Покупко-продажба на МПС

Каква кола да си купя – коя марка, кой модел? Колко харчи? Не е ли твърде висока цената? Това са въпросите, които всеки от нас, решил да се сдобие с кола, си задава при избора й. И тук обикновено идва въпросът: “А запознат ли съм с процедурата по покупко-продажба на МПС?”. Тя е изключително важна и трябва да внимавам много. Неосъщестяването й според изискванията на закона създава опасност не само да не стана собственик на избраната от мен кола, но в някои случаи и да загубя пари.

Договор за покупко-продажба на МПС

За да купя МПС, трябва да сключа писмен договор с продавача с нотариално заверени подписи. Това изискване не важи, ако си вземам МПС-нов внос, което още не е регистрирано. Продавач може да не е само физическо лице, а и юридическо лице. Освен това, когато купувам от физическо лице, трябва да знам и следното:

Мога да купя и от лице под пълно или ограничено запрещение, но в този случай ще трябва да се договоря със законния му представител (родител,настойник,попечител).
Мога да договарям и с друго лице,упълномощеноот продавача. Това лице може да разполага с:

генерално пълномощно, което му дава възможност да извършва всякакви сделки с имуществото на продавача;
или изрично пълномощно, в което да е упоменато, че лицето може да извършва разпоредителни сделки с конкретното МПС-то, като в това пълномощно трябва да са посочени данните на МПС-то, които позволяват то да бъде идентифицирано безспорно.

Моят подпис и този на продавача, като страни по договора, трябва да бъдат нотариално заверени.Това може да стане при всеки един нотариус в страната, без значение кой е районът му на действие.

Заплащане на данък

При придобиване на МПС заплащам местен данък в размер на % от продажната цена или застрахователната стойност на МПС, в зависимост от това коя е по-висока. Процентът се определя с наредба на общинския съвет за всяка община. Аз като купувач трябва да го платя, но с продавача може да се уговорим и друго, напр. да си поделим сумата. Внасям данъка в общината по постоянния ми адрес, като мога да направя плащането по един от следните начини:

в брой в касите на общината, отдел Местни данъци и такси;
безкасово по банков път по съответната сметка.

ВАЖНО!Не дължа заплащането на такъв данък, ако МПС-то, което купувам не е регистрирано в страната.

Какви документи да приготвя преди да посетя кантората на нотариуса?

Преди с продавача да се явим пред нотариуса като страни по договора, трябва да подготвим необходимите документи:

договора – може да бъде изготвен от нас с купувача, а може и нотариусът да ни предложи проект на такъв;
документите ни за самоличност;
свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон);
удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
документ за платен данък върху превозното средство;
ако МПС-то, което купувам е собственост на двама съпрузи и пред нотариусът се явява само единият от тях, той/тя трябва да представи нотариално заверена декларация от другия, където е дадено изрично съгласие за продажба на МПС-то – тук е необходим и препис от акта за граждански брак;
ако участва законен представител – акт за раждане на малолетен, непълнолетен, акт за учредяване на настойничество/попечителство на запретен;
пълномощно с нотариално заверен подпис, ако договарям с пълномощник на продавача;
декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания (предоставя се от нотариуса);
удостоверение за платен данък върху превозното средство, като ако продавачът е заплатил данъка до края на годината, аз ще дължа плащане чак от началото на следващата.

Заверяване на подписите от нотариуса

Явяваме се пред нотариуса и представяме документите. След това той извършва необходимите действия по изповядване на сделката:

Проверява самоличността ни като страни по сделката, както и пълномощните, ако има такива. Това е важно, тъй като не малко са измамите от лица, които с подправено пълномощно продават МПС, което не им принадлежи.
Преглежда предоставените от нас документи и се уверява, че продавачът е собственик.
Проверява дали върху МПС-то, което придобивам, не са наложени обезпечителни мерки по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, като например кражба, измама, изнудване, присвояване, изпиране на пари, престъпления по служба, трафик нанаркотици.
Проверява дали е платен местният данък.
Ако някой от нас не владее български език, се осигурява преводач.
Ние полагаме подписите си под договора и нотариусът ги заверява или, ако сме подписали договора предварително, потвърждаваме, че положените подписи са наши.
Нотариусът удостоверява подписите ни, като полага удостоверителен надпис (щемпел) върху договора и се подписва.
Нотариално завереният договор ни се връща обратно.

Важно!Нотариусът може да откаже да завери подписите ни, но задължително трябва да се мотивира. Мога да обжалвам този отказ в 7-дневен срок пред Окръжния съд.

За извършване на услугата заплащаме на нотариуса дължимата нотариална такса.

Какви задължения имам след нотариалната заверка?

След изповядане на сделката от нотариуса имам редица задължения като купувач:

В 2-седмичен срок от покупката съм длъжен да предоставя на КАТ понастоящия ми адрескопие от договора с данните на продавача.
В 2-месечен срок от придобиване съм длъжен да платя данък върху превозното средство, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.
В 2-месечен срок от придобиване съм длъжен да декларирам пред общината по постоянния ми адрес притежаваното от мен МПС.При подаване на тази декларация трябва да представя и документ за платения при придобиването данък.

А след като съм си купил МПС,ето какво следва да направя.

Повече информация за номерата на едно МПС –на тази страница.

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

Договор за покупко-продажба на МПС
Пакет с всички необходими документи за покупко-продажба на МПС
Пълномощно за продажба на МПС
Договор за дарение на МПС

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Автор: Лиляна Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *