МФ преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК

 МФ /Министерството на финансите/ преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 година.

На проведения на 17 юли аукцион бяха пласирани ДЦК за 89,5 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,63 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 201,8 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,02. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 103 базисни пункта.

След този аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 339,5 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017 г. Емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове – 58,10 %, следвани от застрахователните и животозастрахователни дружества с 41,34 % и 0,56 % от банките.

Припомняме и друго важно решение на МФ от началото  на този месец, когато бе наредено плащане на 990,375 млн. евро в полза на държателите на петгодишни еврооблигации на Република България, емитирани при годишен лихвен купон 4,25 % с падеж 9 юли 2017 година. В сумата са включени главница в размер 950 млн. евро, както и последния дължим лихвен купон в размер на 40,375 млн. евро.

Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност 1,994 млрд. евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари. Трансакцията включваше транш от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро при лихвен купон от 1,875 % и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро при лихвен купон от 3,000 %. С част от постъпленията се погаси дълг в обращение през миналата година, а другата част остана като наличност към края на 2016 г. за покриване на падежа по еврооблигациите на 9 юли 2017 г., след като не се наложи финансовият ресурс да бъде използван от правителството за запазване на стабилността на банковата система във връзка с извършения преглед на качеството на активите и стрес тестовете на българската банкова система. С извършване на плащането държавният дълг на България се редуцира с 950 млн. евро  – от 12,884 на 11,934 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт с близо два процентни пункта съответно от 25,9 % на 24,0 %. По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани  разходи за обслужване на дълга в размер на 40,375 млн. евро годишно.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *