НСИ: Брутният вътрешен продукт намалява с 5% спрямо 2008

През 2009 година БВП възлиза на 66 256,2 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е съответно 33 876,3 млн., като на човек се падат 4 466,1 евро. В реално изражение БВП намалява спрямо 2008 г. с 5,0 процента, съобщиха от Националния статистически институт. По предварителни оперативни данни, произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвърто тримесечие на 2009 година възлиза на 17 917,2 млн. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 2 366,9 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,323222 лева за щатски долар, БВП възлиза на 13 540,6 млн. долара и съответно 1 788,7 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 160,9 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 210,2 евро. Спрямо четвърто тримесечие на 2008 година реалния спад на БВП е 5,9 процента. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 14 830,1 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност намалява с 5,3 процента спрямо съответния период на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо четвърто тримесечие на 2008 година и достига до 28,0 процента през четвърто тримесечие на 2009 година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 68,3 процента, което е с 1,7 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0,8 процентни пункта и достига до 3,7 процента през четвърто тримесечие на 2009 година. Спадът на БВП през четвърто тримесечие на 2009 година се дължи основно на намаление на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 11,3 процента по-малко в сравнение с четвърто тримесечие на 2008 година. В сравнение със същия период на миналата година, реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 3,9 процента, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 7,5 процента. За индивидуално потребление на населението през четвърто тримесечие на 2009 година се изразходва 72,7 процента от произведения БВП. Реалното намаление на показателя е 8,7 процента спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Индексът на физическия обем на инвестициите (бруто образуване в основен капитал4) е 64,6 процента определя относителен дял на тази категория до ниво от 24,7 процента от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1 475,8 млн. лева стойностния обем на износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е намалял реално с 10 процента. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 0,8 процента, докато намалението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2008 година е 20 процента. За 2009 година БВП достига номинален стойностен обем от 66 256,2 млн. лева. Преизчислен в щатски долари БВП при средно годишен валутен курс от 1, 405526 лева за щатски долар, възлиза на 47 139,8 млн. долара. На човек от населението се падат 8 735 лева от обема на показателя, или 6 214,8 долара. Преизчислен в евро БВП е съответно 33 876, 3 млн., като на човек се падат 4 466, 1 евро. В реално изражение БВП намалява спрямо 2008 г. с 5,0 процента. Добавената стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 55 501,7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3,8 процента по-нисък от този достигнат през 2008 година. Индустриалният сектор създава 30,3 процента от добавената стойност на икономиката, което е с 0,2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2008 г. Реалното намаление на създадената добавена стойност от индустриалния сектор е 8,1 процента. Секторът на услугите бележи реално намаление от 1,7 процента, като относителният дял на сектора в добавената стойност на икономиката се увеличава – от 62,2 процента през 2008 г. до 63,7 процента през 2009 година. Аграрният сектор намалява производствената си активност през 2008 г. реално с 3,3 процента спрямо 2008 година. От категориите на крайно използвания БВП, инвестициите в основен капитал намаляват реално с 26,9 процента и достигат относителен дял от 24,8 процента в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението намалява реално с 6,2 процента. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е негативно ( -5 125,2 млн. лева). Външнотърговският баланс се формира в резултат на намаляващи реални стойностни обеми на вноса и износа на стоки и услуги. Индексът на физически обем на износа на стоки и услуги е по-висок от този на вноса – вносът намалява реално с 22,3 процента, а износът – с 9,8 процента.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *