Общото застраховане с ръст от 6% за януари-април

За периода януари-април 2009 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 505 млн. лв., което е ръст с 5,9% спрямо същия период на 2008 г. В животозастраховането записаните премии са за 79,8 млн. лв., като спадът спрямо същия период на предходната година е 10,4%.
Общо застраховането отчита ръст от 3,3% на годишна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (с 40,4% дял) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (29,5%) или общо 69,9% от премийния приход, реализиран в сектора.
На следващо място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход от които възлиза на 89,3 млн. лв., или 17,7% от общия премиен приход.
Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор, като отчита ръст от 18,9% на годишна база и записани премии от 149 млн. лв. За сравнение през март бе отчетено увеличение от 14,1%.

Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Кредити” – 243,8%, и „Релсови превозни средства” – 130,2%.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на април 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 60,1 млн. лв. и формират 75,4% от премийния приход, генериран в сектора.
Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,4% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 3,5 млн. лв. Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Допълнителна застраховка” – с 43,8%, и „Постоянна здравна застраховка” – с 8,3%.
Реализираният за периода януари-април 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 17,3 млн. лв., с което се отчита ръст от 61,7 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (30,9%) и „Извънболнична медицинска помощ” (26%).

Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Възстановяване на разходите” (със 127%) и „Извънболнична медицинска помощ” – със 118,4%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 30 април е 352 423.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *