Корпоративната социална отговорност – нов социално-икономически феномен

Корпоративната социална отговорност е концепция заложена в бизнес плана на много европейски корпорации и все по-често навлиза и в политиките на българския бизнес. Очакванията на много страни са, че фирмите ще се стремят да се развиват в една по-зелена посока и ролята им в обществения живот ще се увеличава прогресивно. Тези очаквания са в тон с устойчивото развитие, чиито три основни стълба са свързани с постигането на: социална справедливост, възобновяване на природните ресурси и икономически растеж.

В няколко публикации в електронната медия www.financebg.com ще ви запознаем с мнението на младите икономисти по темата, участвали в таз годишния конкурс Млад икономист 2015 организиран за единадесета поредна година от Съюза на икономистите в България. Конкурсът беше поднадслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема „Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти” и „млади специалисти до 35 години”. Генерален спонсор на конкурса за 2015 година бешеИкономически университет гр.Варна

Днес ви представяме становището по темата на Зорница Йорданова заслужилавтора и единствена награда на Съюза на икономистите в България в категория „Млади предприемачи“.

Гражданската и потребителската иновация като инструменти за стимулиране на Корпоративната социална отговорност

1. Въведение

Корпоративната социална отговорност (КСО) е специфична дейност, в която намират място различни дейности и проекти, целящи повишаването на общественото благо и разпределение на корпоративни ресурси за неговото постигане. Предвид общата й полезност за обществото, благоприятните ефекти и конкретни ползи, с които тя допринася, особено ценни са инструментите за нейното стимулиране. Съобразно доброволния й характер и широки граници на проява, често направлявани от маркетингови политики и цели, интересни за изследователите са инструментите за стимулиране на подобни инициативи от страна на бизнес организациите. Като инструменти за стимулиране и влияние върху инициативността на бизнес организациите за провеждане на корпоративна социална отговорност, в настоящата разработка ще бъдат разгледани и анализирани гражданската и потребителската иновация.

Изследователската дейност върху иновациите в последните години очертава тенденции за използване на все по-отворени механизми за създаване на иновации. В иновационната активност се включват все по-широк кръг от външни за организациите лица и специалисти за постигане на по-успешни колаборации на знания, умения и компетентности в изграждането на иновациите. Така наречените отворен тип иновации, които предполагат изпозлването на синергията, постигната чрез изграждането на иновации от много лица и специалисти едновременно, се прилага предимно в бизнес средите и социалните дейности. Основните типове отворени иновации, които добиват все по-висока популярност и приложимост са отворената иновация, потребителската иновация и гражданската иновация. Потребителската и гражданската иновация са отворен тип иновации, които са по-специфични, заради инициаторите им, процеса на разработване и внедряване и обекта на иновационните им цели. В настоящия доклад ще бъдат представени тези два подхода за разработване на иновации (гражданска и потребителска иновации) и ролята им като инструмент за стимулиране на корпоративната социална отговорност.

2. Изложение

2.1. Гражданска иновация

Гражданската иновация представлява иновация, която се създава от граждани, цели подобряване на обществени дейности или взаимоотношения, решава граждански проблем или удовлетворява нужда, свързана с гражданските права на голяма група лица. Иновацията сама по себе си е целенасочена дейности за откриване или създаване на потребности и нови решения за тяхното задоволяване, които да подобрят текущото състояние и удовлетвореността на потребителите. В контекста на гражданската иновация, потребителите на иновации са граждани, със своите специфични нужди и права в ролята им на съставна единица на обществото. Самото гражданство е устойчивата политико-правна връзка на човек (физическо лице) с носителя на публична власт – държавата. Разглеждано като правен статут, гражданството включва кръг от права и задължения, уреждащи отношенията между физическите лица и държавата. В политически смисъл гражданството е право на участие в обществения живот и управлението. В по-широк социо-културен контекст гражданството е носител на идентичност, свързана с членство в дадено общество, различавайки себе си от другите.

Синтезирана дефиниция от казаното до тук, може да преме следния вид: Гражданската иновация е нова идея, способ или технология, която удовлетворява или създава граждански нужди, които подобряват удовлетвореността на гражданите по отношение на техния живот, функциониране на обществените структури и форми, прилагането на гражданската им позиция и съществуване като част от обществото.

Основни обекти и субекти на гражданската иновация са:

– Гражданите

– Обществото

– Държавно, градско и административното управление

– Иновациите

– Взаимодействието между обектите

Цели и проекти на гражданската иновация

– Как гражданите да участват по-ефективно в управлението на градовете и държавите

– Намаляване на синтетичното управление (в което не участват гражданите)

– Осигуряване на повече публични и граждански блага

– Намаляване на бедността

– Намаляване на расизма, ксенофобията и дискриминацията

– Превантивни действия срещу потенциални междукултурни конфликти

Изследванията върху гражданската иновация са от изключителна важност за развитие на задоволеността на обществото като цяло и на отделните лица като индивиди. Основна причина за значението на изследванията в тази област е заниженият бизнес интерес по темата, предвид задоволяването на специфични граждански права и субективни, понякога неосъзнати и трудно измерими нужди. Друг момент в полза на изследванията по темата е многодисциплинарността на гражданската иновация, която включва познаване на дисциплини като политически науки, икономика, иновации, психология, право и други, които следва да биват изучавани едновременно и в единство при изучаването на граждански иновации и провеждането на проекти по такива. Особено важно за провеждането на проекти по граждански иновации е включването в състава на екипа по подобни проекти широк кръг от специалисти и изследователи, чрез взаимната работа на които да се стигне до обществени дискусии, които да спомогнат взимането на компетентни решения. Силен инструмент за приложение и провокиране на граждански иновации е Европейска гражданска инициатива.

2.2. Потребителска иновация

Потребителската иновация е инициирана иновация от потребителя (самостоятелно или организиран в индустриална мрежа), който поради ограничения от гледна точка на ресурси, опит и иновационен капацитет – на определен етап се насочва към бизнес организация, която да разработи иновацията и да я внедри на пазара.

Ползи, които се открояват при прилагането на този тип иновации са:

Полза 1: Използването на ресурсите на потребителите да предвидят преди фирмите-производители своите потребности, които все още не са удовлетворени.

Полза 2: Потребителската иновация спестява разходи по разработването на иновации в техния начален процес – идентифициране на потребности, генериране на идеи и решения за тяхното удовлетворяване.

Полза 3: Степента за правилно и коректно идентифициране на потребителската нужда при потребителската иновация е много по-висока, поради причинно-следствената връзка.

Полза 4: Възможност за използване синергията на колективната работа.

Полза 5: Потребителската иновация подлежи на много по-малко ограничения. Това се дължи на факта, че иновирането в бизнес организация е свързано ограничения откъм ресурси, възможности, стратегия, пазарно позициониране на същата, сектор. Всичко това резултира като ограничителни фактори върху креативността при разработването на иновативни продукти.

Полза 6: Потребителската иновация може да бъде инструмент за интернационализация.

Полза 7: Целенасочената потребителска иновация, която е инициирана от бизнес организация, целяща да бъде внедрител на иновацията е алтернативен канал за набиране на идеи, независимо от работата на отдела по НИРД на същата.

Полза 8: Потребителската иновация може да придаде допълнителна стойност на добрия имидж на бизнес организация, която е решила да внедри потребителска иновация, поради социалния/обществен елемент, който носи прякото взаимодействие между производител и потребител.[5]

Чрез систематизираните на потенциални ползи, които би донесло прилагането на потребителска иновация, тя, наред с гражданката иновация се открояват като иновации, почерпени директно от крайните ползватели и носят силно изразен социален елемент, предвид опита за директно задоволяване на обществени, социални и потребителски нужди.

2.3. Как гражданската и потребителската иновация могат да бъдат използвани като инструмент за стимулиране на корпоративната социална отговорност?

Един от основните аспекти при провеждането на корпоративна социална отговорсност е маркетинговият ефект, който има тази проява сред клиентите, потенциалните клиенти, бизнес партньорите, конкурентите на бизнес организацията и върху обществото като цяло. Именно потенциалният маркетингов ефект е често обект на изследване от бизнес организациите и на база този анализ се селектират проектите и инициативите, които да се предприемат от съответната бизнес организация за постигане на конкретни маркетингови цели. Именно поради една от основните функции на корпоративната социална отговорност, изграждането на имидж и търсене на маркетингови ефекти, тази активност следва да се стимулира чрез повишаване на маркетинговите ефекти за бизнес организациите, които я провеждат. Чрез стимулирането на по-чести и мащабни корпоративни социални проекти, обществото успява да получи повече от вече заделените бюджетни средства и да повиши разпределението на корпоративни печалби за обществени нужди. Корпоративната социална отговорност може да бъде анализирана и в контекста на директното подпомагане от страна на бизнеса към обществото в посока и форма, избрана лично от него, без това да е съобразено с бюджетните разпределения, политики на правителството и други фактори, които влияят върху тези процеси. Основен стимул за провеждането на корпоративна социална отговорност и подпомагане на обществени и социални проекти може да бъдат и данъчни облекчения. Въпреки това целта на настоящия доклад е да търси стимулиращи инструменти за повишаване на активността на корпоративно социалните отговорни компании чрез използването на иновациите.

Бизнес организациите често демонстрират своята социална отговорност като подкрепят различни значими за обществото проекти. По-малко са бизнес организациите, които сами инициират проекти, с които да проявят своята отговорнoст към обществени и социални проблеми. От друга страна проявата на корпоративна социална отговорност често се изразява в отделяне на корпоративни парични средства за подкрепа на избраните проекти и по-рядко в отделяне на ресурси на компанията като човешки капитал, установени контакти и партньорски отношения, използване на производствени мощности и търговски канали.

Имайки предвид горните две специфики: по-рядкото иницииране на собствени проекти в изразяването на социалната отговорност на компанията и по-рядкото използване на вътрешни за организациите ресурси, именно в тях следва да се търси повишаване на ефективността от провеждането на корпоративна социална политика. Представените два вида иновации предоставят конкретно такива възможности пред организациите – да изразят отговорността си чрез конкретни граждански или потребителски проекти, като предоставят конкретна иновация, която да реши съответния социален/граждански или потребителски проблем. Чрез подкрепянето на иновации в областта на социалните, гражданските или потребителските нужди, се получава мултипликаторен ефект. Този мултипликатор в лицето на гражданската и потребителската иновация се проявява в тяхната същност и цел да решават нужди, които са идентифицирани за голям брой лица по нов и ефективен начин. Подпомагането на такива проекти, които целят удовлетворяването на конкретни нужди с високо покритие сред обществото има много по-висока ефективност, защото идиректно подпомагат много лица едновременно.

За целите на изясняване на стимулиращите фактори за бизнес организациите при провеждането на социални кампании, са приложени резултати от структурирано анкетно проучване. То е проведено в интернет професионалната социална мрежа Линкдин (www.linkedin.com), използвайки модула за анкетни проучвания и обработка на анкетни карти forms.google. По време на извършеното проучване са попълнени 60 анкетни карти от професионалисти в различни сфери. Обработените резултати сочат, че според респондентите, най-стимулиращи фактори за изпълнение на социално отговорни кампании от страна на корпорации са желание за подпомагане на конкретен проект, подобряване имиджа на организацията и рекламиране сред широка потребителска група. Впоследствие идват стимули като подобряване и подпомагане на социалната и обществена среда. Според наблюденията на над 70% от респондентите, бизнес организациите най-често отделят парични средства за подкрепа на социални проекти и много по-рядко човешки и нематериални ресурси и капитал. Около 60% от проектите, които са известни на респондентите са в сферата на здравеопазването. Анкетираните професионалисти от различни области споделят ниска готовност сами да инициират проекти, които да бъдат подкрепени от бизнес организации и са по-склонни да използват държавна или общинска подкрепа. Основна причина за това е липсата на механизми за обединяване на усилия по обществени, социални, потребителски и граждански проблеми между физически лица, бизнес организации и социални организации. Много от тях споделят, че не само паричните средства биха били полезни като форма на подкрепа, а също и експертна помощ, споделяне на партньорска мрежа и маркетингов опит за разпространяване на инициативите.

2.4. Как колаборацията между гражданската, потребителска иновация и корпоративната социална отговорност може да спомогне за постигане на устойчиво икономическо развитие?

Една от основните цели на трите обекта, влизащи във взаимодействие в анализа е постигане на устойчиво икономическо развитие. Чрез прилагането на инициативност в корпоративната социална отговорност се постига уравновесяване на държавната социална политика с обществените и социални нужди. В случая корпорациите се намесват като коректив на разпределението на бюджета и подпомагат допълнително избрани от тях проекти. Чрез взаимодействието между трите обекта на доклада – корпоративната социална отговорност, гражданската и потребителската иновация се постигат основните изисквания за инициативност за постигане на устойчиво икономическо развитие.

На диаграмата по-долу се вижда зависимостта на корпоративната социална отговорност от държавната политика от една страна и от бизнеса и обществото от друга. Иновациите могат да влияят върху корпоративната социална отговорност от дясната страна на зависимостта.

3. Заключение

В доклада гражданската и потребителската иновация са анализирани като инструменти за стимулиране на бизнес организациите за провеждане на корпоративна социална отговорност, тъй като предлагат решения, които са приложими върху голям брой ползватели и биха увеличили ефектите от прилагането на корпоративна отговорност. Чрез използването на тези инструменти е възможно подпомагането да придобие мултиплицирано въздействие върху обществото като въздейства върху много по-голям обхват, поради всеобхватното влияние на гражданските и потребителски иновации.

Литература

1. IBFL Global, достъпно на: http://www.iblfglobal.org

2. EU, достъпно на: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/n26039_en.htm

3. CRS Bulgaria, достъпно на: http://www.csr.bg/social-responsibility/definitions

4. НАП и CRS Bulgaria, достъпно на: http://www.csr.bg/social-responsibility

5. Йорданова, З., “Разработване на потребителска иновация“, „Докторантски етюди“, том 8, 2014г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *