КФН планира законови промени

На заседанието си на 16.12.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши, че приема проект на Програма за нормативната дейност на КФН за периода януари – юни 2017 година. Чрез програмата КФН планира промени на четири специализирани закона. Първият закон е закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.

Чрез програмата КФН планира промени на четири специализирани закона. Първият закон е закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Целта му е осигуряване на бюджетната обезпеченост и независимост на КФН. Определяне на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в КФН. Въвеждане на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) №1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане е инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и Регламент 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета  от 08.06.2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове. Очакваното въздействие на нормативният акт е създаване на предпоставки за прилагане на европейското законодателство, пише infostock.bg. Предвижда се заседанието на, което нормативният акт ще бъде приет да бъде през март 2017г.

Вторият закон е закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Целта му е преодоляване на констатирани проблеми в практиката по прилагане на закона. Въвеждане на административнонаказателни разпоредби за неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) №909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012. Очакваното въздействие на нормативният акт е създаване на ясна регулаторна среда и на предпоставки за прилагане на европейско законодателство. Предвижда се заседанието на, което нормативният акт ще бъде приет да бъде през март 2017г.

Третият закон е закона за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Целта му е преодоляване на констатирани проблеми в практиката по прилагане на закона. Предвижда се заседанието на, което нормативният акт ще бъде приет да бъде през май 2017г.

Четвъртият закон е закона пазарите на финансови инструменти. Целта му е въвеждане на националното законодателство на разпоредбите на: Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти; Делегирана директира на Европейската комисия за допълване на Директива 2014/65/ЕС по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисионни или други парични или непарични облаги; административнонаказателни разпоредби за неспазване изискванията на Регламент 600/2014 от 15.05.2014 г. относно пазарите на финансови инструменти. Предвижда се заседанието на, което нормативният акт ще бъде приет да бъде през май 2017г.

На заседанието си на 16.12.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши още:

2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, издадени от „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява промяна в устава на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, отразяваща актуалния размер на капитала на дружеството, вписан по партидата на дружеството в търговския регистър след проведено увеличение на капитала му.

4. Одобрява Проект за изменение на Проект, изготвен на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.

5. Удължава до 21.01.2017 г. срока за представяне на актуализиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд“ АД, гр. Варна.

 

 

 

 

financebg.com/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *