Патентен данък – за какво се дължи?

Развивам малък бизнес и искам да науча какво точно представлява патентният данък, кой го дължи и при извършването на кои точно дейности, как се определя и дали мога да ползвам някакви облекчения.

Кой дължи

патентен данък

?

Патентен данък дължи всяко физическо лице и едноличен търговец, което осъществява патентни дейности (посочени по-долу), при условие, че:

ВАЖНО! За извършваната патентна дейност не дължа данък общ доход.

Кога се дължи патентен данък? За кои дейности?

Патентен данък дължа за следните дейности:

 • Ако Предлагам места за настаняване с не повече от 20 стаи;
 • Ако имам  заведения за хранене и развлечения (например – ресторант, кафе-сладкарница, питейно заведение и др.);
 • ако развивам търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
 • ако предоставям услуги от типа – дърводелски, шивашки, кожарски, кожухарски, плетачни, обущарски, бръснарски и фризьорски (вкл. и ветеринаро-фризьорски), машинописни, козметични услуги (в т. ч. и маникюр и педикюр) и поставяне на татуировки, часовникарски, тапицерски, авторемонтни услуги, автомивки, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, стъкларски услуги, изработка на изделия от благородни метали, поддръжка и ремонт на битова техника, предоставяне на услуги като компаньонка или компаньон, за гадатели и екстрасенси, за фотографски услуги, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини, ремонт на чадъри, велосипеди, ремонт и зареждане на запалки, коминочистачни услуги; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника, за фитнес центрове и спортни зали, за химическо чистене, мелничарски услуги, при предоставяне на услуги „Пътна помощ“ за МПС и услуги със земеделска и горска техника;
 • ако продавам вестници, списания и други;
 • ако предлагам игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
 • ако имам заложна къща;
 • за атракциони – влакчета, въртележки, джетове, файтони;
 • при обучение на водачи на моторни превозни средства;
 • за платени паркинги.

Как се определя

размерът на данъка

?

Размерът на данъка се определя, в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община. Всяка община сама определя размера на данъка, като  с оглед избягване на своеволия законодателят е определил най-ниските и най-високите стойности на данъка, които биха могли да бъдат определени от всяка община поотделно чрез наредба.

Деклариране на данъка

и срокове за внасянето му.

Ако дейностите, които извършвам, подлежат на облагане с патентен данък, то трябва да подам данъчна декларация (декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък),  до 31 януари на текущата година в която трябва да декларирам обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността ми започне след тази дата, то  следва да подам данъчната декларация непосредствено преди започване на дейността.

Къде се подава данъчната декларация?

Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният ми адрес като физическо лице/едноличен търговец.

Ако подавам данъчна декларация като пълномощник на чуждестранно лице, то същата следва да бъде внесена в общината по постоянния ми адрес.

В какви срокове се внася данъкът?

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие – до 31 януари;
 • за второто тримесечие – до 30 април;
 • за третото тримесечие – до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Имам право да ползвам 5 на сто отстъпка от размера на дължимия данък, ако до 31 януари на текущата година подам данъчната си декларация и заплатя данъка в пълния му размер.

Ако съм лице, което извършва патентна дейност и обрaзувам ново предприятие, и сумарният оборот и на двете предприятия надхвърля 50 000 лв. за 12 последователни дейности, то за второто новообразувано предприятие не дължа патентен данък, а дължа данък по общия ред, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

На какви данъчни облекчения имам право?

Мога да ползвам следните данъчни облекчения:

 • Ако съм с 50 или с над 50 на сто намалена работоспособност (това трябва да е удостоверено с влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК) – данъкът се намалява с 50 на сто, при условие, че извършвам дейността лично и не съм наел работници за извършването й през цялата данъчна година;
 • ако с личен труд през цялата година извършвам два или три вида патентна дейност, то дължа патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер. Важно е да обърна внимание обаче, че за извършването на повече от три дейности, това облекчение не се прилага;
 • ако съм пенсиониран и извършвам някоя от следните услуги лично, без да наемам работници през цялата година (дърводелски, шивашки, обущарски, металообработващи, бръснарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, стъкларски, фотографски, ключарски, ремонт на битова техника, на електро- и водопроводни инсталации, на чадъри, зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги, продажба на вестници, списания), дължа 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;
 • ако използвам работното място за обучение на чираци при извършването на фризьорски, бръснарски, козметични услуги, маникюр и педикюр, дължа 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.

Има ли някакви санкции при неспазване на задълженията ми?

Има. Дължа лихва, ако не внеса данъка в срок.

Ако не подам декларация или не подам такава в срок, дължа глоба в размер до 500 лв.

Ако пропусна да посоча данни или посоча неверни данни или обстоятелства в данъчната си декларация, които водят до определяне на патентния данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, дължа глоба до 1000 лв.

 

 

Автор: Милена Бояджиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *