Малта подсказа дневния ред на ЕС

Малта и конкретно столицата Валета стана домакин на традиционно неформално заседание на Съвета на Европейския съюз, което разгледа основни икономически и финансови въпроса. Дневният ред беше продуктуван от най-актуалните и злободневни теми пред алианса: Бъдещето на Икономическия и паричен съюз, общата стратегия за необслужвани кредити, ефективното повишаване на частните инвестиции в Северна Африка и отвъд – ролята на институциите на ЕС, както и въпросите на данъчната сигурност в динамично променяща се среда

Съветът обсъди бъдещето на Икономическия и паричен съюз въз основа на публикуваната през март „Бяла книга за бъдещето на Европа“ и предложените сценарии от Комисията. Министрите на финансите и управителите на централните банки проведоха дискусия по темата за необслужваните кредити в европейските банки. ЕКОФИН обмени мнения относно ролята на институциите на ЕС за повишаването на частните инвестиции в Северна Африка. В рамките на заседанието обект на дискусия беше и данъчната сигурност в променяща се среда. Съветът обсъди възможностите и предизвикателствата пред Икономическия и паричен съюз (ИПС) на базата на Доклада на петимата председатели и Бялата книга за бъдещето на Европа. Министрите на финансите обмениха мнения преди публикуването на документа за размисъл относно задълбочаването на ИПС, което се очаква в края на май. По наше мнение /на БНБ/ управлението в ИПС може да бъде подобрено като се подобри прилагането на съществуващото законодателство и се довършат стартиралите инициативи за неговото изменение.

За втората работна сесия управителите на централните банки се присъединиха към министрите, за да проведат дебат относно необслужваните кредити в банките в ЕС. Високите нива на необслужвани кредити в редица държави членки изискват координирани действия на ниво ЕС за избягване на разпространяване на негативните последици не само от банковия сектор към реалната икономика и обратно, но и от една държава членка към други. Съветът обсъди предложението на Европейската комисия за европейска стратегия за разрешаване на проблема с необслужваните кредити, с която отговорностите да бъдат ясно разпределени на национално и европейско ниво, с график за изпълнение и мониторинг на напредъка, както и необходимостта от разработване от ЕК на проект с насоки за създаване на национални компании за управление на активи в съответствие с правилата на ЕС.

Министрите и управителите на централните банки обмениха мнения за необходимостта от разширяване на правомощията на надзорните органи в контекста на проблема с натрупаните необслужвани кредити в банките и мерките за превенция. Съветът се обедини около становището, че подобряването и ускоряването на процедурите за принудително събиране на вземанията и несъстоятелността са съществено необходими стъпки за разрешаване на проблема с необслужваните кредити. Подкрепяме предложението за европейска стратегия за справяне с натрупаните необслужвани кредити и превенцията, която следва да отчита различните измерения на проблема в отделните държави членки. Създаването на национални компании за управление на активи следва да почива на принципите за целесъобразност, ефективност и доброволност. Не подкрепяме политически мерки, които насърчават използването на публични средства за създаването на такива компании и на държавна помощ за финансиране на прехвърлянето на необслужвани кредити. Считаме, че надзорните органи вече разполагат със съществен инструментариум от надзорни мерки за справяне с различни аспекти на проблема с необслужваните кредити, но резултатът от тях е ограничен поради ниската ефективност на процедурите по принудително изпълнение и несъстоятелност, както и от липсата на развити пазари и пазарни практики за такива заеми.

В рамките на неформалното заседание ЕКОФИН обсъди възможностите пред ЕС за повишаване на частните инвестиции в Северна Африка с оглед на настоящата социално-политическа ситуация в региона, както и в Близкия Изток, и връзката със скорошния приток от икономически мигранти в Европа. Експерти от Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка допринесоха за дискусията, като представиха различни проекти и инициативи, които имат за цел засилване на сътрудничеството със страните от Африканския регион. Също така бе подчертано, че в рамките на последната среща на Г-20 е била приета инициативата за създаване на Пакт за Африка, която цели стимулирането на икономическото развитие на континента. Провеждането на реформи в страните в Северна Африка с цел намаляването на политическата нестабилност в региона е от първостепенна важност за увеличаване на темповете на икономическото им развитие.

България счита, че досегашните действия на ЕИБ в региона на Северна Африка показват, че Българската нацианална банка /БНБ/ успешно подпомага икономическото развитие на страните от региона чрез инвестиции в публичния и в частния сектор и чрез използването на различни финансови инструменти. Министрите на финансите обмениха мнения по въпроса за данъчната сигурност в променяща се среда. Международната данъчна система претърпя бързи промени през последните години, насочени към създаването на по-стабилна среда за световния икономически растеж. Беше подчертан приносът на Европейския съюз при формирането на световната данъчна система и важността ЕС да запази водещата си роля в прилагането на нововъведенията. Отчита се важността на темата и необходимостта от предприемане на ефективни мерки на ниво ЕС за повишаване на данъчната сигурност за данъкоплатците и за данъчните администрации на държавите членки. Това от своя страна ще направи по-атрактивни условията за вземане на решение по отношение на установяването/ инвестирането в нов бизнес на територията на ЕС, което ще повиши икономическият растеж и конкурентоспособността на ЕС като цяло.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *