Окончателно: Дефицитът към декември – 0.45%

Отчетеният дефицит е значително по-нисък от планирания в Закона за държавния бюджет за 2012 г., който е 1 092.3 млн. лв. или 1.3 % от БВП. Бюджетното салдо към края на 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 680.4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 330.2 млн. лева. Фискалният резерв към 31 декември 2012 г. е в размер на 6.1 млрд. лв., или 7.8 % от прогнозния БВП. Но през януари 2013 г. правителството извади 1 720 835 лв. от резерва, за да плати изтичащи брейди облигации. Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за 2012 г. са в размер на 27 469.6 млн. лв. Или 35.4 % от прогнозния БВП, при 33.7 % от БВП за 2011 година. Съпоставени с 2011 г., постъпленията на консолидирано ниво са нараснали номинално с 8.2 %, или в бюджета са постъпили с 2 091.5 млн. лв. повече. В групата на данъчните приходи се отчита нарастване с 4.5 % (929.1 млн. лв.) спрямо 2011 г., а при неданъчните приходи и помощите, с 24.3 % (1 162.3 млн. лв.). Общата сума на данъчните приходи (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2012 г. възлиза на 21 523.4 млн. лв., което представлява 99.7 % от разчета за 2012 година. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2012 г. са в размер на 27 819.8 млн. лв., което представлява 93.2 % от годишния разчет. От тук се вижда, че за да ограничи дефицита в бюджета, правителството не е изпълнило планираните разходи. Пестено е основно от капиталовите разходи – инвестициите, които държавата прави в икономика. За 2012 г. те възлизат на 3 667.1 млн. лева или само 69% от предварително разчетените в бюджета.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *