Печелившите държавни предприятия сами ще определят парите си за заплати

На предприятията с държавно участие, които имат добри финансови показатели, нямат просрочени задължения и увеличават производителността на труда, се предоставя възможност сами да определят средствата за работна заплата, съобщиха от Министерски съвет. На вчерашното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

В документа е заложено на спазването на строга финансова дисциплина при формиране на средствата за работна заплата и осигуряване на условия за пазарно поведение от работодателите на търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие. Механизмът обвързва нарастването на средствата за работна заплата с финансово-икономическите резултати от дейността на предприятията и създава нормативни граници за техния растеж при повишаване ефективността на производството.

Основен критерий за повишаване на средствата за работна заплата ще е наличие на печалба, обслужване на задълженията и увеличение на добавената стойност на един зает.

За работещите в търговски дружества, които реализират загуба и имат задължения, се гарантира запазване на доходите, а също увеличаване на средствата за работна заплата според възможностите. Административни рестрикции и санкции за дружествата при превишение на средствата за работна заплата не се предвиждат.

Заместник министърът на финансите Любомир Дацов запозна социалните партньори с проекта на Национална програма за реформи (НПР) на България 2006-2009 г. по Лисабонската стратегия. Като част от Европейския съюз, през 2007 г. България представя пред Европейската комисия и останалите държави-членки своята първа Национална програма за реформи, в която са формулирани средносрочните приоритети и политики на страната ни, насочени към постигането на основната цел от обновената Лисабонска стратегия за по-висок растеж и повече работни места.

Националната програма за реформи е стратегически документ, чиято основна задача е да систематизира усилията на правителството за постигане на високи и устойчиви темпове на икономически растеж и заетост, като очертае средносрочната рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал.

Основните количествени цели, които си поставя българското правителство при изпълнението на НПР до 2009 г., са свързани с реализирането на устойчиви темпове на икономически растеж от около 6% годишно и на 61% заетост във възрастова група 15-64 г. в края на периода.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *