Общите събрания на пет дружества от BG40 привличат вниманието

Кристиян Костов

В понеделник (22 май) ще стартира търговията с акциите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, което ще се превърне в 15-тото акционерно дружеството със специална инвестиционна цел, чиито акции се търгуват на БФБ-София. Присвоеният борсов код на дружеството е FPP.

Фондът вече обяви плановете си за увеличение на капитала до 25,35 млн. лв. чрез издаване на нови 24 700 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. Броят на издадените права е 650 000, като срещу всяко право ще могат да се запишат 38 нови акции.

През настоящата седмица ще се проведат пет Общи събрания на дружества, чиито акции са включени в изчислението на широкия индикатор BG40. В понеделник акционерите на Фаворит Холд АД ще решават за отнасяне на печалбата на дружеството за 2005 г. за допълнителни (други) резерви, а във вторник Общото събрание на Северкооп Гъмза Холдинг ще приема предложението 90% от печалбата да остане като неразпределена печалба, а останалите 10 на сто ще отидат във фонд „Резервен“.

Само четири седмици, след като смени името си, ЗПАД ДЗИ свиква ново Общо събрание, на което ще се гласува за разпределение на финансов резултат, докато в края на седмицата ще се състои и събранието на „БенчМарк Фонд Имоти“ – АДСИЦ, на което ще се одобрят промени в договора с обслужващото дружество и ще се избере инвестиционен посредник, което ще е упълномощен да поема и/или пласира и/или обслужва всички емисии ценни книжа, издадени от „БенчМарк Фонд Имоти“ – АДСИЦ.

В четвъртък (25 май) ще се проведе и отложеното от 10 май Общо събрание на Холдинг Варна А, на което ще се гласува за обратно изкупуване на до 3% от акциите на дружеството, както и решение за разпределение на печалбата на холдинга за 2005 г.

В понеделник (22 май) е последната дата за сключване на сделки с акциите на Фазерлес АД, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в Общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 8 юни. На него ще се гласува решение 1,659 млн. лв. от нетната печалба за 2005 г. да се отнесе в допълнителни резерви, а останалата част в размер на 278 100 лв. да се разпредели за дивиденти (0,54 лв. брутен дивидент).

Във вторник е последната дата за сделки с книжата на Булгар Чех Инвест Холдинг, с които се получава право на участие в Общото събрание на дружеството, което ще се състои на 9 юни. На него ще се гласува за увеличение на капитала от 397 035 лв. на 1 191 105 лв. чрез издаване на 794 070 броя нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.

Право на участие в увеличението на капитала на дружеството ще имат придобилите акции най-късно 14 дни след Общото събрание.

Също на 23 май (вторник) е последната дата за сключване на сделки с акциите на Албена АД и Неохим АД, в резултат на които се получава право на участие в Общите събрания на двете дружества. Общото събрание на Албена АД ще решава за разпределение на финансов резултат, а акционерите на димитровградското дружество ще гласуват за обратно изкупуване на до 3% от собствените си акции на цени между 30 и 35 лв.

Съответно до 30 май и до 2 май на Българска фондова борса продължава и търговията с правата на Премиер Фонд и Елана Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ. Капиталът на Премиер Фонд ще бъде увеличен до 650 хил. лв., докато всяко придобито право от Елана Фонд за Земеделска Земя дава възможност за записване на две нови акции по номинална цена от един лев и емисионна стойност от 1,25 лв.

До 23 май на БФБ-София продължава и 12-ият Неприсъствен публичен търг, от който непродадени останаха единствено 1,18 на сто от капитала на Руно-Г ООД, гр. София и един дял от Мина Лев ООД, с. Кръстец с начална цена от 10 лв., а ден по-рано (22 май) ще стартира и 14-ият централизиран публичен търг.

За изминалата седмица BG40 добави 0,89% до 154,02 пункта, докато SOFIX загуби минималните 0,11% до 886,01 пункта. Седмичният оборот на БФБ-София възлезе на 28,35 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *