Нови 35 млн. евро за иновации

Една от най-големите процедури за предоставяне на субсидии по оперативна програма „Конкурентоспособност“ през тази година – тази за разработване на иновации, е отворена за кандидатстване до 26 септември.

Общият бюджет е 35 млн. евро (68.5 млн. лв.), които ще бъдат разпределени между всякакви по размер компании. Те могат да кандидатстват самостоятелно или заедно с научни организации. Отделен проект може да получи между 100 хил. лв. и 1 млн. лв. субсидия, като целта е да се разработят продуктови или производствени иновации в приоритетни области като IT, биотехнологии и др.
В процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ компаниите могат да участват както самостоятелно, така и в партньорство с една или повече научни организации. Във втория случай има изискване партньорът да извършва 10 до 40% от допустимите разходи по проекта. Когато партньорите са повече от един, всеки от тях трябва да покрие минимум 10%, но сумарно всички не трябва да осигуряват повече от 40%.

Задължително изискване към компаниите е да имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.). Допустими партньори са акредитираните български висши училища или факултетите към тях, институтите или звената на Българската академия на науките, експериментални лаборатории и изследователски институти, както и сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София тех парк“, което управлява лабораторния комплекс и иновационния форум в парка.

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска по два режима – „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ (елемент А) и de minimis (елемент Б). По първия режим компаниите могат да извършват изследвания, изпитания и измервания, необходими за разработването на иновация, както и да създават и тестват прототипи и пилотни линии. По втория режим средства се осигуряват за покупка на дълготрайни материални активи, специализиран софтуер и защита на индустриална собственост. Кандидатите могат да представят проекти само по елемент А или проекти, които комбинират двата елемента. До 70% от разходите по проекта по елемент А могат да са за възнаграждения – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, който участва пряко в разработването на иновацията. Разходите по елемент Б са допустими само за кандидати, не и за партньорите им, като те не трябва да надвишават 50% от общите разходи по проекта.

Проектите трябва да водят до разработването на продукт (стока или услуга) или процес в някоя от приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Такива са информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите, както и новите технологии в креативните и рекреативните индустрии. По тази процедура не се финансират проекти за маркетингови и организационни иновации.

От общия бюджет на процедурата най-голямата част – 39.1 млн. лв., е предвидена за микро- и малки предприятия. Средните предприятия ще получат 13.7 млн. лв. от средствата, а големите – 15.6 млн. лв.
Минималният размер на помощта за едни проект е 100 хил. лв., а максималният зависи от размера на кандидатите. Микро- и малките фирми могат да получат до 500 хил. лв., средните компании – до 750 хил. лв., а големите – до 1 млн. лв.
С тези средства ще се покрива част от общите разходи по проектите, като останалото се осигурява от кандидатите и партньорите им. По елемент А за индустриални и научни изследвания субсидията може да бъде до 50% от стойността на проекта, а за експериментално развитие – до 25%. Предвиждат се и надбавки – 10% допълнително за средни предприятия и 20% за микро- и малки предприятия. Ако проектът включва ефективно сътрудничество между компания и една или повече организации за научни изследвания, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с още 15%, но не повече от 80% общо.

По елемент Б (закупуване на активи, софтуер и т.н.) субсидията може да покрива до 70% от разходите.
Оценката на проектите протича на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка. Общо 37 точки се дават за иновативност и пазарна приложимост на иновацията. Други 37 точки са предвидени за иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата. До 12 точки може да получи проект, който отговаря на различни приоритети. В тях влизат проекти, които попадат в приоритетните тематични области по регионална специализация, както и такива, които се изпълняват в Северозападния регион. Предимство се дава и на проекти, които надграждат резултати от проекти, изпълнени по рамковите програми или са получили печат за качество по „Хоризонт 2020“ (отговорили са на изискванията, но за тях не е достигнало финансиране), както и такива, които включват разработване на екоиновации, информира capital.bg. За реалистичност на разходите се дават 4 точки.
Кандидатстването става само по електронен път.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *