Населението у нас се топи и застарява, средната продължителност на живота расте

Населението на България продължава да намалява и застарява, а равнището на общата и детската смъртност сe задържа високо. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението. Това е обобщението на данните на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

Към 31 декември 2014 г. населението на България възлиза на 7 202 198 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място непосредствено след Австрия (8,5 млн. души) и преди Дания (5,6 млн.). В сравнение с 2013 г. населението на България намалява с 0,6%.

Мъжете са 3,5 млн. (48,6%), а жените – 3,7 млн. (51,4%). Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на миналата година лицата на 65 и повече навършени години са над 1,44 млн., или 20% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3,1 процентни пункта.

Процесът на остаряване на населението е характерен за повечето страни в ЕС. В началото на 2014 г. общо за 28-те страни членки относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18,5%, или с 0,3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21,4%), следвана от Германия (20,8%) и Португалия (19,9%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия – 12,6%.

Броят на хората в трудоспособна възраст намалява през 2014 г. с 1,5% спрямо предходната година

Населението на България продължава да намалява и застарява, а равнището на общата и детската смъртност сe задържа високо. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението. Това е обобщението на данните на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

Към 31 декември 2014 г. населението на България възлиза на 7 202 198 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място непосредствено след Австрия (8,5 млн. души) и преди Дания (5,6 млн.). В сравнение с 2013 г. населението на България намалява с 0,6%.

Пазарът на труда ще усети демографската криза след 2019 година

Мъжете са 3,5 млн. (48,6%), а жените – 3,7 млн. (51,4%). Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на миналата година лицата на 65 и повече навършени години са над 1,44 млн., или 20% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3,1 процентни пункта.

Процесът на остаряване на населението е характерен за повечето страни в ЕС. В началото на 2014 г. общо за 28-те страни членки относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18,5%, или с 0,3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21,4%), следвана от Германия (20,8%) и Португалия (19,9%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия – 12,6%.

Към края на миналата година децата до 15 години са малко над 998 хил., или 13,9% от общия брой на населението, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0,2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 1,1 процентни пункта. Делът на най-младото население в ЕС- Към 31 декември 2014 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 51,2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2013 г. този коефициент е бил съответно 44,5 и 50%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 46,2%, отколкото в селата – 66,6%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства на 41,2 години през 2005 г. и достига 43,2 години в края на миналата година.

Населението в трудоспособна възраст в страната е 4,403 млн. души, или 61,1% от населението. Броят му намалява с 1,5% спрямо предходната година. Над трудоспособна възраст са 1,734 млн. души, или 24,1%, а под трудоспособна възраст – 1,065 млн., или 14,8% от населението.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към края на миналата година това съотношение е 62. За сравнение, през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

През миналата година в България са регистрирани 68 083 родени деца, като 99,3% от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 1,5%. Средният брой живородени деца от една жена е 1,52. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1,24 деца, а през 2013 г. – 1,48 деца.

Броят на умрелите през 2014 г. е 108 952 души, а коефициентът на обща смъртност – 15,1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 4,4%, като нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

През 2014 г. в страната са починали 517 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7,6‰. След регистрираното трайно намаление на нивото на детска смъртност от 1997 г. досега, през 2014 г. коефициентът на детска смъртност за първи път се покачва с 0,3‰.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2012 – 2014 г., е 74,7 години и спрямо предходния период тя се увеличава с 0,2 години. Средната пр

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *