Парламентът промени на второ четене Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Измененията влизат в сила от 1 януари догодина с някои изключения.Измененията предвиждат да се предостави възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка. Данните ще се декларират чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите / НАП/.
С промените се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия. Във връзка с оптимизиране на процеса по връчване на документи, издадени от органите на НАП, се предоставя възможност документите да бъдат връчвани по електронен път не само от орган по приходите, но и от друг служител на НАП.
Предвижда се промяна в последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране. С постъпила сума по сметката на публичния изпълнител за погасяване на предявени за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране се погасява задължението, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно, записаха депутатите. Тези разпоредби влизат в сила от 1 май 2021 г.
Предвиждат се две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено: по отношение на предявените в производството по несъстоятелност публични вземания, и при образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.
Промените предвиждат и двойно увеличаване на размера на санкциите за неоказване на съдействие на орган по приходите или възпрепятстване упражняването на правомощията му. Създадена е и административнонаказателна санкция за лицата, които не внесат или внесат в по-малък размер дължимия данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато основанията за прилагане на облекчение съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане не са доказани. Нарушителите ще се наказват с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лв. При повторно нарушение санкцията ще е 10 на сто от невнесения данък, но не повече от 30 000 лв.
В Закона за Националната агенция за приходите се предвижда ред за предоставяне на конфискувани или отнети в полза на държавата животни-компаньони не само на бюджетни организации, но и на приюти, спасителни центрове, друг животновъден обект или на нов собственик. Също така се предвижда органи на НАП да упражняват своите правомощия на територията на цялата страна без оглед на определената в ДОПК компетентност.
Месечните обезпечения и отчисления за бъдещи разходи за закриване на депо за отпадъци за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци, приеха депутатите в Закона за управление на отпадъците. Те разписаха и аналогични разпоредби за 2021 г. Тези текстове от преходните и заключителни разпоредби на промените в ДОПК влизат в сила от обнародването им в „Държавен вестник“.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *