Поредна гръцка компания стана публична

Комисията за финансов надзор /КФН/ потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Мейфеър груп АД. Емисията е в размер на 50000 лева, разпределени в 25 000 броя обикновени акции с номинална стойност 2 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия и Мейфеър груп като публично в регистъра, воден от КФН.

Дружеството не е стартирало основната си дейност, като инвестиционната програма предвижда придобиване на мажоритарни дялове в гръцки дружества, в областта на медицинските услуги и създаване на медицински център в България.
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Христо Христос, Елени Караяни, Евангелия Пахиду, Илиас Караволиас и Теодорис Хрисис.
Акционери са Христо Христос, притежаващ 20 000 броя акции, представляващи 80% от акционерния капитал и Евангелия Пахиду, притежаваща 5 000 броя акции, представляващи 20% от акционерния капитал.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *