Небанкови кредитни институции /бързи кредити/- нашите права

Трябват ми пари. В кратък срок при това. Нямам време да търся поръчители, да събирам документи, да чакам одобрение от банка и да се занимавам с куп други формалности. Разтварям вестника с обявите или намирам листовка в пощенската кутия, където намирам доста примамливо предложение за бързи и лесни пари. И все пак, за да не се събудя на другата сутрин от съня, който е твърде хубав, за да е истина трябва да внимавам, като вземам пари от институции, които не са банки. Най-малкото за да не се окаже, че отнякъде ме издирват, за да ми отрежат ушите или безпокоят семейството ми по този въпрос. И така, какво трябва да знам за небанковите кредитни институции?

Какво представляват небанковите кредитни институции?

Най-общо казано: кредитни институции, които не са банки. Но какво означава това? Небанковите кредитни институции са финансови институции, които извършват част от дейностите, извършвани от банките, а именно:

 • извършване на платежни услуги;
 • финансов лизинг
 • гаранционни сделки;
 • парично брокерство;
 • консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
 • придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
 • издаване на електронни пари;

Законът поставя изисквания за учредяване на такива институции, макар тези изисквания да не са така високи както при банките (става дума за минимален капитал, регистрация и  т.н.). Небанковите кредитни институции също подлежат на регистрация. БНБ поддържа специален регистър на финансовите интитуции, където, ако съм заинтересован, мога да направя справка.

Какви са изискванията към дейността на небанковите кредитни институции?

БНБ поставя редица изисквания към дейността на небанковите кредитни институции:

 • да приемат и прилагат вътрешни правила за управление на дейността си, които включват:
 • да изготвят подробен отчет за дейността си и да го представят на БНБ; 
 • да осигуряват съдействие на БНБ при осъществяване на контрол върху дейността им;
 • да спазват законите и наредбите при осъществяване на дейността си.

Какво трябва да знам, ако вземам кредит от небанкова финансова институция?

Всяка финансова институция е длъжна да приеме и прилага вътрешни правила и общи условия към договорите за кредит с клиенти.

 • Общите условия се обявяват в помещенията, до които клиентите имат достъп, а по възможност и в електронен вид. Тоест, преди да взема банков кредит от такава институция, трябва да се запозная с тези условия и да ги прочета внимателно. Но може да науча за тях в момента, когато подписвам договора или да ми ги връчат като приложение заедно с него, след като съм го подписал. Дори да липсват в помещенията и да не са ми предоставени, съм  “длъжен” заради себе си и своята сигурност да ги изискам. Общите условия ми се предоставят безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията и на общите условия трябва да са с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12.
 • Важно! Тези условия трябва да са формулирани ясно и разбираемо и ако на мен са ми необходими допълнителни разяснения, имам право да ги получа.
 • Ако общите условия съдържат уговорки, които ме поставят в неравностойно положение като страна по договора, то те са едно правно “нищо”, защото нарушават изискването на закона, че общите условия не трябва да съдържат неравноправни клаузи. Ако ме изправят пред съд за тяхното неизпълнение, мога да направя възражение именно с този аргумент: те са “правна нула”. Неравноправни са например клаузите, които освобождават или ограничават отговорността на небанковата финансова институция, дават й право едностранно да променя условията по договора без да ме уведомява и т.н.И никой не може да ми държи сметка или да ме задължи по какъвто и да било начин да ги изпълнявам. Дори да съм ги подписал.
 • Ако тегля потребителски кредит от небанкова финансова институция, мога да науча повече за правата си тук, т.е. имам същите права, както ако бях теглил потребителски кредит от банка.
 • Общите условия съдържат задължително данни за:
 • общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи, пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят;
 • лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита; Важно! При лихвата трябва да държа сметка за това какъв е максималният лихвен процент. При промяна на лихвения процент задължително трябва да получа информация за това – институцията, която ми е отпуснала кредита трябва да качи информация на сайта си за промяната на лихвения процент по определена група кредити или да разгласи това по друг подходящ начин, който да дава възможност на мен като кредитополучател да узная за промяната своевременно. За целта по всяко време следва да следя лихвения процент по кредита си.

Важно! Годишният процент на разходите по кредита (лихва и комисионни и други такси) не може да надвишава 5 пъти законовата лихва, която се формира от основния лихвен процент, определен от БНБ + 10%.

 • условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.
 • Задължително се интересувам при какви условия кредитът става предсрочно изискуем, т.е. кога може да си искат парите обратно преди да е изтекъл срока за погасяване на задължението ми. Обикновено това става при неизпълнение на задълженията ми по кредита, напр. неплащане на вноските. Втози случай трябва да съм напълно наясно при непогасяването на колко вноски от моя страна кредитът става изискуем.
 • Задължително проверявам коя е институцията, която ще разглежда споровете, възникнали по повод договора за кредит, защото може да има клауза, която овластява не съд, а друг орган. Понякога се случва този орган да не е “съвсем” обективен.
 • Клауза в договора, която ми забранява или ограничава правото ми да подам жалба срещу институцията, отпуснала ми кредита, е нищожна, не произвежда действие и се счита за неписана.
 • При подписване на договора прочитам всичко внимателно и ако не ми е ясно нещо, имам право да получа и всякаква друга информация, която ми е необходима.

Бързи потребителски кредити

Важно да знам е, че с новите поправки в закона вече ако искам да изтегля “бърз” потребителски кредит до 400 лв. към отношенията ми с кредитната институция ще се прилага Закона за потребителския кредит и ще мога да се ползвам от защитата, която ми предоставя.  Няма обаче да разполагам с възможността за отказ от сключения договор в 14 -дневен срок информира pravatami.bg.

Нямам възможност да плащам вноските по кредита. Заплашват ме!

Взех бърз кредит, но финансовото ми положение се влоши и спрях да плащам вноските по кредита. От фирмата започнаха да тормозят мен и семейството ми – звънят по телефона и ни отправят заплахи. Много съм притеснен. Какво да правя?

 • никой няма право да заплашва мен и близките ми с каквато и да било саморазправа – това е престъпление;
 • дълговете от неизрядните длъжници се събират по точно определен в закона ред, който не включва физическа саморазправа и психически тормоз;
 • ако смятам, че заплахите са основателни най-добре е да сигнализирам в полицията.

 

 

Автор: Лиляна Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *