Нова тарифа на БНБ за обслужване на клиенти с банкноти и монети

На 4 април 2018 г. на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие промени в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети.

Новата наредба е в сила  от вторник,  10 април 2018 г., първият работен ден след Великденските празници, съобщи пресцентърът на централната банка. Според наредбата, 19 услуги са без такса. Сред тях са приемане на банкноти при внасяне по сметка, чиито титуляр е лице по чл. 39 от ЗБНБ, до 1000 лв. разделени по купюри; обмяна на български банкноти и разменни монети с неизтекъл срок на обмяна; приемане на разделени по купюри банкноти до 1000 лв. и други.

Наскоро Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие нова Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки. Наредбата се издава на основание чл. 42 от Закона за БНБ, изменен с § 15, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за платежните услуги и платежните системи (приет от 44-тото Народно събрание на 22 февруари 2018 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 20 от 6 март 2018 г.). С нея се определят редът и начинът за предоставянето на информация на БНБ, необходима за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.

Текстът на наредбата е базиран на досега съществуващите указания на БНБ, с необходимата актуализация, без да се въвеждат промени по същество. Наредбата регламентира изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация, като определя обхвата на отчетните единици, типовете данни, честотата и сроковете, в които те се предоставят на БНБ.

С друго свое решение тогава Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба № 16 на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, която отменя настоящата Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

Новата Наредба № 16 на БНБ въвежда нормативни изисквания във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, както и изисквания, произтичащи от приетите от Европейския банков орган Насоки (EBA/GL/2017/09) относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 и Насоки (EBA/GL/2017/08) относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.

Новата Наредба № 16 урежда условията и реда за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари, условията и реда за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, както и извършването на сетълмент в БНБ.

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *