КФН отне лиценза на инвестиционните посредници Прогресива Трейдинг и Бета Корп

Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прогресива Трейдинг“ ООД. КФН отне лиценза на инвестиционните посредници Прогресива Трейдинг и Бета Корп.Освен това независимият регулатор освен че отнема лиценза на „Бета Корп” АД като инвестиционен посредник, но и назначава квестор в дружеството, решиха в КФН.

Резултат с изображение за КФН

От пресслужбата на комисията, ръководена от Карина Караиванова, съобщиха, че ще отпишат от регистъра на застрахователните брокери и от регистъра на застрахователните агенти лицата, които не са погасили дължимите такси за общ финансов надзор за 2018 г. към КФН.

Справката показва, че длъжници са 53 застрахователни брокери, 1638 агенти-физически лица и 186 еднолични търговци-агенти, които попадат сред поднадзорните физически и юридически лица – длъжници. Сред тях има АДСИЦ, облигационни емисии на публични дружества и други емитенти, публични дружества.

КФН изпраща писмо до Холдинг „Света София“ АД с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството, гласи друго решение на комисията.

Независимият регулатор на небанковия финансов сектор обяви, че прекратява производство за издаване на одобрение на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за ново обслужващо дружество („Екип 5-Електрик” ООД) поради оттегляне на подадено от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ заявление.

КФН отказва предоставянето на административна услуга на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството, поради непогасени задължения към КФН.

Комисията издава одобрение на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД по чл. 262ж от ТЗ от 17 май 2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13 юни към Договора за преобразуване чрез вливане, на докладите на управителните органи по чл. 262и от ТЗ и на докладите на проверителите по чл. 262м от ТЗ на всяко от участващите в преобразуването дружества.

КФН ще публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Аларик – глобални суровини“ и договорен фонд „Аларик – хибриден депозит“, управлявани от управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД.

Ще публикува и актуализираните проспекти на договорен фонд „Варчев Високодоходен Фонд“ и договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“, управлявани от управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.

Комисията ще публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „ПИБ Класик“, договорен фонд „ПИБ Гарант“, договорен фонд „ПИБ Авангард” и договорен фонд „ПФБК Восток“, управлявани от управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.

КФН утвърждава „РСМ БГ“ ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЖЗК „Съгласие“ АД. Освен „РСМ БГ“ ЕООД и „Грант Торнтон“ ООД ще бъдат одиторските дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗД „Съгласие“ АД, гласи друго съобщение, информира investor.bg.

Комисията на Карина Караиванова отказва да одобри Калин Орлинов Костов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД. Той не може да бъде и член на ръководството и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.

КФН изпраща писмо до „Съксес Финанс“ ЕООД с искане за допълнителна информация във връзка вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, но вписва „Асиджест РЕ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, информира investor.bg.

Асен Милков Христов, Кирил Иванов Бошов  и Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен са одобрени за членове на съвета на директорите, а Кирил Иванов Бошов и за изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.

Валентин Валентинов Илиев става член на управителния съвет на „ЗК Лев Инс“ АД след одобрението от КФН.

Комисията утвърждава „Грант Торнтон” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД. КФН взе решение да утвърди „БДО България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Фи Хелт Застраховане” АД.

Във връзка с дейността си за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти КФН прие и програма за периода 2018 г. – 2020 г., пише в съобщението на сайта на комисията.

Представител на Комисията за финансов надзор ще присъства при провеждане на изпит по модул M106 „Икономика“ от образователната програма на „Българско актюерско дружество”.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *