Печалбата на банките у нас се сви с 13%

Към 31 юли печалбата на банковата система в България е 790 млн. лева, докато реализираната печалба за седемте месеца на миналата година беше 909 млн. лева. Изчисленията на Investor.bg показват, че това е спад с 13,09%.

През юли динамиката на баланса на банковата система е повлияна от увеличението на депозитите и на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, както и от намалението при портфейлите с ценни книжа, коментират експертите на Българската народна банка (БНБ).

Според тях месечният растеж на активите и на пасивите на банките не се отразява върху ликвидната позиция и тя остава стабилна.

През отчетния месец парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане се увеличават с 9,9% (1,7 млрд. лева), а делът им в общите активи достига 20,4% (при 18,6% в края на юни).

Портфейлите с ценни книжа намаляват обема си

Под влияние на падеж на облигации на българското правителство портфейлите с ценни книжа намаляват с 9,7% до 12,1 млрд. лв., а техният дял в активите – до 12,9%.

Най-съществен е спадът при дълговите инструменти на разположение за продажба и при тези, държани за търгуване.

                                                           В централната банка изчисляват, че в края на юли ликвидните активи достигат 29,6 млрд. лева, като в структурата им най-голям дял продължават да заемат паричните средства и парични салда при БНБ (53,2%).

Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, е 36,76%.

Разходите за обезценка падат с 24,33% за година

До края на юли са извършени разходи за обезценка по кредити и вземания за 283 млн. лева (при 374 млн. лева към 31 юли 2016 г.), което е намаление с 24,33%, пресметна Investor.bg.

Общата сума на активите на банковата система към 31 юли е 93,4 млрд. лева, като спрямо края на юни се отбелязва увеличение с 0,4%.

През юли кредитният портфейл и спестяванията растат с 0,7%

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) в края на юли възлиза на 55,9 млрд. лева и се увеличава през месеца с 0,7%.

Наблюдава се растеж в кредитирането на нефинансови предприятия (с 394 млн. лева) и на други финансови предприятия (с 11 млн. лева).

При кредитите за домакинства и за сектор държавно управление е отчетено месечно намаление, съответно с 0,2% (34 млн. лева) и с 0,1% (0,7 млн. лева).

                                                   Депозитите в банковата система възлизат на 79,8 млрд. лева в края на юли, като за месеца се увеличават с 0,7%.

Нарастване се наблюдава при депозитите на всички институционални сектори с изключение на средствата от кредитни институции, които намаляват с 2,2% (103 млн. лева), информира investor.bg.

Депозитите на домакинства през месеца се увеличават с 0,4% (167 млн. лева), на нефинансовите
предприятия – с 1,9% (408 млн. лева), а в сектор държавно управление ръстът е с 0,6% (12 млн. лева ).

                                                             

Капиталовата адекватност в края на юни е 22,55%

Към 30 юни 2017 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система остават високи.

Съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност в края на второто тримесечие са съответно 20,84%, 21,31% и 22,55% (при 20,86%, 21,34% и 22,66% към края на първото тримесечие на тази година).

Собственият капитал на банките достигна 12,1 млрд. лева

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 юли възлиза на 12,1 млрд. лева, като за месец се увеличава с 1,2% (143 млн. лева) поради нарастването на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход, показват данните на централната банка.

 

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *