КФН одобри проспекта за публичното предлагане на Сирма Груп

На вчерашното си заседание Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 18 491 858 бр. обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 16 000 000 бр. нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Сирма Груп Холдинг АД и до 2 491 858 бр. съществуващи акции, с ISIN код: BG1100032140 и вписва емисия в размер на 16 000 000 бр. акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

Предлагането ще започне в началото на септември, като съгласно проспекта ще продължи един месец. Припомняме, ченабраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията.

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 8 млн. акции.

Една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа ще се листне на Българска фондова борса, след като набере капитал от минимум 9.6 млн. лв. – 13.2 млн. лв.

Комисията е отказала да одобри промените в устава на Експат Имоти АДСИЦ, предложени за гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2015 г.

КФН одобрява замяната на обслужващото дружество по отношение на счетоводната дейност, консултантското обслужване и другата отчетност на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

Надзорният орган изпраща на Кредисимо АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи. Също така изпраща на ИП Капман АД писмо за отстраняване в едномесечен срок на констатираните несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

Регулаторът определя датите 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г. и утвърждава конспект и ред за провеждане на изпити за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Конспектът и редът за провеждане на изпитите за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *