Правителството одобри промени в данъчните закони

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Той е изготвен поради необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и регламенти в областта на косвените и преки данъци, както и за прецизиране на законовите разпоредби с цел улесняване практическото прилагане на данъчните закона.

С преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Промените в Закона за данък върху добавената стойност са изготвени във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път.

Предвижда се тези услуги да се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. За доставчиците на тези услуги се предвиждат два режима за обслужване от типа „мини едно гише“ с цел облекчаване на данъчно задължените лица при изпълнение на техните задължения по ДДС.

Двата режима са в зависимост от мястото на установяване на доставчика. Те не са задължителни, а доставчикът сам избира дали да ги прилага. Първият режим е „режим в съюза“ и се прилага за доставчици, установени в държава-членка на ЕС, която не е държавата членка по потребление на услугата.

Вторият режим е „режим извън съюза“ и се прилага за доставчици, които са установени в трети страни (държави извън ЕС). Режимите предоставят възможност на лицата да определят само една държава членка, наричана държава-членка по идентификация, чрез която да изпълняват по електронен път всичките си задължения за регистрация, деклариране и внасяне на ДДС за извършените от тях доставки.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са изготвени във връзка с решения на Съда на ЕС и становища на Комитета по акцизите към ЕК, както и за определяне на график за поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите съгласно изискванията на Директива 2011/64/ЕС за достигане на минималния акциз от 90 евро за 1000 къса цигари до 1 януари 2018 г.

Предложено е следното поетапно увеличение на акциза за цигарите:

По отношение акцизната ставка за цигарите:
1. на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса;
2. на пропорционалния акциз:
а) 25 на сто от 1 януари 2016 г.;
б) 27 на сто от 1 януари 2017 г.;
в) 28 на сто от 1 януари 2018 г.

Размерът на акциза не трябва да е по-малък от:
1. 161 лв. за 1000 къса от 1 януари 2016 г.;
2. 168 лв. за 1000 къса от 1 януари 2017 г.;
3. 177 лв. за 1000 къса от 1 януари 2018 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са изготвени във връзка със:

1. задължение на всяка държава-членка на ЕС да приведе в съответствие националните си разпоредби за минимални и държавни помощи (разпоредбите в ЗКПО, регламентиращи минимална или регионална помощ под формата на данъчни облекчения – данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната и данъчното облекчение за земеделски производители) с новите европейски правила в областта на държавните помощи за периода 2014-2020 година

2. задължение за освобождаване от облагане с данък при източника от 1 януари 2015 г. доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения изплатени от местни юридически лица на чуждестранни юридически лица от ЕС съгласно изискванията на Директива 2003/49/EO относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки. Задължението за освобождаване възниква след изтичането на дерогацията за 8-годишния преходен период до 31 декември 2014 г., включена в Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица са изготвени във връзка с новите европейски правила в областта на държавните помощи за периода 2014-2020 г. и привеждане в съответствие на националните разпоредби, регламентиращи минимална и държавни помощи под формата на данъчни облекчения.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлага промяна в разпоредбите на чл. 48 и чл. 49. С направените предложения се цели облекчаване изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество и за намаляване на административната тежест.

Предложенията за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са във връзка с въвеждане на мерки за осигуряване на прозрачност на данъчно-осигурителна информация при прилагане на режима по държавните и минимални помощи и предоставяне на възможност за подаване на документи по електронен път в Националната агенция за приходите чрез персонален идентификационен код.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *