КФН отписа Енемона като публично дружество

Комисията за финансов надзор взе решение да отпише „Енемона“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество. Издадените от компанията емисии ценни книжа ще бъдат отписани от регистъра на небанковия регулатор, съобщиха от ведомството.

Investor.bg припомня, че Енемона Ютилитис АД беше обявено в несъстоятелност с решение на Софийски градски съд, вписано и в Търговския регистър, още в края на декември 2016 г. Съдът поиска да започне осребряване на имуществото на дружеството, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. За дата на неплатежоспособността се води 31 декември 2015 г.

Енемона Ютилитис АД е основно дъщерно дружество на Енемона АД, което търгуваше с електрическа енергия и беше един от големите играчи на този пазар. Дружеството обаче задлъжня към кредитори, като сред тях са Уникредит Булбанк, Инвестбанк, Националната електрическа компания (НЕК), ТЕЦ Марица Изток 2,, ИНГ Банк Н.В., Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД, Енерджи Съплай, Националната агенция за приходите (НАП) и други.

С друго решение КФН отказа да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации в размер на 10 млн. евро, разпределени в 10 хил. (десет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, издадени от „Загора Фининвест” АД, гр. Стара Загора.

Като причина за решението си КФН посочва непълноти в проспекта, свързани с рискови фактори, които съпътстват сектора на недвижимите имоти, където „Загора Фининвест“ АД извършва дейност. Не е изпълнено и указанието на комисията да се представят механизмите за управление и минимизиране на рисковите фактори на емитента. „Загора Фининвест“ АД не е представило и информация с данни за договорите за финансиране.

Финансовият регулатор издаде временна забрана на търгово предложение от „Целулоза и хартия – 97” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на 599 броя акции от капитала на „Институт по целулоза и хартия“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 113,71 лева.

Като причина Комисията посочва изготвената обосновка на предлаганата цена, в която през четвъртото тримесечие на 2017 г. са заложени нереално ниски прогнозни приходи от продажби. От ведомството посочват, че дружеството е предвидило реализираните приходи от други продажби за цялата 2017 г. да са по-ниски от вече реализираните за деветмесечието на 2017 г., което противоречи на икономическата логика, информира investor.bg.

От ретроспективните данни на „Институт по целулоза и хартия” АД за предходните две години се вижда, че през последното тримесечие дружеството реализира малко повече от една четвърт от годишните приходи от продажби, което силно контрастира на заложените прогнозни приходи в четвъртото тримесечие на 2017 г., общият размер на които представлява 1,2% от предвидения приход за 2017 г., показва анализът на КФН.

Финансовият регулатор е на мнение, че доколкото 2017 г. се явява като първа прогнозна година, спрямо която са конструирани данните за приходите от продажби в останалите години от прогнозния период, посочените данни водят до необосновано занижаване на определената справедлива цена по метода. Това е в ущърб на миноритарните акционери, към които е отправено търговото предложение.

КФН обяви още, че признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Александър Григоров Захариев.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *