2007 г.

Три имена

Красимир Тодоров Колев

Дата на раждане

10.11.1961 г.

Място на раждане

Гр. Пловдив

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Пловдив

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Военен следовател във ВОП-Пловдив от 02.08.1993 г. до 31.05.1994 г.

Три имена

Красимира Александрова Кьорангелова-Нинова

Дата на раждане

01.07.1953 г.

Място на раждане

Гр. Русе

Вербувал я служител

О. р. Илиян Хинков на 15.06.1984 г., регистрирана на 20.06.1984 г.

Ръководил я служител

О. р. Илиян Хинков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Плевен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К „Плевен“.

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП-Русе от 15.04.1988 г. до 22.05.1992 г.

Три имена

Крум Василев Поповски

Дата на раждане

19.04.1930 г.

Място на раждане

с. Железница, обл. Благоевград

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Благоевград; КДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 744/ 14.02.1963 г. е назначен за следовател ДС; със заповед № 58/ 24.08.1967 г. е преназначен за старши следовател.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. окръжен военен прокурор до 27.11.1989 г.

Три имена

Любомир Петров Божков

Дата на раждане

17.03.1953 г.

Място на раждане

Гр. Силистра

Вербувал го служител

Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г.

Ръководил го служител

Лейт. Сергей Мирчев Колев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Володя

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 лр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ.

Снемане от действащия оперативен отчет

1989 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП-Силистра от 20.03.1989 г. до 05.12.1991 г.
Изпълнявал по съвместителство и длъжността районен прокурор в РП-Тутракан от 05.09.1990 г.
Зам. окръжен прокурор в ОП-Силистра от 05.12.1991 г. до 18.04.1992 г.
Прокурор във ВКП от 07.07.2004г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители.

Три имена

Марин Стефанов Велчев

Дата на раждане

21.03.1951 г.

Място на раждане

Гр. Ботевград

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, УБО, ВГУ, управление IV

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен в УБО; със заповед № 223/ 29.12.1982 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 111/ 23.04.1984 г.е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление IV; със заповед № 1248/ 09.05.1988 г. е преназначен за инспектор.

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП–Мадан от 17.12.1990 г. до 02.01.1991 г.

Три имена

Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане

16.03.1932 г.

Място на раждане

Гр. Варна

Вербувал го служител

О. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г.

Ръководил го служител

О. р. Колю Борисов Георгиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение „Турско-Дружба“

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Христо Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн).

Снемане от действащия оперативен отчет

1977 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам.окръжен прокурор в ОП-Варна до април 1992 г.

Три имена

Михаил Николов Папазов

Дата на раждане

14.08.1949 г.

Място на раждане

с. Калипетрово, обл. Силистра

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Силистра; ГСУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 270/ 02.09.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 368/ 11.06.1990 г. е преназначен за главен следовател.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП-Силистра от 25.06.2001 г.

Три имена

Никола Петров Видев

Дата на раждане

14.02.1956 г.

Място на раждане

Гр. Пловдив

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Пловдив

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение ВН-ДС; със заповед № 358/ 03.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Публична длъжност или публична дейност

Младши прокурор в РП-Пловдив от 04.09.1991г. до 14.05.1992г.

Три имена

Николай Димитров Цветков

Дата на раждане

24.03.1955 г.

Място на раждане

Гр. Перник

Вербувал го служител

ст. лейт. Йордан Славчев Симеонов на 15.12.1981 г., регистриран на 22.12.1981 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Йордан Славчев Симеонов; о. р. Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Перник по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Альоша

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1023 (Пк) МФ.

Снемане от действащия оперативен отчет

1987 г.

Публична длъжност или публична дейност

Мл. прокурор в РП-Перник от 22.10.1992 г. до 22.10.1993 г.
Прокурор в РП-Перник от 22.10.1993 г. до 06.12.1995 г.
Районен прокурор от 06.12.1995 г. до 01.07.2005 г.
Прокурор в ОП-Перник от 01.07.2005 г.

Три имена

Николай Енчев Соларов

Дата на раждане

10.12.1957 г.

Място на раждане

Гр. Трън

Вербувал го служител

О. р. Ал. Томов на 16.12.1980 г., регистриран на 20.12.1980 г.

Ръководил го служител

О. р. Ал. Томов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Перник-ДС; ОУ на МВР-Благоевград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Петров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол за унищожаване на лично и работно дело на аг. „Петров“

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП-Трън от 22.04.1991 г. до 15.02.2002 г.
Прокурор във ВКП от 18.02.2002 г. до 19.07.2002 г.
Прокурор в АП-София от 18.02.2003г.

Три имена

Николай Илиянов Стратев

Дата на раждане

07.10.1948 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Кап. Миролюб Симеонов на 26.04.1985 г., регистриран на 08.05.1985 г.

Ръководил го служител

Кап. Миролюб Симеонов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ на МВР-ДС-03-01

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Топалов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29295 и работно дело IР-14993 (налично); работно дело IР-14993.

Снемане от действащия оперативен отчет

1987 г.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от м. юли 1990 г. до м. септември 1992 г.

Три имена

Николай Миланов Николов

Дата на раждане

04.09.1963 г.

Място на раждане

Шумен

Вербувал го служител

о. р. П. Терзиев на 23.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г.

Ръководил го служител

о. р. П. Терзиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Шесто управление на ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Петър

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; документите по делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо вх. № 1035/1990 г.; предложение за прекратяване на работа с агенти и унищожаване на материалите им във връзка с измененията на НК на НРБ и декриминализиране на престъпления по чл. 108 и 273; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП-Златоград от 12.03.1990 г. до 20.11.1992 г.

Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

Три имена

Николай Панталеев Каменов

Дата на раждане

31.10.1961 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление VI

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 2736/ 21.08.1989 г. е назначен за разузнавач

Публична длъжност или публична дейност

І-ви военен следовател при СВОП от 11.05.1998 г. до 05.08.2002 г.

Три имена

Павлин Борисов Богданов

Дата на раждане

23.07.1954 г.

Място на раждане

Гр. Перник

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Перник; СОУ на МВР

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач в VI отд. ДС; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за инспектор.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от 03.04.2006 г.

Три имена

Петър Димитров Долапчиев

Дата на раждане

01.08.1957 г.

Място на раждане

Гр. Ивайловград

Вербувал го служител

О. р. Боян Наков на 22.10.1974 г., регистриран на 13.11.1974 г.

Ръководил го служител

О. р. Боян Наков; о. р. Милко Трифонов; о. р. Г. Кръстев; о. р. Павел Терзиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-III; управление VI-II-I; ОУ на МВР-Благоевград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Осведомител

Псевдоними

Златко

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1817 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1432 (Бл).

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в ОП-Благоевград от 01.09.1992 г. до 01.01.1993 г.
Прокурор в СГП от 01.01.1993 г. до 01.07.1997 г.
Прокурор в РП-София от 03.06.1999 г. до м. 12.2000 г.
Прокурор във ВКП

Три имена

Петър Петров Балъков

Дата на раждане

26.10.1944 г.

Място на раждане

Гр. Велико Търново

Вербувал го служител

О. р. Цветан Д. Гаврилов на 29.10.1981 г., регистриран на 12.11.1981 г.

Ръководил го служител

О. р. Цветан Д. Гаврилов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-II-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Каров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-3120 (В.Т.); протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-772 (В.Т.).

Снемане от действащия оперативен отчет

1989 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. районен прокурор в РП-Горна Оряховица от 01.01.1991 г. до 30.06.1991 г.
Районен прокурор в ОП-Горна Оряховица от 01.07.1991 г. до 30.06.1992 г.
Прокурор в ОП-Велико Търново от от 15.06.1992 г. до 01.06.1993 г.
Окръжен прокурор в ОП-Ловеч от 01.06.1993 г. до 01.12.2004 г.
Прокурор в ОП-Велико Търново от 01.12.2004 г.

Три имена

Пламен Цанков Цанков

Дата на раждане

09.11.1954 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Плевен; ОУ на МВР-Ловеч

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3146/ 27.07.1982 г. е назначен за разузнавач в отделение 06-ДС; със заповед № 62/ 21.08.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 59/ 28.12.1989 г. е преназначен за инспектор.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в СГП до 10.05.1994 год.

Три имена

Ради Стефанов Тодоров

Дата на раждане

16.07.1944 г.

Място на раждане

с. Богданци, обл. Силистра

Вербувал го служител

Вербуван на 01.08.1984 г., регистриран на 03.08.1984 г.

Ръководил го служител

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Секретен сътрудник

Псевдоними

Радомиров

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5065; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП-Тутракан от 19.02.1991 г. до 08.03.1993 г.
Окръжен прокурор в ОП-Варна от 1999 г. до м. януари 2000 год.

Три имена

Светломир Нинов Хиков

Дата на раждане

02.04.1958 г.

Място на раждане

Гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

СГУ на МВР; ОУ на МВР-Кърджали; ОУ на МВР-Хасково

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач.

Публична длъжност или публична дейност

Прокурор в РП-София от 03.04.2006 г.

Три имена

Серафим Стойнев Гонев

Дата на раждане

28.02.1937 г.

Място на раждане

с. Чудинци, обл. Кюстендил

Вербувал го служител

О. р. Райко Тасков на 04.07.1958 г., регистриран на 30.07.1958 г.; майор Васил Георгиев Николчев на 04.11.1981 г., регистриран на 16.11.1981 г.

Ръководил го служител

О. р. Райко Тасков; о. р. Павел Миленов; майор Васил Георгиев Николчев; ст. лейт. Боян Георгиев Милушев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СОУ на МВР-ДС-Кюстендил; ОУ на МВР-Перник-ДС; ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Петков; Сашо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-18/1/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-213 (Кн); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1987 г.

Публична длъжност или публична дейност

Окръжен прокурор в ОП-Кюстендил от 10.11.1989 г. до 31.12.2003 г.

Три имена

Стоян Стоянов Стоянов

Дата на раждане

20.07.1958 г.

Място на раждане

Гр. Златица

Вербувал го служител

О. р. Дечко Дечев на 28.11.1977 г., регистриран на 08.12.1977 г.

Ръководил го служител

О. р. Дечко Дечев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-VII

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Илиев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24760 и работно дело IР-9679.

Снемане от действащия оперативен отчет

1979 г.

Публична длъжност или публична дейност

Зам. районен прокурор в РП-Ботевград от 04.01.1993 г. до 09.06.1993 г.
Районен прокурор в РП-Ботевград от 09.06.1993 г. до 31.12.1994 г.

Три имена

Стоянка Иванова Костова

Дата на раждане

04.03.1942 г.

Място на раждане

Гр. Раднево

Вербувал я служител

О. р. Георги Маринов Костов на 23.11.1977 г., регистрирана на 30.11.1977 г.

Ръководил я служител

О. р. Георги Маринов Костов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Екран

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване личното дело на „Екран“.

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в районна прокуратура-Раднево от 10.11.1989 г. до 30.06.2007 г.

Три имена

Сунай Юсеин Осман

Дата на раждане

11.07.1969 г.

Място на раждане

с. Чорбаджийско, обл. Кърджали

Вербувал го служител

О. р. Димитър Панайотов на 02.06.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г.

Ръководил го служител

О. р. Димитър Панайотов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Боев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 89/ 29.01.1990 г. делата на „Боев“.

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Младши прокурор в РП-Кърджали от 01.06.1998 г. до 15.07.1999 г.
Прокурор в РП-Кърджали от 15.07.1999 г. до 22.11.1999 г.

Три имена

Тодор Иванов Станчев

Дата на раждане

25.10.1955 г.

Място на раждане

Гр. Стара Загора

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ГСУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 3086/ 26.07.1982 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 338/ 25.08.1987 г. е назначен за старши следовател.

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП-Раднево

Три имена

Феодор Кирилов Генински

Дата на раждане

05.04.1952 г.

Място на раждане

Гр. Вълчедръм

Вербувал го служител

Майор Христо Христов на 23.04.1985 г., регистриран на 17.05.1985 г.

Ръководил го служител

Майор Христо Христов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Орфей

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-248 (Мх).

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Публична длъжност или публична дейност

Районен прокурор в РП-Лом от 10.11.1989 г. до 25.05.1992 г.

Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 5 /пет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона.

Приложение 1
лица, за които не е извършена проверка

Светла

Божкова

Иванова

ОП-Силистра

Андриана

С.

Пашова

СРП-София

Снежана

Г.

Душкова

СРП-София

Иван

Владимиров

Пенчев

СРП-София

Анна

Николаева

Димитрова

СГП

Надежда

Бориславова

Ковачева

СГП

Председател:
Евтим Костадинов Костадинов …………………………..

Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов …..…………………

Секретар:
Румен Йорданов Борисов …………………………….

Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Валери Георгиев Кацунов ….………………….

3. Георги Матеев Георгиев …………………….

4. Екатерина Петкова Бончева …………………….

5. Татяна Колева Кирякова …………………….

6. Тодор Илиев Трифонов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *