„Оптела-лт“ АД – отчет и допълнителна информация

А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.
Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период.

Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.

Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София. С решение на НС на КТИ “Съединение” АД, което се състоя на 01.07.2011г. свързаните лица, с които Дружеството има взаимоотношения през отчетното тримесечие са следните: Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, “Орфей Клуб Уелнес” АД, „Иновационен фонд Д1” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Популярна каса 95”АД, „Съединение Мениджмънт” АД, „Атлас Финанс” ЕАД и „Фондация Международен Институт за Изследване на Кооперациите”.

В. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента (преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност).

Продажби на дружества от икономическата група на «Корпорация за технологи и иновации Съединение» АД-София, към която принадлежи «Оптела-лазерни технологии» АД не са извършвани за периода.
През второто полугодие на 2011   год.  дружеството отдаде под наем част от инвестиционните си имоти на територията на град Пазарджик,като значително намали производствената си дейност в областта на металорежещи машини и увеличи инвестициите в автосервизни услуги.

Г. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най – малко за следващото тримесечие.

„Оптела – лазерни технологии” АД реализира за първото тримесечие на 2012 г. 166 хил.лв. приходи от дейността, при 482 хил.лв. реализирани приходи от дейността за първото тримесечие на 2011 г. Дружеството отчита загуба  в размер на 29 хил. лева.
Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите за следващото тримесечие.

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на емитента към края на  първото тримесечие на 2012г. и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния отчетен период.

Съдебно регистрирания капитал на дружеството е 26 272 хил. лева, разпределен в  26 272 085 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, дивидент, ликвидационен дял и номинал от 1 лев всяка.
На 10.11.2010г. във връзка с процедура по преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации “Съединение” АД в Централен депозитар бяха прехвърлени 3 094 850 броя акции от капитала на „Оптела – лазерни технологии” АД от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД на „Атлас Финанс” ЕАД, представляващи 11.78%.
“Корпорация за технологии и иновации ”Съединение”АД – София притежава 13 349 723 акции или 50.81% от акциите на дружеството.
„Атлас Финанс” ЕАД, притежава 3 094 850 броя акции, представляващи 11.78% от акциите на дружеството.
Друг акционер, който държи над 5% от акциите на дружетвото е „Индустриален капитал Холдинг” АД с 1516521 акции, т.е. 5.77% от гласовете в Общото събрание на акционерите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД.

Е. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на  първото тримесечие на 2012г. и промените от края на предходния отчетен период.

Управителен съвет:
ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ 5058 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ 0 ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ 1014 ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ                                                                    0 СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ                                                              0

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД      13349723 АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ 32794 СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ 8423

Основен акционер в дружеството е «Корпорация за технологи и иновации Съединение» АД-София с    13 349 723 бр.

Ж. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал на емитента.
Срещу Оптела – Лазерни технологии АД се води търговско дело от страна на акционера Индустриален Капитал Холдинг АД. Претенцията е да им бъде заплатена сумата в размер на 1 494 031.39 лв – равностойност на притежаваните  1 519 560 броя акции в ЗММ Металик АД, преди преобразуването на дружеството чрез вливането му в Оптела – лазерни технологии АД, съгласно договора за преобразуване. Претендират се и лихви от 24.06.2010г.
На първа инстанция Пловдивски Окръжен Съд с Решение № 444/2010 по търговско дело 402/2010г. отхвърли предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.
На втора инстанция Пловдивски Апелативен Съд потвърди решението на Пловдивски Окръжен Съд.
Към настоящия момент ищецът Индустриален Капитал Холдинг АД обжалва решението на Пловдивски Апелативен Съд пред Върховния Касационен Съд.  Делото не е приключило.

  

     И. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.
Директор за връзка с инвеститорите на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД е Кирилка Кирилова Иванова, гр. ПЛОВДИВ, УЛ. Д-Р Г. ВЪЛКОВИЧ 8, ТЕЛ. 0882 933 521
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Изпълнителен директор: ………………….
(П. Стайков)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа
за първото тримесечие на 2012 година

1. За емитента
През  първото тримесечие на 2012 година, обстоятелствата, влияещи върху цената на ценните книжа на “Оптела-Лазерни Технологии” АД като емитент са следните:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Контролът върху дружеството се осъществява от КТИ “Съединение” АД – гр. София. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на конторлните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Има промяна в представителя на КТИ”Съединение”АД – гр.София.,в качеството му на член на Надзорния съвет на дружеството.
На 09.04.2012г. е заличен в Търговския регистър като представител на КТИ”Съединение”АД Пламен Иванов Петков и е вписан Петър Нейчев Нейчев.

Има промяна в състава на Управителния съвет и представляващите на дружеството.
На 31.08.2011г. бяха заличени в Търговския регистър като членове на Управителния съвет Енчо Евгениев Чолаков, Огнян Валентинов Бояджиев и Валерий Атанасов Гергиминов. Управителният съвет продължи дейността си в състав от пет лица: Чавдар Василев Младенов,  Петър Георгиев Стайков, Георги Атанасов Русенов, Иван Петров Нейчев и Стилиян Петков Пенев. На същата дата беше вписана и промяна в начина на представляване на дружеството, а именно: Чавдар Василев Младенов и Петър Георгиев Стайков представляват „ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД пред трети лица –  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
На 15.07.2011г. Стилиян Петков Пенев бе вписан като член на Управителния съвет. На същата дата беше вписано решението Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2011г., с което Петър Нейчев Нейчев бе освободен като член на Надзорния съвет. За нов член на Надзорния съвет бе избрано ю.л. – “Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, представлявано по чл.234 от Търговския закон от Пламен Иванов Петков.
На 15.04.2011г. Дафинка Александрова Жековска и Христо Танев Христов бяха заличени в Търговския Регистър като членове на Управителния Съвет. На същата дата Иван Петров Нейчев бе вписан като член на Управителния съвет.

Управителният съвет и Надзорният съвет продължават дейността си в следния състав:

Управителен съвет:
ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ
ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ СТИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕНЕВ
Надзорен съвет:
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ” АД (представлявано от ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ) АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ

Дружеството се представлява пред трети лица от: ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
През първото тримесечие на 2012 г. не са приемани изменения или допълнения в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
През първото тримесечие на 2012 г.не са предприемани структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма откриване на производство по ликвидация на дружеството

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма производство по несъстоятелност на дружеството или на негово дъщерно дружество

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Няма придобивани и продадени  активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от  ЗППЦК

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

1.9. Решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
Няма решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
На 29.06.2011г. Редовното годишно общо събрание на акционерите избра за одитор на дружеството за 2011г. Стоян Величков Тинчев, рег.№ 151 при ИДЕС.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството
Отчетеният финансов резултат на дружеството към 31.03.2012година е  загуба в размер на 29 хил. лева.

1.12. Съществени загуби и причините за тях
Основната причина за отчетения финансов резултат към 31.03.2012г. са реализирани приходи от дейността в размер на 166 хил.лв., които са с 66 % по-малко от тези за съответния период на предходната година /482х.лв./. Финансовият резултат е загуба в размер на 29 х.лв., която е следствие от продължаващото ниско равнище на продажбите, преструктурирането на дейността извършено през 2011г. – прехвърляне на машиностроителното производство в новосъздадена за целта фирма, прекратяване на производството на инструментална екипировка и съоръжения за пречистване на отпадни води и преминаване към високотехнологични лазерни услуги и автосервизни услуги – ремонт, обслужване и прегледи на леки и товарни автомобили, търговия с резервни части, консумативи и аксесоари за тях.
1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер              вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад
Годишният модифициран одиторски доклад на “Оптела-лазерни технологии” – гр. Пловдив към 31.12.2011 година е публикуван.

1.15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента,както и  относно условията и реда за неговото плащане.
Не са разпределени дивиденти от  печалба.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението
През отчетния период най-съществените задължения за дружеството с натрупване са свързани с персонала, осигурителните предприятия , данъчни задължения.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж
През отчетния период най-съществените вземания с натрупване са тези от клиенти, дебитори и вземания от лихви по предоставени заеми.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане
Досегашния основен предмет на дейност на дружеството в областта на инвестиционното машиностроене беше свързан, в периода на кризата, с неравномерни парични потоци, водещи до проблеми с ликвидността и недостиг на свободни парични средства. С увеличение на дела на услугите се разчита на по-равномерни постъпления. Мерките, които ръководството предприема са предоговаряне на отпуснатите кредити на дружеството от банки и небанкови финансови институции, както и  продажба на активи с изтекъл амортизационен срок, които нямат съществено влияние върху основната дейност.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал
Няма увеличение или намаление на акционерния капитал

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството
Не са водени преговори за придобиване на дружеството

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството
Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

1.22.  Становище на управителния орган във връзка с  отправено търговско предложение
Към ръководството на дружеството няма отправено търговско предложение

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
Няма такива.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара
През отчетния период, няма въведени нови продукти  и разработки на пазара

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните години)
Не са получени големи поръчки за изпълнение, които да възлизат над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките  и използването на проиводствените мощности
Във връзка с конкурентния натиск и конюнгтурата на пазара на машиностроителни услуги и производство на металорежещи машини, дружеството преструктурира дейността си, като набляга на автосервизните услуги, които са с по-бърза възвръщаемост на оборотни средства и натрупване на по-малко разходи за осъществяването им. През  второто полугодие на 2011г. част от производсвените мощности  и сградния фонд /инвестиционни имоти/ на територията на гр.Пазарджик са отдадени под наем на обособено машиностроително предприятие. Дружеството значително намали числеността на персонала си и обема на производствените поръчки, което е част от решенията на ръководството за бързо решаване на ликвидни проблеми.

1.27. Преустановяване  продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството
Във връзка с преструктуриране на дейността дружеството преустанови значителна част от продажбите на металорежещи машини – колонни бормашини, фрезмашини, радиални бормашини и стругове, които се изнасяха за клиенти от Германия, Австрия, Италия и др.

1.28.  Покупка на патент
Не е извършена покупка на патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването,
отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
Няма временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Срещу Оптела – Лазерни технологии АД се води търговско дело от страна на акционера Индустриален Капитал Холдинг АД. Претенцията е да им бъде заплатена сумата в размер на 1 494 031.39 лв – равностойност на притежаваните 1 519 560 броя акции в ЗММ Металик АД преди преобразуването на дружеството, чрез вливането му в Оптела – лазерни технологии АД съгласно договора за преобразуване. Претендират се и лихви от 24.06.2010г. На първа инстанция Пловдивски Окръжен Съд с Решение № 444/2010г. по търговско дело 402/2010г. отхвърли предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.
Пловдивски апелативен съд на втора инстанция потвърди решението на Пловдивски окръжен съд, с което бе отхвърлен предявения от Индустриален Капитал Холдинг АД иск срещу Оптела – лазерни технологии АД.
Ищецът Индустриален Капитал Холдинг АД обжалва решението на Пловдивския Апелативен Съд пред Върховния Касационен Съд.
Делото не е приключило

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
Няма такива.

Изпълнителни директори: ………………….

(П. Стайков)

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *