Нова европейска мярка в помощ на агробизнеса

Проектът е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Нейната цел е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на своите стопанства чрез използването на консултантски услуги.
Понятието „консултантски услуги“ представлява комплект от консултации от съответните организации, вписани в Регистъра на консултантите по мярка 114. Помощта обхваща оценка, предоставяне на информация и съвети към фермера или собственика на гори.
Програмата ще действа с европейско финансиране в размер на 80% от доказаните с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи общи допустими разходи. Отпускането на субсидиите ще стартира през месец ноември 2011 г.
Финансовата помощ все пак не трябва да надхвърля сумата от 1500 евро за пълен комплект консултации към фермерите. В областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.
Бенефициенти по мярката могат да бъдат фермери и собственици на гори при спазване на следните изисквания:

За фермери – физически или юридически лица, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.
За собственици на гори – физически, юридически лица и техните сдружения и общини, които са собственици на гори.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *