МФ преотвори облигации при рекордно ниска доходност

Това е станало в рамките на провелия се вчера (23 юли 2012 г.) аукцион, информират от Министерството на финансите (МФ).
Одобреното количество възлиза на 35 милиона лева, а за втори пореден търг коефициентът на покритие достига 4,91 пъти. Облигацията е емитирана на 16 януави 2008 г., с падеж 16 януари 2018 г., а остатъчният ѝ матуритет е около пет години и половина. „Така само в рамките на седем дни България отново затвърди статута си на един от най-стабилните емитенти в Европейския съюз (ЕС)“, се казва в съобщението на МФ.
Среднопретеглената годишна доходност на книжата е била значително по-висока през април 2012 г. – 4,12%. На последния аукцион на емисията в края на 2008 г. пък е постигната такава в размера на 7,36%. Така доходността по десетгодишните ДЦК се е изравнила с тази по петгодишните облигации.
За сравнение доходността на първичен пазар по българската емисия е по-ниска от регистрираната на последните проведени аукциони за облигации на други държави, чийто матуритет е по-кратък, с падеж 2017 г. Такива са Испания с 6,46%, Италия с 5,84%, Унгария с 7,73% и Полша с 4,79%. Съответно коефициентът на покритие, индикиращ инвеститорския интерес, е по-висок от този на всички изброени страни. Постиганата доходност по емисията е по-ниска от доходността по емисии в евро със сходен остатъчен матуритет, емитирани на международните капиталови пазари на редица държави-членки на ЕС – Унгария (7,25%), Испания (7,07%),  Хърватия  (5,71%),  Румъния (5,43%), Словения (5,21%), Литва (3,80%) и съпоставима с тази на Латвия.
Инвеститорското търсене е надвишавало предложеното за продажба количество както в състезателния, така и в несъстезателния сегмент. Заявените от участниците в търга поръчки са за 172 милиона лева, от които 116,5 милиона лева – състезателни поръчки, а 55,5 милиона лева – несъстезателни. Регистрираният финансов интерес е при първоначално предложени 35 милиона лева.
В рамките на проведения търг са отбелязали активно участие всички основни инвеститори в българския вътрешен държавен дълг. С най-голям дял придобити ДЦК на аукциона са пенсионните фондове – около 49%, следвани от банките – около 21%,  доверителните и гаранционните фондове и инвестиционните посредници – около 28% и застрахователните дружества – около 25. След този търг общият обем на емисията в обращение е 245,7 милиона лева.
Провеждането на аукциона е съвпаднало с публикуваните от Евростат данни за съотношението консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на 2012 година. По този показател България продължава да заема второ място след Естония с най-ниска дългова тежест в ЕС.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *