Над 1,5 млрд. лв. фискален излишък за 2016 г.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2016 г. ще бъде положително за първи път след 2008 година, прогнозира Министерството на финансите на база на предварителни данни и оценки.

Очакванията на експертите са излишъкът по КФП да бъде над 1,508 млрд. лева (1,6% от прогнозния БВП), информира финансовото ведомство.

По този начин, освен спестения ресурс за финансиране на планирания с разчетите към Закона за държавния бюджет за 2016 г. дефицит по КФП (в размер до 2% от прогнозния БВП), на разположение във фискалния резерв към края на тази година остава и ресурсът от формирания бюджетен излишък за годината.

Съпоставен с предходната година, относителният дял в БВП на бюджетното салдо по КФП се подобрява с 4,4 процентни пункта.

Факторите за това подобрение са, от една страна, по-високите приходи и от друга – по-ниското усвояване на разходите, аргументират се от Министерство на финансите.

Основни параметри по КФП по предварителни оценки

Приходите и помощите по КФП за тази година се очаква да бъдат над 33,944 млрд. лв. (102,8% спрямо годишния разчет), като в сравнение с миналата година се отбелязва ръст от 1,745 млрд. лева.

Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,494 млрд. лв., докато грантовете от ЕС са по-ниски.

Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 113,9%, посочват от МФ, пише investor.bg.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително е увеличението при постъпленията от данъци (с близо 2,1 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски.

Косвените данъци нарастват с близо 1,2 млрд. лева спрямо предходната година, като само приходите от ДДС са повече с около 0,9 млрд. лева (11,5%). Значителен ръст се отчита и при приходите от акцизи, социални и здравноосигурителни вноски, ДДФЛ, корпоративни данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за тази година се очаква да бъдат в размер на 32,436 млрд. лева, което е 93,2% от годишния разчет.

В структурно отношение се очаква изпълнението на разходите по сметките за средства от ЕС да бъдат по-ниско спрямо планираното с разчетите за годината с около 2 млрд. лв., което е свързано с по-ниското усвояване в началния етап на проектите по оперативните програми и Програмата за развитието на селските райони за новия програмен период.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за тази година от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС и европейски законодателни решения.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *