Лихвите за граждани по депозити бележат малък ръст

През ноември 2010 г. основният лихвен процент (ОЛП е 0.17%. В сравнение с ноември 2009 г. ОЛП намалява с 0.44 пр.п., а спрямо октомври 2010 г. запазва нивото си, показват данните на БНБ. За ноември 2010 г. индексът ЛЕОНИА e 0.18% и спрямо ноември 2009 г. се понижава с 0.37 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец спада в сравнение с ноември на предходната година с 1.09 пр.п. до 2.15%, а този за 3 месеца – с 0.81 пр.п. до 3.99%.
Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 5 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с ноември 2009 г. намалява с 0.78 пр.п. до 3.54%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през ноември 2010 г. е 5.74%. Спрямо същия месец на предходната година той се понижава с 0.79 пр.п., а в сравнение с октомври 2010 г. – с 0.08 пр.п.
Лихвени проценти по нов бизнес по кредити
Сектор Нефинансови предприятия. През ноември 2010 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо ноември на предходната година с 0.34 пр.п. до 10.56%, а по тези, договорени в евро – с 0.31 пр.п. до 8.78%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.47 пр.п. до 7.90%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.99 пр.п. до 8.52%.
През ноември 2010 г. спрямо октомври т.г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.75 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.10 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той нараства с 0.74 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.40 пр.п.
Сектор Домакинства. През ноември 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с ноември 2009 г. с 1.20 пр.п. до 12.40%, по жилищните кредити в левове – с 0.54 пр.п. до 8.82%, по жилищните кредити в евро – с 0.87 пр.п. до 7.88%, а по другите кредити в левове – с 2.36 пр.п. до 11.40%.
През ноември 2010 г. в сравнение с октомври т.г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове и по жилищните кредити в левове се увеличава съответно с 0.01 и 0.23 пр.п. При жилищните кредити в евро той намалява с 0.14 пр.п., а по другите кредити в левове – с 0.61 пр.п.
Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през ноември 2010 г. е 13.80%. Спрямо ноември 2009 г. той се понижава с 1.09 пр.п. Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове в сравнение със същия месец на 2009 г. спада с 0.74 пр.п. до 9.36%, а по жилищните кредити в евро – с 0.87 пр.п. до 8.70%.
През ноември 2010 г. в сравнение с октомври 2010 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове и по жилищните кредити в евро намалява съответно с 0.02 и 0.27 пр.п., а по жилищните кредити в левове се повишава с 0.23 пр.п.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити
Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през ноември 2010 г. в сравнение с ноември 2009 г. се понижава с 1.91 пр.п. до 4.20%, а по тези в евро – с 0.94 пр.п. до 3.57%. В сравнение с октомври 2010 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.15 пр.п., а по тези в евро – с 0.45 пр.п.
Сектор Домакинства. През ноември 2010 г. спрямо ноември 2009 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 1.81 пр.п. до 5.93%, а по тези в евро – с 1.25 пр.п. до 5.08%. В сравнение с октомври 2010 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.13 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.07 пр.п.
Лихвени проценти по салда по кредити
Сектор Нефинансови предприятия. През ноември 2010 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове е 9.00%. Спрямо ноември на предходната година той се понижава с 0.37 пр.п. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове спада с 0.40 пр.п. до 10.03%, а по тези в евро – с 0.02 пр.п. до 7.91%.
Сектор Домакинства. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през ноември 2010 г. в сравнение с ноември 2009 г. намалява с 0.01 пр.п. до 15.46%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.08 пр.п. до 12.33%, по жилищните кредити в левове – с 0.12 пр.п. до 9.30%, по жилищните кредити в евро – с 0.09 пр.п. до 8.11%, а по другите кредити в левове – с 0.38 пр.п. до 12.04%.
Лихвени проценти по салда по депозити (в левове)
Сектор Нефинансови предприятия. През ноември 2010 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите спада спрямо същия месец на предходната година с 0.14 пр.п. до 0.45%, по депозитите с договорен матуритет – с 1.26 пр.п. до 4.78%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие – с 1.53 пр.п. до 2.12%.
Сектор Домакинства. През ноември 2010 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в сравнение с ноември 2009 г. намалява с 0.26 пр.п. до 0.68%, а този по депозитите с договорен матуритет – с 1.49 пр.п. до 5.81%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, се понижава с 0.36 пр.п. до 3.27%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *