Откриха финансов технологичен форум

Уважаеми колеги и гости, бих искала да Ви приветствам с добре дошли на 19-тото издание на финансовия технологичен форум, организиран от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter.

Навлизането и използването на технологиите във всички сфери на живота е все по-осезаемо, а те на свой ред са условие за постигане на устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността във финансовия сектор. Новите проекти, които реализираме в БНБ, както и работата ни като надзорна и регулаторна институция, в това число в областта на плащанията и платежната инфраструктура, са насочени към по-нататъшна модернизация на сектора на базата на дигитализацията и иновациите.

От началото на 2017 г. в БНБ започна да функционира централизирана информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“. В него вече се извършват ежемесечно хиляди справки, както от оторизираните от закона органи и институции, така и от банките. До края на годината се очаква достъпът до информация в регистъра от всички оправомощени институции да се осъществява основно по електронен път.

Също така, във връзка с постигната договореност между Министерство на финансите, БНБ и пазарните участници, БНБ като фискален агент на правителството приключи работа по проект за техническо осъществяване на директна връзка на Депозитаря на ДЦК със системата E-BOND към платформата BLOOMBERG PROFESSIONAL. Същевременно бяха приети промени в подзаконовата нормативна база, регламентираща пазара на ДЦК, и бяха одобрени от министъра на финансите и управителя на БНБ „Правила за търговия, приключване и мониторинг на сделки с ДЦК на системата E-BOND на BLOOMBERG“, което дава възможност за стартиране на търговията с ДЦК на тази система до средата на тази година.

Успоредно с това предстои БНБ да започне работа по проект за изграждане на директна връзка между Депозитаря на ДЦК и системата на „Българска фондова борса“ АД. С реализацията на двата проекта се очаква търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар. По този начин ще се постигне допълнително развитие на пазара на ДЦК и насърчаване на по-нататъшната му интеграция към единния финансов пазар в Европейския съюз.

През изминалата година работата ни беше свързана и с транспонирането в националното законодателство на Директивата относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. Новите регулации вече се прилагат, като всички банки в страната, които работят с потребители, предлагат на клиентите си и новия продукт – платежна сметка за основни операции. Необходимо е обаче да се работи повече за популяризирането на този вид сметка и нейните функционалности.

През тази година работим по въвеждането в българското законодателство на втората директива за платежните услуги. Директивата въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, и регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат. Директивата също така предвижда промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на ползвателите и доставчиците на платежни услуги, в това число по-подробна уредба на вътрешната процедура за разглеждане на жалби и максимален срок за отговор до клиента. Разширен е обхвата на платежните операции, попадащи в приложното поле на директивата, като вече са включени и операциите, при които само един от доставчиците е на територията на ЕС и които се извършват във всички валути, а не както досега, само за операциите, които се извършват изцяло в рамите на ЕС и са деноминирани в евро или във валутите на държавите членки. Друг важен нов елемент, осигуряващ защита на ползвателите на платежни услуги, са изискванията относно повишаване сигурността на плащанията чрез въвеждане на задълбочено установяване на идентичността на клиента при плащания, осъществявани чрез отдалечен достъп и в интернет среда, както и изискването за докладване към надзорните органи на инциденти, свързани със сигурността, от страна на доставчиците на платежни услуги. Презентацията, която колегите от БНБ ще изнесат по-късно днес ще разгледа именно тези и други важни изменения в директивата.

Директивата ще бъде въведена с нов Закон за платежните услуги и платежните системи, чийто първоначален проект е в процес на консултиране със съответните институции и доставчици на платежни услуги, като се очаква до средата на годината да бъде изпратен в Министерство на финансите за внасяне в Министерски съвет и за приемане от Народното събрание при спазване на срока за въвеждане на директивата от държавите членки на Европейския съюз до 13 януари 2018 г.

Посочените нови проекти имат за цел осигуряване на по-благоприятна среда за пазарните участници и по-добро гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги при отчитане на промените, свързани с развитието на технологиите.

Пожелавам интересна и ползотворна работа на участниците във форума.

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ Нина Стоянова  при откриването на 19-ти финансов технологичен форум „Модерната финансова институция – дигитализация и ефективност в действие“, София, 27 април 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *