Основни особености на американския икономически и социален модел – част I

„Модел“ е френска дума и означава „пример“. Тя стана особено актуална в научната икономическалитература, когато се определя спецификата на стопанското развитие в определена страна или регион посвета. Разбира се примерите могат да бъдат добри или лоши, но инициативата на редакцията наFinancebg.com е да покаже вече трайно установени модели на развитие, в които икономиката исоциалната политика на държавата са в сложна симбиоза, целяща да гарантира национален просперитет.

Американският икономически и социален модел съответства на представите и отношението напреобладаващото мнозинство на американското население към основните проблеми начовешкото съществуване. В американското общество господства представата за силния индивид,който взема своята съдба в своите ръце и осигурява съществуването си изключително със своитеиндивидуални усилия. Натрупването на лично богатство се е утвърдило като най-важно мерило заиндивидуалния успех и свободата на индивида. „Ако малките деца престанат да вярват, че единден ще могат да печелят толкова много пари, колкото печеля аз, то за какво съществува тазистрана?”, формулира плакативно смисъла на американския начин на живот Lee Iacocca, бившиятгенерален директор на автомобилния концерн Chrysler.

Ценността на индивида и неговите действия се проявява в системата на разпределение надоходите, водеща до чувствително разслоение на населението на богати и бедни. Прословутият„американски среден слой” от времето след Втората световна война е значително отънял презпоследните десетилетия. В схващането на съвременния американец за успех собствениците намалките фирми са неудачници, защото не са успели да ги превърнат в големи.

В САЩ всички участници в стопанския живот са конкуренти по принципТова касае не само фирмите, работодателите и работонаемателите, но и техните съюзи ипредставителни организации, в т.ч. профсъюзи. В условията на ожесточена конкурентна борбаоцеляват само тези, които са по-ефективни. Тази ситуация, опростено представена като „или щепобедиш или ще загубиш” /”win or lose”/ е същността на стопанския живот в САЩ. Отрицателната йстрана е, че в икономиката цари климат на недоверие /”low trust environment”/.

Регулирането на американската икономика се осъществява в преобладаваща си част от пазара наценни книжа,т.е. от борсата. Пазарното поведение на предприемачите и мениджърите се намирапод зоркото око на анализаторите на финансовия пазар и на мениджърите, които управляватголемите инвестиционни фондове, чиито препоръки за купуването респ. продажбата на ценнипкнижа влияе върху инвестициите във фирмите и като следствие на това на трудовата заетост в тяхи в обществото като цяло. Американският капиталов пазар доминира не само световния финансовпазар, но и привлича инвестиции от целия свят, с които се покриват хроничните бюджетендефицит и дефицита по текущата сметка. САЩ са най-големият импортьор на финансов капитал всвета. С това се обяснява и изключително големия външен дълг на САЩ.

Затова не е случаен фактът, че финансовите и борсовите анализатори са сред най-ревностнитепривърженици на американския икономически и социален модел. Лесният достъп до капиталовияпазар дава възможност за висока предприемаческа активност, проявяваща се на първо място внепрекъснатото учредяване на фирми. Една част от новите фирми успяват да се прераснат вголеми стопански образования, друга част биват продавани на по-големи съществуващи фирми,трети прекратяват своето съществуване поради ниска конкурентоспособност.

Управлението на фирмите e насочено към максимизиране на пазарната цена на акционернотоучастие /shareholder value/. Когато курсът на акциите на определена фирма започва да пада,нейният мениджмънтът взема необходимите мерки за максимално бързо повишаване напечалбата като основен двигател на курса на акциите, пазарно поведение известно като „shortterminism”. Сред предприетите мерки на първо място се откроява съкращаването на работнитеместа, защото чрез намаляването на трудовите разходи най-бързо може да се увеличи печалбата.

Предприетите мерки се огласяват в общественото пространство и имат за цел да възстановятдоверието на инвеститорите.

Осигуряването на висока иновативност на фирмите се постига в значителна степен за сметка зазакупуването на новоучредени фирми, предлагащи нови продукти и технологии за сметка навътрешнофирмената научно- изследователска и развойна дейност. Обикновено става дума зафирми създадени с помощта на рисков капитал, целящ сигурна възвращаемост на инвестираниякапитал. В САЩ има значителен слой от заможни хора, готови да инвестират в новоучредяванифирми, което е важна предпоставка за бързото въвеждането на изобретения и рационализации впроизводствения процес, което в крайна сметка е решаващо за високата иновативност наамериканската икономика.

Трудовият пазар се характеризира със значителна гъвкавост и мобилност.

Трудовите договори са краткосрочни, дълготрайните трудови взаимоотношения са рядкост. Всъответствие с развитието на конюнктурата фирмите откриват респ. съкращават работни места.

Политиката на фирмите в сферата на заетостта се характеризира с „hire and fire”. На практикалипсва социална защита по отношение на заетостта. Това е възможно и поради значително по-ниската специализация на работната сила в сравнение с Европа, което дава възможност зазначително по-лесна професионална преориентация. Освен това готовността на американеца дасмени естеството на работата е значително по-силно изразена и е следствие на неговия по-силноизразен жизнен прагматизъм. Той не е в плен на определени стереотипи на мислене и поведение,което е характерно за една голяма част от европейците със силна професионална специализация.

Фирмите като правило не инвестират в образование и професионална квалификация на заетите втях и по такъв начин намаляват риска техните служители да бъдат привлечени от конкуренцията.

Освен това и готовността на заетите да инвестират време в получаването на допълнителнообразование е сравнително ниска, защото не съществува никаква гаранция, че няма да бъдатуволнени всеки момент. Като цяло тази система води до много ниски инвестиции в хуманенкапитал. В някои сфери като високите технологии, научно-изследователската дейност имедицината това се компенсира чрез целенасочена имиграция. В други сфери високи стандарти сеподдържат изключително благодарение на утвърдената практика в американското общество да севодят съдебни процеси за нанесени щети от потреблението на този или онзи продукт или услуга.

Гъвкавостта и мобилността на американския пазар на труда са резултат и на системата наобразование и професионална квалификация. Безспорен факт е по-високият темп на увеличаванена броя на работните места и на икономическия растеж като цяло в сравнение с Европа. Това седължи в значителна степен на една по-гъвкава парична и фискална политика, коятоблагоприятства инвестициите. По-високият икономически ръст е резултат и на силния импорт накапитал, с който се покрива дефицита по текущата сметка, на гъвкавостта и мобилността наработната сила и готовността на широки слоеве от трудещи се да работят за възнаграждение, по-ниско от реалното /working poor/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *