КФН наложи принудителна мярка на ИП „Реал финанс“ АД

С решението от 16-ти март, ИП „Реал финанс“ АД е задължено да отнеме представителните правомощия на изпълнителния директор Християн Пашков и да заяви за вписване това обстоятелство в Агенцията по вписванията. Включително, дружеството е задължено да вземе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите за освобождаване на Християн Пашков от длъжността член на съвета на директорите на инвестиционния посредник. В хода на образуваното административно производство спрямо инвестиционния посредник в КФН бяха предоставени данни и документи, но те не доказват в пълна и категорична степен съобразяване с изискванията на надзорната институция. Поради това на заседанието си на 16 март КФН наложи посочената принудителна административна мярка. Мотивите за нея са осигуряване защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар на финансови инструменти и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазара на финансови инструменти, в който инвестиционните посредници са основен субект. Законодателят изрично въвежда изискване към членове на управителния или контролен орган на ИП, както и лицата, оправомощени да го управляват или представляват, да се ползват с добра репутация, да не застрашават управлението на инвестиционния посредник и интересите на инвеститорите, както и да не възпрепятстват инвестиционния надзор. Липсата на добра репутация за тези лица води до завишаване на т.нар. „репутационен риск“ и риск – текущ или потенциален, приходите от дейността на съответното дружество да намаляват, в резултат от неблагоприятното отношение от страна на клиенти, контрагенти, акционери, или инвеститори към цялостния имидж на дружеството. Добрата репутация на лицата с управителни и представителни функции е основен фактор, свързан с изграждане на доверие в инвеститорите за това, че се спазват нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури, добрите корпоративни управленски практики и дружеството е коректно при управлението на предоставените му парични и финансови инструменти.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *