НСИ: Заетите намаляват, заплатите растат

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2014 г. намаляват с 49.7 хил., или с 2.2%, спрямо края на юни 2014 г., като достигат 2.25 милиона.

Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 19.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 13.6%, и „Други дейности” – с 5.1%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” – с 2.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.9 и 17.1%.

В края на септември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 14.2 хил., или с 0.6% по-малко, в сравнение с края на септември 2013 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.4 хил., „Транспорт, складиране и пощи” – с 3.7 хил., и „Строителство” – с 2.5 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 13.3%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване “ – с 5.3%, и „Други дейности” – с 4.4%.

Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2014 г. спрямо края на септември 2013 г. има в икономическа дейност „Преработваща промишленост” – с 5.5 хил., а в проценти – в „Професионални дейности и научни изследвания” – с 3.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2014 г. е 815 лв., за август – 793 лв., и за септември – 820 лв.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 809 лева и намалява спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 1.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.5%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 4.3%.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо третото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост” и „Транспорт, складиране и пощи” – с по 6.2%, и „Строителство” – с 5.7%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти” – с 14.4%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 5.8%, а в частния сектор – с 1.2%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *