Обзор на държавния и държавногарантиран дълг за 2006 година

На Интернет страницата на Министерство на финансите в категория „Държавен дълг“ / „Статистика“, е публикуван „Годишният обзор на правителствения дълг за 2006 г.“

Номиналният размер на държавния и държавногарантиран дълг в края на 2006 г. възлиза на 6 196.8 млн.евро , от който 4 685.5 млн.евро външен и 1 511.3 млн.евро вътрешен дълг. Намалението на дълга в абсолютна стойност спрямо 2005 г. е в размер на 647.6 млн.евро, което се дължи основно на два фактора: стабилният ръст на икономиката и на разумната фискална политика.

Вътрешният дълг нараства с около 57.8 млн. евро през изминалата година, в следствие на реализираното положително нетно финансиране от емисии на ДЦК на вътрешния пазар. Отнесен спрямо общия размер на дълга, делът на вътрешния дълг регистрира увеличение от близо 3 процентни пункта за периода декември 2005 – декември 2006 година.

Размерът на външния дълг бележи намаление от 705.5 млн.евро през годината в резултат на плащанията по главници, промяна на валутните курсове, и основно на предсрочното погасяване на част от задължения на Р.България към външни кредитори като Световна банка, МВФ и др.

По отношение на валутната структура на дълга се наблюдава запазване на тенденцията за увеличаване дела на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева и намаляване дела на тези, деноминирани в щатски долари и други валути. Спрямо края на 2005 г. дългът в евро нараства от 48.7% до 52.8%, а дългът в лева от 14.7% до 17.7%. Частта на дълга в щатски долари е спаднал с 4 процентни пункта до 21%, а дълга в други валути е намалял с около 3 процентни пункта. Отчетената промяна е в резултат на положителното нетно вътрешно финансиране в лева и евро, редовните амортизации и извършените предплащания на дълг, деноминиран в щатски долари и други валути, като специални права на тираж.

През 2006 г. бе регистрирано покачване на дълга с фиксирани лихви, като в края на периода задълженията от този тип достигат 66.2% от общия дълг. Изменението се дължи на емитираните на вътрешния пазар ДЦК, изцяло с фиксирани лихвени купони, също така на придържането към усвояване на външни кредити с фиксирани лихви и извършените през годината погашения на вътрешен и външен дълг с плаващи лихвени проценти. Това се отрази в посока редуциране влиянието на плаващите лихвени проценти и съответно в по-добра прогнозируемост на бюджетните средства, необходими за обслужване на държавния дълг.

В структурата на дълга по видове кредитори с най-голям относителен дял към 31.12.2006 г. са облигациите (в т.ч. глобални и еврооблигации) – 33.1%, следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар – 24.4%, Световна банка – 17.3% и МВФ – 4.2%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *