От утре стартов сигнал за борсова търговия на фонда за инвестиции в злато Expat Gold

От утре, 2 февруари 2021 г., стартира борсовата търговия на Българска фондова борса на националния борсово търгуван фонд Expat Gold. С тикър GLDX на БФБ дяловете на фонда ще бъдат достъпни за търговия през всеки борсов посредник у нас.

Expat Gold се управлява от Експат Асет Мениджмънт и е първият у нас борсово търгуван фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г.

Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

 • Нарастващи инфлационни очаквания
 • Ниски и отрицателни лихви
 • Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки
 • Усилване на цялостното усещане за риск по света
 • Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки

Характеристики на фонда за злато Expat Gold

 • Нисък праг на инвестицията и лесно управление на експозицията

На Българската фондова борса минималният обем на сделка с дялове на Expat Gold е 1 дял, което го прави достъпен за широк кръг инвеститори. За разлика от покупката на физическо злато, където бульоните са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията към злато се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата.

 • Ликвидност

На БФБ маркет-мейкъри поддържат котировки на Expat Gold и гарантират възможността дяловете да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове могат да бъдат купувани и продавани по всяко време директно от и на самия фонд.

 • Сигурно съхранение

Дяловете от борсово търгувания фонд се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора (с реална доставка и собственост върху инструмента). Сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

 • По-ниски транзакционни разходи

В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато. Достъпът до чуждестранни борсово търгувани фондове върху злато често е по-труден заради регулаторни ограничения и по-високи транзакционни разходи.

 • Без данъци

Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

 

Малко допълнително инфо за управляващото дружество

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи: акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (доверително управление). Чрез инвестиционната сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Gold е 18-ият фонд в портфолиото на Експат:

 • 11 борсово търгувани фонда (ETF), следващи движението на индекси върху акции от региона на ЦИЕ
 • Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX.
 • Първия в България фонд за инвестиции в глобално изкуство (Expat Global Art)
 • 3 договорни фонда с глобален фокус
 • АДСИЦ за инвестиции в имоти
 • Фонд за инвестиции в злато

Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Партньори на компанията са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри и други финасови институции от цял свят.

 Оповестяване на риска

Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е с високорисков профил. Фондът попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото.

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.

Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

 

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *