Консолидирана печалба от 756 млн. евро от първите 6 м. за РБИ

На 1 януари 2018 г. влязоха в сила новите Международни стандарти за финансови отчети (МСФО 9).  В допълнение към приемането на МСФО 9, РБИ внесе промяна в представянето на своя счетоводен баланс, който вече е в съответствие с ФИНРЕП (FINREP), издадени от Европейския банков орган (EBA). С приемането на стандартите, беше необходимо също така да се коригира сравнителния период и датата на отчитане.

 През първото полугодие на 2018 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба от 756 млн. евро.  „Удовлетворени сме много от резултатите ни за полугодието, особено като се има предвид, че очакваната загуба от продажбата на Райфайзен Банк Полска вече е включена във второто тримесечие“, коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ. „РБИ е на пътя на устойчивия растеж“, допълни той.

Оперативните приходи се увеличиха с 5% на годишна база или 119 млн. евро до 2,669 млн. евро. Нетният лихвен доход нарасна с 4% до 1,663 млн. евро, благодарение на повишения нетен лихвен марж с 5 базисни точки, който възлезе на 2.48%. Общите административни разходи отчетоха малък спад от 9 млн. евро на годишна база до 1,494 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се подобри с 2.9 пр. п. до 56%.

Нетна реализация на провизии от 83 млн. евро

През отчетния период бяха реализирани нетни провизии върху финансови активи в размер на 83 млн. евро, докато през същия период на миналата година трябваше да бъдат заделени провизии за 100 млн. евро. Това позитивно развитие се дължи на добрата макроикономическа среда и възможността да бъдат възстановени 361 млн. евро.

Подобрението на показателя необслужвани кредити продължи и през 2018 г. От началото на годината той се подобри допълнително с 0.9 пр. п. и към края на юни възлезе на 4.8%. Покритието с провизии продължи да се увеличава и възлезе на 73.5%, като се повиши с 6.5 пр. п.

Перспектива

„Очакванията ни са, че позитивното развитие по отношение на разходите за риск ще продължи и през второто полугодие, и поради тази причина променихме прогнозата си,“ каза Щробл. РБИ ще се стреми към ръст на кредитите с годишен темп в средата на едноцифрената зона. Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2018 г. се очаква да бъдат под нивото от 2017 г. РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива. Банката се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите под 55% в средносрочна перспектива. Тя цели консолидирана средносрочна възвращаемост на капитала от приблизително 11%. Банката има намерение да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба (коефициент на дивидентно плащане).  Продажбата на основните банкови операции в Полша не е отразена в тази перспектива.

Конкретните стъпки на възходящото развитие:

  • Нетният лихвен доход с ръст от 4% на годишна база до1,663 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 1,593 млн. евро)
  • Оперативните приходи с ръст от 7% до2,669 млн. евро (полугодието на 2017 г: 2.551 млн. евро)
  • Общите административни разходи намаляват с 6% до1,494 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 1,503 млн. евро)
  • Позитивно развитие при провизиите върху финансови активи: 83 млн. евро (полугодието на 2017 г.: минус 100 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 7% до1,024 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 849 млн. евро)
  • Печалбата след данъци расте с 25% до820 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 656 млн. евро)
  • Консолидираната печалба се увеличава с 7% до756 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 587 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити със спад от 9 пр.п до 4.8% спрямо края на 2017 г.
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) остава стабилен спрямо края на миналата година – 12.8%
  • Печалбата на акция се увеличава до21 евро (полугодието на 2017 г.: 1.79 евро)

Допълнителна информация за банката:

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

Общо около 50 000 служители обслужват 16.7 милиона клиенти чрез повече от 2400 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа. Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *