Отчет на КТИ за трето тримесечие на 2012 год.

І. Предмет на дейност
„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ”АД – Пловдив е акционерно дружество , вписано в Регистъра за търговски дружества под № 79558, том 946 по ф.д.№ 9101/2003г. Капиталът на дружеството е 24 000 064 лв., разпределен в 24 000 064 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителните директори: ю.л. “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов.
„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД е с предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

Придобиване, управление и продажба на облигации.

Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използуване на патенти на дружества, в които дружество участвува.

Финансиране    на    дружества,    в    които    холдинговото    дружество участвува.

Търговско    представителство    и     посредничество    на    местни    и чуждестранни лица.

Организиране на електрона търговия и електронни магазини.

Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност   на   едро   и   дребно:   екохрани   и   напитки;   машини   и   съоръжения   за населението    и    промишлеността;    строителни    материали    –    всички    видове; туристическа дейност – туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

ІІ. Основна дейност
През третото тримесечие на 2012 година дружеството реализира приходи  в размер на 47 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от обичайна дейност в размер на 40 хил.лв. и финансови приходи в размер на 7 хил.лв.
КЛЮЧОВИ ДАННИ

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Приходи

47

104

Разходи

103

743

Нетна печалба/загуба за периода

(56)

(639)

Активи

30 375

30 378

Собствен капитал

26 530

26 585

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2012

 

БЕЛЕЖКИ

30.09.2012
BGN’000

31.12.2011
BGN’000

АКТИВИ

 
 
 

Нетекущи активи

 
 
 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

6

148

151

Инвестиционни имоти

7

1758

1758

Нематериални активи

8

10

14

Финансови активи

9

27465

27465

Вземания

10

55

55

Активи по отсрочени данъци

 

3

3

 
 

29439

29446

Текущи активи

 
 
 

Материални запаси

 

7

7

Вземания

11

788

784

Финансови активи

12

108

108

Парични средства

13

33

33

 
 

936

932

Всичко активи

 

30375

30378

 
 
 

Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:                                                                   Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /

……………. /Петър Троплев/

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2012 /продължение/

КАПИТАЛ  И  ПАСИВИ

 
 
 

Капитал и резерви

 
 
 

Акционерен капитал

14

24000

24000

Резерви

15

3740

3740

Финансов резултат от минали години

16

(1154)

(571)

Финансов резултат за периода

16

(56)

(584)

 
 

26530

26585

Дългосрочни пасиви

 
 
 

Задължения

17

586

586

Пасиви по отсрочени данъци

 

1380

1380

 
 

1966

1966

Текущи пасиви

 
 
 

Задължения

18

1879

1827

 
 

1879

1827

Всичко капитал и пасиви

 

30375

30378

 
 
 

Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:                                                                   Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /

……………. /Петър Троплев/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

към 30.09.2012

БЕЛЕЖКИ

30.09.2012
BGN’000

30.09.2011
BGN’000

Нетни приходи от продажби

2

40

112

Разходи за материали и услуги

3

46

82

Разходи за персонал и осигуровки

4

5

2

Амортизации

7

6

Други разходи и изменения

58

Нетен резултат от дейността

(18)

(36)

Нетен резултат от финансови операции

5

(38)

(612)

Печалба / (загуба) преди данъци

(56)

(648)

Данъци

Нетна печалба за периода

(56)

(648)

Общ всеобхватен доход за периода

(56)

(648)

Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:                                                                   Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /

……………. /Петър Троплев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2012

30.09.2012
BGN’000

30.09.2011
BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност

 
 
 

 
 
 
 

Парични постъпления от клиенти

 

35

269

Парични плащания на доставчици и персонал

 

(64)

(182)

Други постъпления и плащания от оперативната дейност

 

29

(86)

Паричен поток от дейността

0

1

Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност

3

 
 
 
 

Нетни парични потоци

0

4

Парични средства в началото на годината

 

33

33

Парични средства в края на периода

33

37

Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:                                                                   Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД/ / Асен Конарев /

……………. /Петър Троплев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2012 г.

Акционе-
рен капитал

BGN’000

премии от емисии
BGN’000

общи
резерви

BGN’000

Резерв от преструктуриране BGN’000

други
резерви

BGN’000

Печалба

BGN’000

загуба

BGN’000

Общо

BGN’000

Салдо на 31.12.2011

24000

107

3052

565

16

1022

(2177)

26585

Резултат за периода

(56)

(56)

Други изменения

1

1

Салдо на 30.09.2012

24000

107

3052

565

16

1022

(2232)

26530

Дата: 29.10.2012
Бележките на страници от 8 до 26 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:  
/Акаунт Финанс Консулт ООД/
                                                                Ръководители:  / Асен Конарев /           ……………. /Петър Троплев/
 
2.         НЕТНИ ПРИХОДИ

30.09.2012

BGN’000

30.09.2011

BGN’000

Приходи от продажба на стоки

61

Приходи от продажба на услуги

40

46

Приходи от други продажби

5

Общо

40

112

Дружеството реализира приходи от продажба на услуги в размер на 40 хил.лв., в т.ч. приходи от наеми и консумативни разходи в размер на 40 хил.лв.

3.         РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

30.09.2012

BGN’000

30.09.2011

BGN’000

Разходи за материали

15

11

Разходи за външни услуги

31

71

Общо

46

82

Разходите за външни услуги са разпределени както следва:
– съобщителни услуги – 15 хил.лв.
– консултански услуги /правни, счетоводни, одиторски и др./ – 5 хил.лв.
– такси /съдебни, нотариални, търговски регистър, КФН, ЦД, БФБ и др./ – 1 хил.лв.
– други външни услуги – 10 хил.лв.

4.         РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

30.09.2012

BGN’000

30.09.2011

BGN’000

Разходи за заплати

4

1

Разходи за социални осигуровки

1

1

Общо

5

2

5.         ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

30.09.2012

BGN’000

30.09.2011

BGN’000

Приходи от операции с финансови активи и инструменти

Разходи по операции с финансови активи и инструменти

(572)

 
Приходи от лихви

7

5

Разходи по лихви

(45)

(45)

 

(38)

(40)

Приходи от дивиденти

Други приходи

Общо

(38)

(612)

13.       ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Парични средства в брой

33

33

Парични средства в безсрочни депозити

Общо:

33

33

14.       ОСНОВЕН КАПИТАЛ
Общият размер на основния капитал към 30.09.2012 год. е в размер на 24,000,064 лв. Разпределен е на 24,000,064 броя обикновени поименни акции с номинал 1 лв. всяка.

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Основен капитал

24,000

24,000

Общо

24,000

24,000

15.       РЕЗЕРВИ

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Премии от емисии

107

107

Общи резерви

3,052

3,052

Резерв от преструктуриране

565

565

Други резерви

16

16

Общо

3,740

3,740

16.       ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

 

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Неразпределена печалба/Непокрита загуба

(1154)

(571)

Загуба за текущия период

(56)

(584)

Общо

(1210) 

(1155) 

17.       ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Задължения към свързани предприятия (Бележка 19)

527

527

Задължения по получени търговски заеми

59

59

Общо

586

586

18.       КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Задължения към свързани лица (Бележка 19)

1417

1374

Задължения към доставчици

51

71

Задължения към персонала

102

100

Задължения към осигурителни предприятия

4

2

Данъчни задължения

19

19

Други краткосрочни задължения

286

261

Общо

1879

1827

19.       СВЪРЗАНИ ЛИЦА

19.1.    Вземания и задължения

Краткосрочни вземания от свързани лица – бележка 11

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

1.Други вземания от свързани лица

Оптела  АД

19

19

19

19

2.Вземания със свързани лица по продажби

Атлас Юнион ЕООД

84

84

Атлас Финанс ЕАД

5

4

Иновационен фонд Д1 АД

59

56

Оптела  АД

182

178

Популярна каса 95 АД

6

6

Орфей Клуб Уелнес АД

65

58

401 

386

Общо

420

405

Дългосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 17

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

Оптела  АД

330

330

Съединение Асет Мениджмънт АД

197

197

Общо

527

527

Краткосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 18

30.09.2012

BGN’000

31.12.2011

BGN’000

1.Задължения свързани лица по продажби и доставки

 
 

Оптела  АД

425

425

Иновационен фонд Д1 АД

255

255

Орфей Клуб Уелнес АД

192

192

Атлас Юнион ЕООД

27

27

899

899

2.Други задължения свързани лица

 
 

Оптела  АД 30 385

415

385

Орфей Клуб Уелнес АД

30

30

Съединение Асет Мениджмънт АД

64

51

Иновационен фонд Д1 АД 8

9

9

518

475

Общо

1417

1374

20.       СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 30.09.2012 г.

21.       ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани  от негово име от:
Дата: 29.10.2012
Град Пловдив

Асен Конарев                                                                                  Петър Троплев
Изпълнителен директор                                                     Изпълнителен Директор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *